DNPS26: Matt 1

1 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga.

2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre.

3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares blev Fader til Esrom, Esrom til Aram,

4 Aram til Aminadab, Aminadab til Naasson, Naasson til Salmon.

5 Salmon blev ved Rahab Fader til Boas, Boas blev ved Rut Fader til Jobed. Jobed blev Fader til Isai,

6 Isai til Kong David. David blev ved Urias’ Hustru Fader til Salomon.

7 Salomon blev Fader til Roboam, Roboam til Abia, Abia til Asaf,

8 Asaf til Josafat, Josafat til Joram, Joram til Osias,

9 Osias til Joatam, Joatam til Akas, Akas til Esekias,

10 Esekias til Manasse, Manasse til Amos, Amos til Josias,

11 Josias til Jekonia og hans Brødre i den babyloniske Landflygtigheds Tid.

12 Efter den babyloniske Landflygtighed blev Jekonia Fader til Salatiel, Salatiel til Sorobabel,

13 Sorobabel til Abiud, Abiud til Eliakim, Eliakim til Asor,

14 Asor til Sadok, Sadok til Akim, Akim til Eliud,

15 Eliud til Eleasar, Eleasar til Mattan, Mattan til Jakob,

16 Jakob til Josef Marias Mand. Af hende blev Jesus født, som kaldes Kristus.

17 Alle Slægtleddene udgør altsaa fra Abraham til David fjorten og fra David til den babyloniske Landflygtighed fjorten Led og fra den babyloniske Landflygtighed til Kristus fjorten Led.

18 Med Jesus’ Kristus’ Fødsel gik det saadan til: Hans Moder Maria var trolovet med Josef. Men inden de kom sammen, kendtes det, at hun var frugtsommelig ved Helligaanden.

19 Hendes Mand Josef, som var en rettænkende Mand, men ikke vilde gøre det vitterligt for alle om hende, havde besluttet at skille sig fra hende i al Stilhed.

20 Men som han havde dette i Sinde, viste en Herrens Engel sig brat for ham i Drømme og sagde: Josef, Søn af David, du skal ikke være bange for at tage din Hustru Maria til dig. For det, hun gaar frugtsommelig med, er undfanget ved Helligaanden.

21 Men en Søn skal hun føde, og ham skal du kalde Jesus. For han skal frelse sit Folk fra deres Synder.

22 Men saadan er det gaaet til, for at det skulde gaa i Opfyldelse, som Herren har talt gennem Profeten, som siger:

23 Se Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og de skal kalde ham Emmanuel.” Det betyder i Oversættelse: Gud er med os.

24 Da Josef vaagnede, stod han op og gjorde, som Herrens Engel havde befalet ham, og tog sin Hustru, til sig.

25 Men han havde ikke Omgang med hende, førend hun havde født en Søn. Og ham kaldte han Jesus.

DNPS26Læs resten af Matthæusevangeliet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/Kapitel 23/Kapitel 24/Kapitel 25/Kapitel 26/Kapitel 27/Kapitel 28/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development