Hvad står der i bibelen om englene? (Del II)

engel 2,2

facebook - Eskild2Vi forsætter vores gennemgang om: Hvad står der i bibelen om englene. Vi ser på nogle eksempler i det nye testamente og i kirke historien, desuden kommer Eskild med sit eget vidnesbyrd. (Første del kan læses her)

I NT er der også mange andre eksempler på englevagt og -hjælp. Her skal vi kun se på nogle få stykker. I Luk 1 nævnes englen Gabriel to gange som den, der bringer glædesbud fra Gud. I det første præsenterer denne engel sig for Zakarias og siger: “Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn, og jeg er sendt hid for at tale til dig og bringe dig dette glædesbudskab”, Luk 1:19.

Få vers længere henne blev englen Gabriel, seks måneder senere, også sendt til Maria for at fortælle hende, at “du skal undfange og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus”, Luk 1:26-31.

Det næste eksempel, jeg har valgt at tage med i denne gennemgang, sker i forbindelse med, at Jesus tages til fange i Getsemane. Her læser vi, at en af disciplene vil forsvare Jesus – og får i skyndingen hugget et øre af ypperstepræstens tjener. Men Jesus behøver ingen til at forsvare sig. Han læger tjeneres øre, og siger derefter til den ivrige discipel: “Stik dit sværd i skeden igen – eller mener du, at jeg ikke kan bede min Fader, så han med det samme sender mig mere end 12 legioner (mere end 72.000) engle?” (Matt 26:53).

Jesus kunne blive fri. Han behøvede blot at sige et ord. Men, hvis han havde gjort dette, var vi ikke blevet frelst. Englene stod på spring for at befri ham, men det var ikke det, han ville. Den eneste hjælp, han fik, var, da han lidt senere var ved at segne under den store byrde, der blev lagt på ham, og da skete der det, at der så kom “en engel fra Himmelen, (som) viste sig for ham og styrkede ham”, Luk 22:43.

Endnu et eksempel: I Apg 12 beskrives det, at Peter var blevet fængslet, men natten før, kong Herodes havde tænkt at føre ham frem for domstolen, sikkert for blive dømt til døden, bliver han vækket af en engel, som siger til ham: “Stå hurtigt op!.. Bind op om dig og tag dine sandaler på”, og lidt senere: “Kast din kappe op om dig og følg mig”, v. 7-8.

I begyndelsen forstod Peter ikke, hvad der var sket, men da han var kommet ud af fængslets porte, som åbnede sig af sig selv, kom han til sig selv igen, som der står i vers 11, og han udbrød: “Nu forstår jeg virkelig, at Herren har sendt sin engel og udfriet mig af Herodes’ hånd og fra alt det, jødefolket havde ventet”.

Peter forstod, at Gud havde sendt en engel. Hvilket vidunderligt vidnesbyrd, også til os, som gang på gang bliver hjulpet af en engel, også selvom det ikke er ligeså dramatisk som i dette eksempel, og måske også uden at vi tænker over det. Læg i øvrigt mærke til, at der står, at ‘Gud har sendt sin engel’. Det betyder sandsynligvis, at der er tale om en bestemt engel, som Gud har sendt for at hjælpe ham. Ordvalget kan desuden også henvise til den bestemte engel, som Gud har sendt for at værne om Peter livet igennem. Ifølge skriften ser det ud til, at vi alle har en sådan engel. I forbindelse med, at Jesus advarer sine disciple om at bringe de små til fald, siger han bl.a. dette til dem: “Se til, at I ikke ringeagter en af disse små; thi jeg siger jer: deres engle i Himmelen ser altid min Himmelske Faders ansigt””, Matt 18:10.

Her siger Jesus, at Gud har tildelt den enkelte af disse små hver deres engel. At engle følger med i det, der sker på jorden, er der flere eksempler på i bibelen, som fx i Luk. 15. Her fortæller Jesus først om den glæde, mennesker oplever, når de finder noget, de har mistet, og siger så, at ‘sådan glæder Gud sig også, når en synder omvender sig til ham’. Ja, alle i Himmelen glæder sig; og det inkluderer selvfølgelig også englene, og derfor siger han lige efter og i den samme forbindelse: “Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, der omvender sig”, v. 10.

Vi har allerede set eksempler fra bibelen på, at englene følger med i alt det, der sker på jorden – og deltager desuden på Guds befaling aktivt for at hjælpe dem, der skal arve frelse. At det ikke bare er noget, der skete engang, er der tusinder af vidnesbyrd på gennem kirkehistorien, og utallige kristne ud over jorden kan den dag i dag også vidne om dette.

