DNPS26: Judasbrevet 1

1 Fra Judas, Jesus Kristus’ Tjener, Broder til Jakob — til de indbudne, i Gud Fader elskede og for Jesus Kristus bevarede

2 med Ønsket for jer om Barmhjertighed og Fred og Kærlighed i rigere og rigere Maal.

3 Kære, naar jeg gør mig al mulig Umage for at skrive til jer om vor fælles Frelse, holder jeg det for nødvendigt at gøre det under Opmuntring til at stride for den Tro, som engang er overleveret de hellige.

4 For nu har der jo indsneget sig Mennesker, om hvem det længe forud er opskrevet, at det er deres Dom: Ugudelige, som misbruger Guds Naade til Frækhed; og den eneste, vi har til at styre og raade over os, Jesus Kristus, vil de ikke vide af.

5 Men det, jeg vil, er at drage jer til Minde — I som en Gang for alle ved det altrammen — at Herren efter at have reddet Folket ud af Ægyptens Land næste Gang lod dem omkomme, som ikke havde troet.

6 Og Engle, som forlod deres rette Hjem og følte sig ikke bundne af det, de havde at raade, dem holder han nu bundne i evige Lænker under Mulm og Mørke til en stor Dags Dom.

7 Som Sodoma og Gomorra og Byerne i deres Omegn i Lighed med dem higede ud over alle Grænser i sanselig Attraa efter fremmede, men ligger nu her til et Eksempel og har i en evig Ild deres Gengæld.

8 Anderledes er det ikke, disse Drømmere krænker Kød, ringeagter Herredom, spotter med Højhed.

9 Overenglen Mikael vovede ikke, da Djævelen tvistede med ham, og Talen var om Moses Legeme, at lade Haansord dømme, men sagde: Herren forbyde dig det!

10 Men disse — alt hvad de ikke kender, spotter de, og alt, hvad de paa umælende Dyrs Vis ad Naturens Vej forstaar, lader de sig ødelægge af.

11 Ve dem! fordi de følger Kains Vej, og daarede af Bileams-Løn lader de staa til, og med Koras Trods gaar de til Grunde.

12 Dem er det, som er Skampletter ved jeres Kærlighedsmaaltider, hvor de uden Sky er med til Fællesnydelsen, men røgter sig selv, Skyer som driver over i Blæstvejr uden at give Vand, Træer i Løvfald uden Frugt, to Gange døde, med Rod oprykte,

13 Brændingen af det vilde Hav, der bryder skummende hen over sit eget Mudder, vildsomme Stjerner, som har Bælgmørket til evig Tid i Vente.

14 Ogsaa om dem har Enok varslet, den syvende fra Adam: ,Se der kom han som Herre blandt sine hellige Titusinder

15 for at holde Dom over alle og overbevise alle de ugudelige om alle deres ugudelige Gerninger, som de i deres Ugudelighed gjorde, og om alle deres haarde Ord, som de syndige og ugudelige talte imod ham.

16 Dem er det som er misfornøjede og laster deres Lod, mens de følger deres Lyster, fører store Ord i Munden krybende samtidig for Fordels Skyld.

17 Men I kære, husk paa de Ord, som forud er talte af Jesus Kristus’ vor Herres Apostle.

18 For det sagde de jer: „Henimod den sidste Tid vil der være Spottere, som lever efter deres egne Ugudelighedslyster”.

19 Det er dem, der rejser Skel, sanselige, aandsforladte.

20 Men I kære skal, alt som I opbygger jer selv paa jeres højhellige Tro, bedende i Helligaand,

21 biende paa Jesus Kristus’ vor Herres Barmhjertighed bevare jer selv i Guds Kærlighed til evigt Liv.

22 Og somme skal I gendrive, naar de gør Indvendinger.

23 Somme skal I redde ved at rive dem ud af Ilden. Somme skal I ynkes over i al Forsigtighed, saadan at I afskyr selv den af Kødet smittede Klædning.

24 Men han, som mægter at vogte jer for Fald og stille jer frem for hans Højhed og Herlighed ulastelige med Jubelsang,

25 den eneste Gud, vor Frelser gennem Jesus Kristus vor Herre — hans er Ære, Storhed, Kraft og Vælde, før hver Tid blev til og nu og gennem alle Tider — amen!

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • 17. juni: Afhængige af Ham AFHÆNGIGE AF HAM "Den tro, som virkedes af Jesus, har givet ham hans fulde førlighed, som I alle har set", (Apg 3:16) I kapitlet læser vi om en lam mand, der bliver helbredt af Peter, […]
  • Mediernes proportioner: Over 700 dræbt i Syrien på to dage Konflikten mellem Hamas og Israel trækker overdøvende store overskrifter i vestens medier, og hvis du ikke ligefrem har en interesse for Syrien, er du nok ikke klar over, at der fra […]
  • Korsets Dårskab Der er på Palatinerhøjen i Rom fundet en graffiti fra begyndelsen af 200-tallet. Billedet skal tilsyneladende gøre grin med den kristne Alexamenos, som beder til en korsfæstet mand med […]
  • DA31: Sefanias’ Bog 11 HERRENS ord, som kom til Zefanias, en Søn af Kusji, en Søn af Gedalja, en Søn af Amarja, en Søn af Ezekias, i de Dage da Josias, Amons Søn, var Konge i Juda. 2 Jeg bortriver, […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development