Forord til Det Gamle Testamente af Fr. Buhl & O.A.

BUHL10[4]FORORD

Den Opgave, som den foreliggende Oversættelse af det gamle Testamente søger at løse, er — i Modsætning til de hidtil benyttede, der havde en mer eller mindre udpræget kirkelig Karakter og derfor i mange Henseender var bundne ved Hensynet til det Tilvante — at give Læserne et Indblik i det omfattende Arbejde, som navnlig i det sidste Hundredaar har knyttet sig til de gammeltestamentlige Skrifter, og som paa mangfoldige Punkter netop ved sin friere Stilling til tilvante Forestillinger har bragt Klarhed, hvor man tidligere stod overfor noget Uforstaaeligt. En anden Side af den samme Sag er det, naar Oversættelsen tillige bestandig gør opmærksom paa de Steder, hvis Forstaaelse endnu er usikker eller hæmmes af Vanskeligheder, der maaske aldrig vil kunne overvindes.

En stærkt iøjnefaldende Forskel mellem Oversættelsen og dens Forgængere er, at de enkelte Skrifter er ordnede efter Rækkefølgen i den ægte jødiske Skriftkanon, der foruden sin større Oprindelighed har den Fordel at give et Indblik i Skriftsamlingens Tilblivelseshistorie.

Derimod holder Oversættelsen sig ikke til den af Jøderne i Tidernes Løb vedtagne Tekstform (den saakaldte massoretiske Tekst), men gengiver en Tekst, der ved Benyttelsen af alle de Hjælpemidler, som den moderne Videnskab raader over, er ført saa langt tilbage til det Oprindelige, som det hidtil er lykkedes de Tekstkritikere, der forener Fordomsfrihed med forsigtig Varsomhed. For imidlertid ikke at paatvinge Læserne noget i denne Retning, der kunde fremkalde Følelse af Usikkerhed, er alle de Steder, hvor den reciperede massoretiske Tekst er forladt, udtrykkelig markerede ved et lille let forstaaeligt System af Tegn, hvis Forklaring er meddelt S. 3, medens en tilsvarende Note under Teksten giver en ordret Oversættelse af den sædvanlige Tekstform. Tillige bliver der under Benyttelse af det samme Tegnsystem oftere i Noterne gjort opmærksom paa afvigende Læsemaader fra gammel Tid, der af en eller anden Grund fortjener Opmærksomhed.

Egenlige Forklaringer af Teksten er kun i et stærkt begrænset Omfang meddelte i Noterne, da en virkelig fyldestgørende Gennemførelse af dem vilde have givet Bogen et dobbelt saa stort Omfang. De, der meddeles, er betegnede ved en * i Teksten. I Reglen er det Ordspil og Allusioner til Egennavnes Betydning eller andre Punkter, der vedrører Oversættelsen som saadan, der er Genstand for dem. Tillige henvises der overalt til de Afsnit i det gamle Testamente, hvor den samme Tekst findes gentaget, og undertiden ogsaa til andre særlig lærerige Parallelsteder.

I de historiske Skrifter er der tilføjet Randbogstaver, der angiver de Kildeskrifter, Som det ved lange Tiders udholdende og skarpsindige Arbejde er lykkedes at paavise i de foreliggende Beretninger (smig. Forklaringen af disse Tegn S. 3). Da de staa udenfor Teksten, vil de ikke kunne volde dem, der ønsker at holde sig borte fra disse Undersøgelser, nogen Forstyrrelse. Dem, der vil danne sig en virkelig begrundet Opfattelse deraf, kan man ikke noksom anbefale at begynde med en Sammenligning mellem Krønikernes Bøger (fra 1 Kr. c. 10 af) og de ældre historiske Skrifter, Samuels og Kongernes Bøger. En saadan Sammenligning, der i den foreliggende Oversættelse let vil kunne foretages ved Hjælp af Randbogstavet K og de tilsvarende Noter under Teksten, viser, hvorledes Forfatteren af Krønikernes Bøger har optaget store Stykker af de ældre Bøger og af klart foreliggende Grunde udeladt andre, og hvorledes han til de optagne Afsnit har føjet sine egne, af de senere Tiders Forestillinger prægede Bemærkninger eller suppleret dem med Uddrag af andre Kilder. Ud fra denne Erkendelse af den bibelske Virkelighed vil man da let kunne forstaa Berettigelsen af det kritiske Arbejde ved de ældre Skrifter, forsaavidt de for en nøjere Betragtning frembyder ganske de samme Fænomener, og endelig vil man høste den bedste Løn for dette Arbejde ved at se, hvorledes de gamle Beretninger efter en saadan Sondring fremtræder i en ganske anden Klarhed og Skønhed end i deres nuværende Sammenarbejdelse.

Ved de profetiske Skrifter er der derimod ikke gjort noget Forsøg paa ved lignende Midler at sondre mellem ældre og yngre Bestanddele, da de herhen hørende Undersøgelser vel i flere Tilfælde har ført til indlysende Resultater, men dog som Helhed ikke har naaet en saadan Sikkerhed, at de kan optages i en Oversættelse som den foreliggende.

Oversættelsen er ikke blot forsynet med Overskrifter, men ogsaa med korte Indholdsangivelser, der er optagne i selve Teksten, men dog ved en anden Tryk angiver sig selv som fremmede Bestanddele.

Gengivelsen af Teksterne har søgt at vise sin Troskab mod Originalen ved at behandle dem med sproglig Frihed og meddele den os i høj Grad fremmede hebraiske Udtryksmaade i en Form, der svarer nærmere til vor og fordeler Lys og Skygge over Originalens ensformige Sideordning. I de digteriske Afsnit er en metrisk Gengivelse gennemført i et større Omfang end det fra først af tilsigtedes. Overalt, hvor Læseren mærker en bestemt Rhytme — f. Eks. Linier med to Gange tre Betoninger, eller en Skiften af Led med tre og to Betoninger som f. Eks. i Klagesangene — er dette den samme, der findes i Grundteksten. Men denne metriske Gengivelse er kun gennemført, forsaavidt den lod sig forene med en fuldtud nøjagtig Oversættelse; hvor dette ikke var muligt, er Hensynet til Rhytmen opgivet som det mindre væsenlige.

Sluttelig har jeg at bringe en Tak til dem, der sammen med mig har deltaget i dette Oversættelsesarbejde. Jeg skylder dem en Tak ikke blot for den Omhu, hvormed de har udført deres Del deraf, men ogsaa for den Redebonhed, hvormed de for Ensartethedens Skyld har givet mig Haands og Halsret over deres Bidrag. I ganske særlig Grad gælgælder dette om Professor Michelets Oversættelse af Dommerens Bog, der har maattet undergaa en mere indgribende sproglig Omarbejdelse forat kunne passe til sine danske Omgivelser.

Februar 1910.

Fr. Buhl.

Lignende indlæg:

Tagged with:     , ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development