Åb 3:14; Jesus et skabt væsen?

jesus skabt

En af vagttårnets mange og fatale vranglærer, angående Jesu, går ud på, at han eftersigende skulle være et skabt væsen. Et væsen (den første og eneste) skabt af Jehova, hvorefter Jesus skulle havde skabt alt andet.

 

Der står således i Vagttårnets egen oversættelse af bibelen:

Åbenbaring 3:14; Og skriv til menighedens engel i Laodike´a: Dette siger Amen, det trofaste og sande vidne, Guds skaberværks begyndelse1

Vagttårnet bruger dette vers som bevis for, at Jesus er et skabt væsen: “Den første af Jehovas skabninger”. De kæder dette vers sammen med vers som Joh 1:14, hvor vi får at vide, at Jesus er “den Enbårne”. En mindre teologisk redegørelse gives i en af vagttårnets egne publikationer, hvor der står som følger:

“At han var skaberværkets ‘begyndelse’ (græsk: archē´) kan ikke med rette udlægges sådan at han var den der ‘begyndte’ det eller satte det i gang, dets ophav. Johannes bruger forskellige former af det græske ord archē´ over 20 gange i sine skrifter, og hver gang i den almindelige betydning „begyndelse”. Jesus blev altså skabt af Gud som begyndelsen på det usynlige skaberværk.”2

Selve det græske ord og oversættelsen heraf

Det er korrekt, at ordet, der her er oversat til dansk som ’begyndelse’, er det græske ord: archē. Det kan oversættes som ’begyndelse’, men det kan også oversættes med ’ophav’, som det er blevet i den dansk autoriseret oversættelse af 1992.

Faktisk har det græske ord en del oversættelses muligheder på dansk:

 • Begyndelse: Første person / Ting i en serie
 • Ophav: Det hvor alting har sit udspring / Alt tings bevæggrund
 • Højeste grad af alting: Regenten, Øverste myndighed / Magt

Selve ordet forekommer 58 gange fordelt på 56 vers i den bibelske grundtekst:

Matt 19:4; 19:8; 24:8; 24:21; Mark 1:1; 10:6; 13:8; 13:19; Luk 1:2; 12:11; 20:20; Joh 1:1; 1:2; 2:11; 6:64; 8:25; 8:44; 15:27; 16:4; Apg 10:11; 11:5; 11:15; 26:4; Rom 8:38; 1Kor 15:24; Ef 1:21; 3:10; 6:12; Fil 4:15; Kol 1:16; 1:18; 2:10; 2:15; 2Thess 2:13; Tit 3:1; Heb 1:10; 2:3; 3:14; 5:12; 6:1; 7:3; 2Pet 3:4; 1Joh 1:1; 2:7; 2:13; 2:14; 2:24; 3:8; 3:11; 2Joh 1:5; 1:6; Jud 1:6; Åb 1:8; 3:14; 21:6; 22:13;

Spørgsmålet er så om archē “ikke med rette kan udlægges sådan, at Jesus var den, der ‘begyndte’ det eller satte det i gang, dets ophav”, som Vagttårnet påstår.

Begyndelsen eller Begyndelsen?

Hvis ’begyndelsen’ er den korrekte oversættelse af ordet i Åbenbaringen 3:14, står vi tilbage med spørgsmålet: Er Jesus begyndelsen i den forstand, at han er den første skabte? Eller er han begyndelsen i den forstand, at han satte alting i værk? Skabning eller skaber?

Lad os for at svare på dette spørgsmål starte med at følge Vagttårnets egen råd fra en af deres publikationer:

Der findes mange bibeloversættelser. Vagttårnets bibelselskab har altid opfordret folk til at bruge flere forskellige, fordi man så har mulighed for at sammenligne og ved et grundigt studium komme til at forstå hvad skriftstederne virkelig betyder.3

Udad de 19 forskellige danske oversættelser jeg har til min rådighed, oversætter 10 af dem archē med ’begyndelse’ (her i blandt Vagttårnets egen: Ny Verden-Oversættelsen), mens 8 oversætter ordet med ’ophav’; en enkelt oversætter ordet med ’førstegrøde’.

