DNPS26: Andet Timotheusbrev 1

1 Fra Paulus, Kristus Jesus’ Apostel, fordi Gud vilde det saa, til Tjeneste for Løftet om Livet i Kristus Jesus —

2 til det kære Barn Timoteos. Naade, Barmhjertighed, Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Herre!

3 Jeg takker den Gud, jeg med en ren Samvittighed dyrker i Fædrenes Spor — ligesom jeg uafbrudt tænker paa dig i mine Bønner Nat og Dag,

4 idet jeg ved at mindes dine Taarer kommer til at længes efter at se dig for at blive rigtig glad

5 og kalder frem for Erindringen den ærlige og redelige Tro hos dig, den som fandtes først hos din Bedstemoder Lois og din Moder Eunike, men, jeg er vis paa det, ogsaa hos dig.

6 Jeg minder dig for den Sags Skyld om at opflamme den Naadegave, som ved min Haandspaalæggelse er nedlagt hos dig.

7 For det var ikke en Forknythedsaand, Gud gav os, men Krafts og Kærligheds og Selvbeherskelses.

8 Saa skal du ikke skamme dig ved vor Herres Vidnesbyrd og hellevikke ved mig hans Fangebundne. Men lid ondt med Glædesbudskabet, alt som Gud giver Kraft,

9 han som frelste os og lod udgaa til os en hellig Indbydelse, ikke til Gengæld for vore Gerninger, men efter sin egen Bestemmelse og Naaden given os fra ældgamle Dage,

10 men nu lagt for Dagen ved vor Frelsers Hidkomst, Kristus Jesus, som har gjort det af med Døden og bragt Liv og Uforgængelighed for Lyset med Glædesbudskabet,

11 det jeg er sat til Forkynder af, Apostel for og Lærer i.

12 For den Sags Skyld lider jeg ogsaa det, jeg lider, men uden at skamme mig. For jeg kender ham, jeg har sat min Lid til, og jeg er vis paa, at han er mægtig nok til at værne om, hvad der er mig givet i Forvaring, indtil den Dag, der forestaar.

13 Hav i den Tro og Kærlighed, som er i Kristus Jesus, de sunde Ord, du af mig har hørt, som et Grundbillede for Øje.

14 Pas godt paa det gode, der er dig betroet, med den Helligaand til Hjælp, som bor i os.

15 Du ved nok det, at i Asien har de allesammen vendt mig Ryggen. Blandt dem er Fygelos og Hermogenes.

16 Herren give Onesiforos’ Hus Barmhjertighed, fordi han saa mangen Gang oplivede mig. Og han skammede sig ikke ved Lænken, jeg bar.

17 Nej, da han kom til Rom, søgte han flittig efter mig og fandt mig.

18 Herren give ham paa den Dag, der forestaar, at finde Barmhjertighed hos sin Herre. Ogsaa alt det, hvormed han har været mig til ‘tjeneste i Efesos, kender du bedst.

Læs resten af Andet Timotheusbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Timotheusbrev 21 Saa bliv da mit Barn altid stærk ved Naaden, den i Kristus Jesus. 2 Og hvad du har hørt af mig stadfæstet af mange Vidner, overdrag det til paalidelige Mennesker, som kan være […]
  • DNPS26: Andet Timotheusbrev 31 Men det maa du vide, at i de sidste Dage forestaar der vanskelige Tider. 2 For Folk vil kun bryde sig om sig selv, pengekære, stortalende, stolte, Spottere, ulydige mod deres […]
  • DNPS26: Andet Timotheusbrev 41 Med Gud for Øje og Kristus Jesus, som engang skal dømme levende og døde, og hans Hidkomst og hans Kongedømme er det mit dyre Alvorsord: 2 Forkynd Ordet. Uanset om Tiden er dig […]
  • 10. marts: Korset er en naturlig del af livet som kristen KORSET ER EN NATURLIG DEL AF LIVET SOM KRISTEN De, der hader mig uden grund, er flere end hårene på mit hoved; mange vil gøre det af med mig, med urette er de mine fjender. Det, jeg […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development