Messiasprofetier i salmernes bog – en indledning

I denne serie skal vi se på nogle salmer, som kan beskrives som messianske salmer, altså salmer, som på forskellige måder handler om Jesus og Guds evige frelsesplan. En frelsesplan, som begyndte, da Jesus kom til jorden, og døde for verdens synd, og som fuldendes, når han kommer tilbage til jorden og opretter sit evige fredsrige. En del af disse profetier ligger spredt som små glimt i forskellige salmer, hvor det måske kun er et enkelt vers, som vi ser opfyldt i forbindelse med Jesu virke. Fx skriver evangelisten Mattæus, at når Jesus talte til folkeskaren i lignelser, og uden lignelser talte han intet til dem, så gik det i. opfyldelse, der står skrevet i salme 78:2.

Salme 78 må ellers beskrives som en historisk salme, og således er der ikke meget i denne salme, som peger frem på Jesu virke. Når jeg siger ‘peger frem på’, betyder det ikke, at han ikke omtales i de øvrige vers, for det er jo ham, der beskrives, når salmen fx beskriver, hvordan “han kløvede klipper i ørkenen, lod dem rigeligt drikke som af strømme..”, v. 15.

I NT åbenbares det, at det i virkeligheden var Kristus, som var klippen, som fulgte med, og som slukkede deres tørst. På den måde peger det meste i GT på forskellig måde hen på Jesus. Her kan vi fx bare tænke på offertjenesten i GT, tabernaklets indretning, ypperstepræstens funktion, Herren, som fulgte med dem, underne, osv. osv. Men da det ikke direkte er en profeti, så medtages sådanne eksempler ikke med i denne serie.

I denne gennemgang skal vi ‘nøjes’ med kun at se på de salmer, hvor hele salmen, eller en stor del af den, er messiansk. Det betyder ikke nødvendigvis, at den så ikke også kan handle om det, der ligger den enkelte salmist på hjerte, eller hvad der er sket i hans samtid. Men det betyder, at Gud har inspireret salmisten til at nedskrive det, han ville have fortalt om den kommende frelser.

Det er fx det, der menes med vers som 1Pet. 1:10-12a., hvor der står:

“Over den frelse (som er kommet ved Jesus) har profeter (og det inkluderer selvfølgelig også David, som har skrevet ca. 75 af de 150 salmer i bibelen) grublet og grundet, når de profeterede om den nåde, som skulle blive jer til del. De har grundet over, når den tid ville komme, og hvordan den ville være, som Kristi Ånd i dem viste frem til, når den forud vidnede om Kristi lidelser og al den herlighed, som skulle følge derefter. Og det blev dem åbenbaret, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med dette, som nu er blevet jer forkyndt af dem, der bragte jer evangeliet ved Helligånden..”.

Som vi kan se, så fremgår det af teksten, at profeterne i den gamle pagt var klar over, at de ikke talte om sig selv, men om den kommende Messias (Jesus), og om hans lidelse, død og opstandelse. Der står, at de efterfølgende grublede og grundede over at forstå det, som Kristi Ånd i dem havde fortalt dem – et vidnesbyrd om, at de ikke nedskrev deres egne tanker, med derimod det, de blev inspireret til af den Hellige Ånd. Det stemmer helt med det, Peter skriver i det andet brev:

“Aldrig er nogen profeti fremgået at et menneskers vilje, men drevne af Helligånden udtalte mennesker (ordret: Guds hellige), hvad de fik fra Gud”, 2Pet. 1:21.

Det, der her siges, inkluderer selvfølgelig også salmerne. Lige efter, at Jesus var opstået fra de døde, og åbenbarede sig for disciplene, og forklarede dem, at hans lidelse, død og opstandelse, såvel som hans kommende herlighed var forudsagt i ‘alle skrifterne’, dvs. i alle bøger i GT. Lige før sin himmelfart 40 dage senere vidnede han igen om dette og sagde:

“Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer: alt det må gå i opfyldelse, som er skrevet om mig i Mose lov, og profeterne og salmerne”, Luk. 24:44.

Vi skal nu se på nogle af de salmer, som kan være identiske med dem, som Jesu disciple hørte deres Herre og Mester udlægge for dem. Disse profetiske salmer kommer fortløbende som selvstændige artikler, efterhånden, som de bliver udarbejdet.

Eskild Særkjær

Kilde: Jesus-lever.dk

Lignende indlæg:

  • DA31: Ezekiels Bog 381 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Gog i Magogs Land, Fyrsten over Rosj, Mesjek og Tubal, og profeter imod ham 3 og sig: Så siger den Herre HERREN: […]
  • DNPS26: Matt 31 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 61 Vi taler altsaa ikke mere om det, Kristus begynder med, men gaar videre frem mod Maalet for ikke at lægge Grundvolden om igen, det om Omvendelse fra livløse Gerninger og Tro paa […]
  • Teologiske institutioner vil bruge kønsneutral bibelSprogbrugen i de traditionelle udgaver af Bibelen er for maskulin. Det mener en række teologiske institutioner og præsteuddannelser, som nu har valgt en udgave af Bibelen, som er mere […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development