Her følger en liste:

 1. Thet nøye Testamenth 1524: guds creaturs begindelse
 2. Det ny Testamente 1529: Guds creaturiss begyndelse
 3. Bibelen (Fred. VI. Rev) 1819: Guds Skabnings Begyndelse
 4. Kalkar 1847: Guds Skabnings Begyndelse
 5. Lindberg 1866: Guds Skabnings Begyndelse
 6. Poulsen & Ussing 1895: Guds Skabnings Begyndelse
 7. Skat Rørdam 1903: Guds Skabnings Begyndelse
 8. Autoriseret Danske Oversættelse 1907: Guds Skabnings Begyndelse
 9. Ny Verden-Oversættelsen 1984: Guds skaberværks begyndelse
 10. Den Nye Aftale 2007: Han er begyndelsen på Guds skaberværk

—-

 1. Den Nye Pagts Skrifter 1926: Guds Skabnings Førstegrøde4

—-

 1. Rosenørn-Lehn 1932: Guds Skabningers Ophav
 2. Autoriseret Danske Oversættelse 1948: Guds skaberværks ophav
 3. Peter Schindler 1959: Ophavet til al Guds Skabning
 4. Anna Sophie & Paul Seidelin 1974: Guds Skabelses Ophav
 5. Autoriseret Danske Oversættelse 1992: Guds skabnings ophav
 6. Bibelen På Hverdagsdansk 1992: Guds skaberværks ophav
 7. Ole Wierød 1997: Ophavet til Guds skaberværk
 8. Bibelen På Hverdagsdansk 2007: Guds skaberværks ophav

Selv om Kalkar oversætter ordet til ’begyndelse’, ser vi i hans fodnote til Åb 3:14, at han netop ligger forståelsen ’ophav’ i dette ord. Han argumenterer for, at Jesus i dette vers har navnet ”Guds Skabnings Begyndelse”, fordi han er altings begyndelse, altså ’altings ophav’. Samtidig har han navnet ”Amen”, fordi han er altings slutning, dvs. ’endelige mål og bekræftelse’.5 Det samme ser vi, når vi læser Skat Rørdams oversættelse fra 1903. Den indeholder følgende fodnote til dette vers brug af ordet ’begyndelse’: ”dvs. den, fra hvem al Guds Skabning har sin Begyndelse, sit Udspring, thi den er skabt ved ham; Joh 1:3; Kol 1:15-17;”6

Under studie og research bliver det hurtigt klart for den oprigtige kristne og Jehovas vidne at på trods af, at græskkyndige oversættere vælger at bruge ordet “begyndelse” i stedet for “ophav”, er det med tanke for ordet ’begyndelse’ som: bevæggrunden for alt det skabte, altså skaberen selv. (lige som bl.a. Skat Rørdam) Ikke som vagttårnet påstår den første skabte. Det er værd at ligge mærke til, at det danske ord ’arkitekt’ stammer fra ’archē’. Man kunne sige, at Jesus som skaberen er arkitekten til skaberværket.

Ordets brug i resten af Åbenbaringen

Ordet ’archē’ bliver kun brugt tre andre gange i grundteksten til Åbenbarings bog, og ifølge nogle kristne og Vagttårnet knytter det sig til Jehova Gud (Gud Fader). Andre kristne vil måske konkludere, at Åb 22:13 set i lyset af Åb 22:16 omhandler Jesus. Men lad nu det ligge, i alt fald står der således i tilknytning til Åb 1:8 i vagttårnets egen kommentar til Åbenbarings bogen:

Vor Gud erklærer: „Jeg er Alfa og Omega, . . . den som er og som var og som kommer, den Almægtige.” (Åbenbaringen 1:8) Dette er den første af tre gange i Åbenbaringen hvor Jehova selv taler fra himmelen. (Se også Åbenbaringen 21:5-8; 22:12-15.) Det første århundredes kristne ville nemt genkende alfa og omega som det første og det sidste bogstav i det græske alfabet. At Jehova betegner sig med disse to bogstaver understreger at der før ham ikke fandtes nogen almægtig Gud, og at der ikke kommer nogen efter ham.7

De tre omtalte gange lyder som følge i den autoriseret danske oversættelse fra 1992:

 1. Åb 1:8; Jeg er Alfa og Omega, [begyndelsen og enden8] siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Almægtige.
 2. Åb 21:6; Og han sagde til mig: »Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet.
 3. Åb 22:13; Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden.