Der er mange, som trækker på smilebåndet, når de fx ser det glansbillede for sig fra ens barndom, hvor man typisk ser et par små børn stå på et farligt sted, fx på en smal og usikker bro, men man ser også, at der står en engel og vogter dem, så der ikke sker dem noget. Det er kun et glansbillede! Ja, det er det, men der er en fantastisk virkelighed bag. Lad os se et par eksempler på denne virkelighed:

Et eksempel: Corrie ten Boom skriver i en af sine bøger om dengang, hun under 2. verdenskrig var kommet i en koncentrationslejr. Hun beskriver, at inden fangerne blev lukket derind, stod alle i kø for at blive visiteret grundigt, og intet undslap vagtopsynsmændenes øjne. Da bad hun til Gud og sagde: Sæt englevagt omkring mig, så de ikke ser min bibel, for jeg har brug for den derinde. Hun beskriver, hvad der så skete:

“Og Gud gjorde det således! Da vi passerede forbi inspektionen, blev kvinden som gik foran mig kropsvisiteret. Så blev min søster, som gik lige bag mig, undersøgt. Men jeg gik lige igennem uden overhovedet at blive set på (undersøgt)”3.

I et andet eksempel beskriver marskal Montgomery et sted, at han natten mellem den 2. og 3. maj 1945 havde en drøm, og i den så han

“en englevagt ved Danmarks grænse og vågnede med et næsten sikkert indtryk af, at nu var krigen slut”, P. H. Lauritsen. *’Engle, mystik og virkelighed’, s. 8.

Sådan er der mange lignende eksempler, som var spændende at tage med som beviser på englevagt- og hjælp. Men jeg vil nøjes med at tage et enkelt eksempel mere med i denne gennemgang, og det er fra mit eget liv:

Som 14-årig fik jeg et arbejde på en pakkassefabrik, hvor jeg bl.a. skulle gå til hånde. På denne fabrik blev der i forarbejdningen maskinhøvlet en mængde træspåner, som efterfølgende blev suget op og gennem nogle store rør blev de blæst i en stor silo – hvor de lagde sig i en dynge, ovenpå de spåner, som var kommet tidligere. Mit job bestod i at sørge for at udjævne dyngen, så at rørene i toppen af siloen ikke stoppede til. Det gjorde jeg i mange dage. Jeg tænkte overhovedet ikke på, at det var farligt, og jeg tror heller ikke, at jeg har fået det fortalt. I alle fald har jeg ikke forstået det – indtil en dag, da der var en, som blev klar over min uvidenhed. Han fortalte mig da, at jeg ikke under nogen omstændigheder måtte gå ind mod midten af siloen – for så var der en meget risiko for at falde igennem træspåne-massen, der lå som et tyndt gulv i siloen, og direkte ned i det kæmpefyr, som lå 5-10 mener længere nede og som blev ernæret af disse træspåner, når de faldt ned i det. Englevagt? Jeg tror det. I tiden derefter så jeg nemlig flere gange, at de sammenpressede træspåner gav efter, for så at ryge ned til fyret. Hvis dette skete, var der ingen mulighed for redning – og man ville hurtigt være blevet flammernes bytte.

Kan jeg bevise, at det var Gud , som havde sendt sine engle for at passe på, at jeg ikke faldt ned i fyret? Nej, men jeg tror det, der står i bibelen om englevagt og -hjælp!

Jeg tror faktisk, at de fleste kristne på samme måde kan vidne om, at Gud har sendt sine engle for at hjælpe dem i den og den måske håbløse situation. Og, som vi så det med eksemplerne fra Luk 16, gør de det med glæde. Tidl. domprovst S. Skovgaard Petersen skriver følgende om dette i en af sine bøger:

“I himlen sker Guds vilje, udført af Guds engle, uden tvang – uden tvivl og uden tøven, idet de takker for, at de får love til at høre og at opfylde Guds vilje”4.

I bibelen er der mange vidnesbyrd om, at englene altid lovsynger Gud og tjener ham. Må det også kunne siges om os, som vi da også igen og igen bliver opfordret til i de mange salmer, vi har i salmebogen, såvel som i de bibelske salmer, fx i salme 103:20-22, hvor der står: “Lov Herren, I hans engle, I vældige i kraft, som gør, hvad han byder, så snart I hører hans røst. Lov Herren, alle hans hærskarer, hans tjenere, som fuldbyrder hans vilje. Lov Herren, alt, hvad han skabte, på hvert eneste sted i hans rige! Min sjæl, lov Herren”.

Amen

Kilde: Jesus lever

Bibliografi:

  1. P.H. Lauritsen: ‘Engle..’, s 19.
  2. P. H. Lauritsen: ‘Engle, mystik og virkelighed’, s. 12.
  3. Corrie ten Boom: Han setter fanger fri, s. 31.
  4. S. Skovgaard Petersen: Fadervor i livets strid, s. 76.

Lignende indlæg:

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development