DNPS26: Første Timotheusbrev 3

1 Naar nogen tragter efter at blive Tilsynsmand, saa er det en god Gerning, han har Lyst til.

2 Saa bør ogsaa Tilsynsmanden være uangribelig, en Kvindes Mand, ædruelig, vare sig selv vel, høvisk, gæstfri, god til at undervise,

3 maadeholden med Vin, ikke Nævefægter, nej mild og ikke kamplysten, ikke pengekær,

4 passe sit Hus vel, holde sine Børn til at lyde i al Høflighed.

5 Men naar en ikke forstaar at passe sit eget Hus, hvor skulde han da kunne sørge for Guds Menighed? —

6 ikke nyoptagen, for at han ikke skal blive hovmodig og falde for den Dom, der fælder Djævelen.

7 Men han maa ogsaa have et godt Vidnesbyrd af dem, der staar udenfor, for at han ikke skal falde i ondt Rygte og i Djævelens Snare.

8 Medhjælpere ligesaa, høflige, ikke tvetungede, ikke tilbøjelige til at drikke for megen Vin, hellerikke til skamløs Vinding,

9 saa de har Troens Løndom med en ren Samvittighed.

10 Ogsaa de skal staa deres Prøve først. Saa kan de gøre Tjeneste, naar de er uangribelige.

11 Kvinder ligesaa, høflige, ikke slemme til at bagtale, ædruelige, i enhver Henseende til at stole paa.

12 Medhjælperne maa være Mænd med en Kvinde til Hustru, som passer deres Børn og deres eget Hus vel.

13 For de, der har gjort god Tjeneste, vinder sig en smuk Livsvej og megen Frimodighed i Kristus-Jesus-Troen.

14 Dette skriver jeg til dig i det Haab, at jeg nok ret snart skal komme til dig,

15 men om det trækker ud for mig, da for at du kan vide, hvordan man har at bære sig ad i et Gudshus, som den levende Guds Menighed jo er, Søjle og Sæde for Sandheden.

16 Og uimodsigeligt: Stor er Gudfrygtighedens Løndom! Han, som aabenbarede sig i Kød, vandt sin Sag i Aand, lod sig se for Sendebud, forkynde lydt blandt Folkeslag, blev troet i Verden, hjemført i Højhed.

Læs resten af Første Timotheusbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Timotheusbrev 11 Fra Paulus, Kristus Jesus' Apostel efter given Befaling af Gud vor Frelser og Kristus Jesus vort Haab — 2 til Timoteos, ret et ægte Barn i Tro. Naade, Barmhjertighed, Fred fra Gud […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 21 Saa opmuntrer jeg da fremfor alt til at bede, paakalde, søge Hjælp og sige Tak for alle Mennesker, 2 for Konger og alle dem, der har at raade, for at vi maa føre et stille og roligt […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 41 Men Aanden siger det udtrykkeligt, at henimod de sidste Tider vil der være dem, der svigter Troen og agter mere paa Forføreraander og onde Aanders Lærdomme, 2 Hykleri, som det er, i […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 51 En ældre Mand maa du ikke skænde paa, men tale opmuntrende til som en Fader, yngre Mænd som Brødre, 2 ældre Kvinder som Mødre, unge Piger som Søstre i al Uskyldighed. 3 Enker skal […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development