Dette betyder selvfølgelig ikke, at Gud Fader har en begyndelse og en ende, men snarere (som Vagttårnet selv er inde på) at “der før ham ikke fandtes nogen almægtig Gud, og at der ikke kommer nogen efter ham” – at han er altings ophav og altings endelige mål.

Jesus som altings skaber

Mon ikke ordet ’archē’ netop også bliver brugt på samme måde i Åbenbaringen 3:14 om Jesus som altings ophav? Det ville da passe med mange andre skriftsteder i Bibelen:

 • Joh 1:3; Alt blev til ved ham, [Jesus] og uden ham blev intet til af det, som er.
 • Kol 1:16; I ham [Jesus] blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt.
 • Heb 1:2; men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, [Jesus] hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.

Her står vi overfor noget vigtigt og centralt. Når et græsk ord kan oversættes på flere forskellige måder til dansk, er det vigtigt at finde ud af, hvilken sammenhæng ordet står i. Her taler vi ikke kun og udelukkende om den umiddelbare tekst verset står i, men også den store sammenhæng, hele Bibelen, for: ”Summen af Guds ord er sandhed” (Sal 119:160). Når skriftens samlede vidnesbyrd fortæller os, at Jesus er skaber og ikke en skabning må ’archē’ nødvendigvis i denne tekst oversættes med ’ophav’.

Hvis vi virkelig vil prøve at forstå, hvad Gud siger til os i hans ord, må vi læse det, som det står i sammenhæng, derudfra kan vi så forme vores teologi. Desværre ser vi gang på gang, at vagttårnet gør det stik modsatte. Den starter med at danne en teologi for derefter at prøve at forvride de vers, der ikke passer ind i deres teologi. Derved kommer de enkelte vers til at sige noget andet end, der er deres klare mening i sammenhængen.

På nuværende tidspunkt vil det oprigtige Jehovas vidne stå med to spørgsmål, som det er vigtigt, at de tager seriøst.

For det første: Hvorfor skriver vagttårnet at ”Johannes bruger forskellige former af det græske ord archē´ over 20 gange i sine skrifter, og hver gang i den almindelige betydning „begyndelse”.” Mens de samtidig vil fastholde, at når han bruger ordet i Åbenbaringen 21:6; og 22:13 om Jehova Gud, så betyder det ikke, at Jehova havde en begyndelse?

For det andet: Når ’archē’ om Jehova (Gud Fader) ikke betyder, at han har en begyndelse (Åb 1:8; 21:6; 22:13), og det er vi helt enige om, hvorfor så gå imod Johannes brug af ordet i resten af Åbenbaringen og fastholde, at det betyder noget andet, når det handler om Jesus?

Den samme Johannes, der har skrevet Åbenbaringen, har skrevet Johannes Evangeliet. Her kan vi finde hjælp, når vi skal prøve at forstå, om Johannes ved ordet ’begyndelse’ mener, at Jesus er begyndelsen i den forstand, at han er den første skabte. Eller om han er begyndelsen i den forstand, at han satte alting i værk. Johannes skriver: Alt er blevet til ved det, [Ordet (Jesus)] og uden det blev intet til af det, som er. (Joh 1:3). Læg mærke til, at Johannes, der skrev ved Helligånden, skriver, at ved Jesus blev alt skabt og ikke alt andet som vagttårnet påstår.

Jesus Den Øverste Myndighed

Det er værd at ligge mærke til, at det græske ord ’archē’ også kan oversættes til ’øvrighed’ eller ’øverste myndighed’. Når det bliver brugt i sammenhæng med personer eller ”åndevæsner” vil det næsten altid være med denne betydning i stedet for ’begyndelse’ eller ’ophav’. Samtidig bliver flertals formen af archē normalt oversat “magterne” eller lignede (f.eks. Rom 8:38; Ef 3:10; Kol 2:15).

