DNPS26: Andet Timotheusbrev 4

1 Med Gud for Øje og Kristus Jesus, som engang skal dømme levende og døde, og hans Hidkomst og hans Kongedømme er det mit dyre Alvorsord:

2 Forkynd Ordet. Uanset om Tiden er dig belejlig eller ubelejlig, skal du altid være paa Færde, overbevise, opmuntre, sætte i Rette uden at tabe Taalmodigheden eller helme med »Undervisningen.

3 For den Tid kommer, da de ikke vil finde sig i den sunde Oplysning, men, alt som ørerne klør, kan de aldrig faa Lærere nok til at lokke for deres egne Lyster.

4 Og saa vil de vende det døve Øre til Sandheden og gaa efter Eventyrene.

5 Men vær du kun ædruelig i et og alt, lid ondt, gaa Glædesbudskabets Ærende, udret din Tjeneste.

6 For jeg ofres allerede, og Tiden til mit Opbrud er forestaaende.

7 Jeg har stridt den ædle Kappestrid, fuldført Løbet, bevaret Troen.

8 Og saa er nu Fromheds Sejrskrans henlagt til mig, den, som Herren den retfærdige Dommer skal give mig, og ikke mig alene, men lige saa vel alle andre, som har glædet sig til hans Hidkomst.

9 Skynd dig og kom snart til mig,

10 for Demas har forladt mig af Kærlighed til den nuværende Verden, og han er rejst til Tessalonike, Kreseens til Galatien, Titus til Dalmatien.

11 Lukas er alene hos mig. Tag Markus med dig, for ham kan jeg saa godt bruge til Tjenesten.

12 Tykikos har jeg sendt til Efesos.

13 Naar du kommer, saa tag den Pels med, som jeg lod blive hos Karpos i Troas, og Bøgerne, især Pergamenterne.

14 Smeden Alexandros har gjort mig megen Fortræd. Herren vil gengælde ham efter hans Gerninger.

15 Ham skal du ogsaa tage dig i Agt for. For han har sat sig imod vore Ord til det yderste.

16 Under mit første Forsvar var der ingen, der kom mig til Hjælp, men alle forlod mig. Maatte de kun ikke kræves til Regnskab derfor!

17 Men Herren stod mig bi og indgød mig Kraft, for at Forkyndelsen skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Folkeslag faa den at høre. Og saa blev jeg revet ud af Løvens Gab.

18 Herren skal nok fri mig ud af alt, hvad der er af Ondskab gjort, og redde mig ind i sit himmelske Rige. Ham ske Hyldest i alle Evighedernes Evigheder – amen!

19 Hils Priska og Ak vilas og Onesiforos’ Hus !

20 Erastos blev i Korint. Trofimos efterlod jeg syg i Milet.

21 Skynd dig at komme før Vinteren. Fra Eubulos og Pudens og Linus og Klaudia og alle Brødrene skal jeg hilse dig.

22 Herren være med din Aand! Naaden ledsage jer!

Læs resten af Andet Timotheusbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Timotheusbrev 11 Fra Paulus, Kristus Jesus' Apostel, fordi Gud vilde det saa, til Tjeneste for Løftet om Livet i Kristus Jesus — 2 til det kære Barn Timoteos. Naade, Barmhjertighed, Fred fra Gud Fader […]
  • DNPS26: Andet Timotheusbrev 21 Saa bliv da mit Barn altid stærk ved Naaden, den i Kristus Jesus. 2 Og hvad du har hørt af mig stadfæstet af mange Vidner, overdrag det til paalidelige Mennesker, som kan være […]
  • DNPS26: Andet Timotheusbrev 31 Men det maa du vide, at i de sidste Dage forestaar der vanskelige Tider. 2 For Folk vil kun bryde sig om sig selv, pengekære, stortalende, stolte, Spottere, ulydige mod deres […]
  • DNPS26: Andet Thessalonikerbrev 11 Fra Paulus og Silvanus og Timoteos — til Tessalonikernes Menighed i Gud vor Fader og Herre Jesus Kristus. 2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og Herre Jesus Kristus! 3 […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development