DNPS26: Andet Petersbrev 3

1 Dette, kære, er allerede det andet Brev, jeg skriver til jer, hvori jeg med Mindelser vækker de lyse Tanker hos jer,

2 for at I ikke skal glemme, hvad de hellige Profeter forud har sagt, og jeres Apostles Herre- og Frelserbud.

3 Men fremfor alt skal I vide dette, at henimod de sidste Dage vil Spottere komme med deres Spot og leve efter deres egne Lyster

4 og saa sige: Hvor bliver det af, han har lovet om sin Hidkomst? For det sov Fædrene hen fra. Alting bliver, som det var fra Skabningens Begyndelse.

5 For saadan vil de have det, og derfor kan de ikke se, at Himle var der fra ældgammel Tid og en Jord dukket op og dannet af Vand ved Gudsordet,

6 og derfor gik ogsaa den daværende Verden under ved at oversvømmes af Vand.

7 Men de Himle, som nu er, og Jorden med er ved det samme Ord gemte og for-beholdte Ilden paa de ugudelige Menneskers Doms- og Undergangs-Dag.

8 Men dette ene maa I ikke overse, kære, at en Dag er for Herren som tusinde Aar og tusinde Aar som en Dag.

9 Herren tøver ikke med at holde Løftet, som der er dem, der mener, at det trækker ud med det. Nej han giver Tid for jeres Skyld. For han vil ikke, at nogen skal gaa til Grunde, men at alle skal faa Lejlighed til at omvende sig.

10 Men Herrens Dag den kommer engang som en Tyv. Da skal Himle forgaa med et Brag, og det, de bestaar af, gaa op i Luer. Og Jorden og, hvad derpaa er, skal opbrændes.

11 Naar nu dette altsammen gaar sin Opløsning imøde, hvor bør I da ikke skikke jer i hellig Livsførelse og Gudsdyrkelse,

12 mens I venter med Længsel Guds Dags Hidkomst, naar Himle skal gaa op i Luer og Verdens Bestanddele gløde og smelte hen.

13 Men vi venter os, som han har lovet, nye Himle og en ny Jord, hvor Uskyld bygger og bor.

14 Kære, med dette i Vente saa hig da derefter pletfri og ulastelige for ham at lade jer finde i Fred,

15 og se jeres Redning deri, at vor Herre giver Tid, som ogsaa vor kære Broder Paulus efter den Visdom, der er ham given,

16 har skrevet til jer ligesom i alle de Breve, hvori han taler om disse Ting. Et og andet deri er svært at forstaa, og de, som ikke har lært noget og ikke er faste i deres Overbevisning, misforstaar det ligesaavel som de andre Skrifter til deres egen Fordærvelse.

17 I kære, som i Forvejen ved det, vogt jer for at lade jer rive med af de ugudeliges Vildfarelser og slippe jert eget Fodfæste.

18 Men tag til i Jesus Kristus’ vor Herres Naade og Kundskab. Hans er Højheden baade nu og indtil Evigheds Dag.

Læs resten af Andet Petersbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Petersbrev 11 Fra Simeon Peter, som tjener Jesus Kristus og er hans Apostel — til dem, som vor Gud og vor Frelser Jesus Kristus i sin Retfærdighed har ladet faa lige saa god en Tro som vi. 2 Naade […]
  • DNPS26: Andet Petersbrev 21 Og saa opkom der ogsaa falske Profeter i Folket, lige saa vel som der blandt jer vil komme falske Lærere. Og de vil liste sig til at indføre afvigende Retninger, som er til at ødelægges […]
  • Ulla Tørnæs: Det er smukt at samarbejde Samarbejde mellem myndigheder og hjælpeorganisationer er et absolut ’must’, hvis vi skal afhjælpe nøden i verden. Det fortæller minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs, da vi […]
  • Præst: Jeg kan ikke stå og være med til at give kvinder et embede Når en ny kvindelig præst aflægger embedsløfte – såkaldt ordination – har Per Damgaard Pedersen det bedst med at sidde på tilskuerrækkerne. - Jeg kan ikke stå og være med til at […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development