Vagttårnets oversættelse bruger da også danske ord som: ’Øvrighedspersoner’: Luk 12:11; ’Regeringer’: Rom 8:38; når de skal oversætte ordet archē. Ordet kan altså også benyttes om et embede eller en stilling: Jf. Øvrigheden og landshøvdingens magt Luk 20:20; og Engles Høje hverv Jud 6; Det danske ord ærkebiskop stamme fra ordet archē: En ærkebiskop er en biskop, der har myndighed over andre biskopper dvs. “hans stilling er højere” end andres.

Hvis archē skal oversættes således i Åbenbaringen 3:14, betyder det, at Jesus er skaberværkes øverste myndighed – en oversættelses form som f.eks. den engelske New International Version (NIV) har brugt “Ruler of God’s creation” (regent over Guds skabelse).

Det skal indrømmes, at sammenhængen peger på, at ’archē’ skal oversættes som: ’Guds skaberværks ophav’. Men der findes altså denne anden oversættelses mulighed: at Jesus er Guds skaberværks Regent. I tilfældet af Jesus er begge oversættelse muligheder jo sande: for Jesus er skaber (Joh 1:3), som vi har set på, men han er også regenten: For hvem hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. (Fil 2:9-11; Åb 19:16)

Jeg alene har spændt himlen ud

Det er i skriften, som vi har set, en gennemgående sandhed, at Jesus er skaber og ikke et skabt væsen. Samtidig er det også en sandhed, at kun Gud alene er skaber:

Dette siger Herren9, der løskøber dig, han som dannede dig fra moders liv: Jeg, Herren9, har skabt alt. Jeg alene har spændt himlen ud, jeg har bredt jorden ud, hvem var med mig? (Es 44:24)

For det første lægger vi mærke til, at Jehova siger: ”Jeg, Herren, har skabt alt.” Jehova har altså skabt alt, han har ikke skabt Jesus, der derefter har skabt alt andet. Nej! Jehova har skabt alt – det er tekstens første vidnesbyrd. Dernæst udtaler Jehova: ”Jeg alene har spændt himlen ud”, og teksten forsætter med det retoriske spørgsmål: ”Hvem var med mig?” Teksten gør det altså klart, at den almægtige Gud, alene, står bag skabelsen, underforstået at ingen var med ham, da han skabte verden. Hvis vi derefter sammenligner Es 44:24 med bl.a. Kol 1:16; hvor vi får at vide at: ”I ham [Jesus] blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder10. Ved ham og til ham er alting skabt” bliver det en umulighed, ud fra skriften, at argumenterer for, at Jehova Gud først skabte Jesus, hvorefter han [Jesus] skabte alt andet.

Det enkle Jehovas vidne må stille sig selv spørgsmålet: Kan man virkelig forene Esajas 44:24; ”Dette siger Herren,[Jehova] der løskøber dig, han som dannede dig fra moders liv: Jeg, Herren, har skabt alt. Jeg alene har spændt himlen ud, jeg har bredt jorden ud, hvem var med mig?” med Vagttårnets lære om, at Jehova først skabte Jesus, hvorefter Jesus skabte alt andet?

Mon ikke nærmere de førnævnte vers peger på, at Jehova og Jesus, (samt Helligånden), på trods af de er forskellige individer, er den ene sande og almægtige Gud? Den treenige Gud, vi, i vores syndige menneskenatur, ikke kan tænke os til, erkende, forstå eller på anden måde forklare. Men der i sin egen godhed og kærlighed åbenbarer sig selv og sin natur i skrifter og af nåde giver os at tro det i vores hjerter.

Vi har sagt nej til det skjulte og skændige og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv til ethvert menneskes samvittighed, for Guds øjne. Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren og os selv som jeres tjenere for Jesu skyld 2Kor 4:2-5.

Nicki Andersen

—–

 1. Ny Verden-Oversættelsen 1984
 2. Skal man tro på treenigheden? (Udgivet af: Vagttårnet 1989) s. 14
 3. Lad os ræsonnere ud fra Skrifterne. (Udgivet af: Vagttårnet 1991) s. 265
 4. Interessant nok har S. Konstantin-Hansen valgt at oversætte ordet til det danske ord ’førstegrøde’; en oversættelse, der også er valgt i den autoriseret oversættelse fra 1992 i 2Thess 2:13; han ser i ordet en begyndelse men ikke i skabelsen, men derimod i nyskabelse. Han mener altså ikke, at Jesus var den første skabte, men at Jesus var den første nyskabte. Han skriver selv i hans bog: oplysninger til Den Nye Pagts Skrifter i tilknytning til dette vers ”At vor Herre her kalder sig selv ,,Amen”, dertil har vi vistnok den bedste Tydning i 2Kor 1:19-20. Men at han nævner sig med det Navn i det sidste af de syv Breve, kan vel tyde paa en fast Sammenhæng imellem dem. Som den første i Menneskeslægten, i hvem Guds Skaberord har vundet sin fulde Skikkelse med Ære, er han også overfor Guds selv et fuldtonende Amen.” s. 139-140
 5. Kalkars fodnote: Amen er den Talendes Navn, jvfr. 2Kor 1:20. Saaledes hedder han, som den der besegler og fuldfører alt; dette Navn danner Modsætningen til Betegnelsen: Guds Skabnings Begyndelse (Kol 1:15; Heb 1:3). Begge Betegnelser sige tilsammentagne forsaavidt det samme, som den der brugtes 2:8; kun er med den her benyttede udsagt, at med ham, hvem den betegner, begynder også Skabningen, og at den Slutning, som han danner, for Skabningen ikke er Undergang, men Bekræftelse.
 6. Det Ny Testament oversat af Dr. T. Skat Rørdam. Andet Bind s. 551 (Gad 1904)
 7. Åbenbaringen – Det store klimaks er nær! (Udgivet af: Vagttårnet 1988) s. 20
 8. Siden 1900 undladt i de fleste danske oversættelser, og altså også i 1992 udgaven. Det ændrer som bekendt ikke på hvad, der står i grundteksten [Textus Receptus]. Grunden til dette var, at man omkring år 1900 begyndte at slå sig på den liberale såkaldte ’højere tekstkritik’ og derfor gik fra at oversætte udefra ’Textus Receptus’ til at oversætte fra den korrupte Alexandrinske teksttype’. Af denne grund er samme ord [archē] også blevet undladt i Rom 8:38 både i den autoriseret danske oversættelse fra 1992 og i Jehovas vidner egen oversættelse.
 9. Tetagramet: יהוה (JHVH): Er det hebræiske navn for Gud. ’Jehova’ eller ’Jahve’ alt efter hvordan vi tror, det skal udbetales. Uanset hvad er der i hvert fald ingen tvivl om, at teksten her taler om Jehova.
 10. Lig mærke til at der her i brevet til Kolossenserne bliver sagt, at Jesus skabte engle (troner og herskere, magter og myndigheder) og altså ikke, at han [Jesus] selv er en engel (Mikael), som Vagttårnet vil forlede folk til at tro. Læs særligt: Vagttårnet 1/11. 1985. Hvem er ’Mikael, den store fyrste’? s. 27-30

Lignende indlæg:

 • Vidnesbyrd bragt i IMT Uden Jesus ville jeg stadig være punker - Nicki mødte Gud i en sump af alkohol og stoffer. Nu forkynder han om Jesus i København - Interview Af Anette Ingemansen   Som […]
 • Hvis Jesus var Gud, hvem bad han så til? En af de store anstødssten i kristendommen er for mange mennesker læren om Treenigheden. Vagttårnet gør hvad den kan for at misinformere, forlede og forvirre dets medlemmer og andre […]
 • Åndernes Verden Vi står midt i en åndelig krig: Mod djævelen og alt hans væsen, (Ef 6:10-12) vores kød (1Pet 4:1-4) og mod verden (Jak 4:1-4) vi vil i denne undervisning særligt havde fokus på de onde […]
 • Menneskesønnen helbreder den lamme I denne artikel vil vi gennemgå beretningen om Jesus helbredelse af den lamme i Kapernaum. (Mark 2:1-12) Her møder vi meget stærkt Guds ords kraft. Vi vil også se på Jesu tale om sig […]
The following two tabs change content below.

Nicki Andersen

Nyeste indlæg af Nicki Andersen (se alle)

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development