DNPS26: Matt 5

1 Da han saa de forsamlede Skarer, gik han op paa Bjerget og satte sig ned, og hans Lærlinge kom hen til ham.

2 Og saa tog han til Orde og underviste dem.

3 Lyksalige, sagde han, er de der føler sig fattige i Aanden, for Himlenes Kongerige er deres.

4 Lyksalige de, som sørger, for Trøst skal de faa.

5Lyksalige de sagtmodige, for de skal arve Jorden.

6 Lyksalige de som sulter og tørster efter det, som Ret er, for de skal mættes.

7 Lyksalige de barmhjertige, for de skal finde Barmhjertighed.

8 Lyksalige de hjerterene, for de skal faa Gud at se.

9 Lyksalige de som stifter Fred, for de skal kaldes Guds Børn.

10 Lyksalige de, som er bleven forfulgte for, hvad der er Ret, for Himlenes Kongerige er deres.

11 Lyksalige er I, naar man haaner og forfølger jer og lyver jer alt ondt paa for min Skyld.

12 Glæd jer og pris jeres Lykke, for stor er i Himlene jeres Løn. For saadan forfulgte de Profeterne, som gik forud for jer.

13 I er Jordens Salt. Men hvis Saltet ikke kan holde sig, hvad skal man saa salte det med? Det duer ikke mere til noget, men bliver kastet ud og traadt ned af Folk.

14 I er Verdenslyset. En By, som ligger paa Bjergetop, kan ikke skjule sig.

15 Man tænder heller ikke et Lys og sætter det under en Skæppe. Nej paa en Stage. Saa lyser det for dem alle, som er i Huset.

16 Saadan skal I lade jeres Lys skinne for andre Mennesker, ” for at de kan se jeres gode Gerninger og prise jeres Fader, som er i Himlene.

17 I maa ikke tro, jeg er kommen for at nedbryde Loven og Profeterne. Jeg er ikke kommen for at nedbryde, men for at opfylde.

18 For sandelig siger jeg jer: Indtil Himlen og Jorden forgaar, skal ikke et i eller en eneste Tøddel af Loven forgaa, uden at det bliver virkeliggjort alt sammen.

19 Den, som rokker ved et eneste af de mindste af disse Bud og lærer Folk saadan, han skal kaldes ringest i Himlenes Rige. Men den, som holder det og lærer saa, skal kaldes stor i Himlenes Rige.

20 For jeg siger jer, at hvis I ikke langt overgaar de Skriftlærde og Farisæerne i at gøre det, som Ret er, kommer I slet ikke ind i Himlenes Rige.

21 I har hørt, der er sagt til de gamle: Du maa ikke myrde Den, som myrder, skal kendes skyldig for Retten.

22 Men jeg siger jer, at enhver, som bliver vred paa sin Broder, skal kendes skyldig for Retten. Og den, som siger Raka til sin Broder, skal kendes skyldig for Domstolen, og den, som siger: Tosse, skal kendes skyldig til Ildsluens Gehenna.

23 Naar du da bringer din Offergave paa Altret og der kommer i Tanker om, at din Broder har noget imod dig,

24 saa lad din Gave blive tilbage ved Altret, og gaa først hen og slut Forlig med din Broder, og kom saa og giv dit Offer.

25 Vær ikke sen til at komme din Modpart imøde, mens du endnu er undervejs med ham, for at Modparten ikke skal overlade dig til Dommeren og Dommeren til Slutteren, og du saa skal komme i Fængsel.

26 Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud igen, inden du har sonet den sidste Skilling.

27 I har hørt, der er sagt: Du maa ikke øve Ægteskabsbrud.

28 Men jeg siger jer, at hver den, som ved at se en andens Hustru optændes af Begær efter hende, har allerede øvet Ægteskabsbrud med hende i sit Hjerte.

29 Og ménstøder (forarger) dit højre Øje dig, saa riv det ud og kast det fra dig. For du er bedst faren med, at et af dine Lemmer gaar tabt, og ikke hele dit Legeme skal kastes i Gehenna.

30 Og ménstøder (forarger) din højre Haand dig, saa hug den af og kast den fra dig. For du er bedst faren med, at et af dine Lemmer gaar tabt og ikke hele dit Legeme skal fare til Gehenna.

31 Der er sagt: Den som skiller sig fra sin Hustru, skal give hende Skilsmissebrev.

32 Men jeg siger jer, at hver den, der skiller sig fra sin Hustru, uden at der foreligger Klage over Løsagtighed, han gør hende til Ægteskabsbryder. Og den, som gifter sig med hende, øver Ægteskabsbrud.

33 I har fremdeles hørt, der er sagt til de gamle: Du maa ikke bryde din Ed, men du skal svare Herren til, hvad du har svoret.

34 Men jeg siger jer, at I skal slet ikke sværge hverken ved Himlen, for det er den Højestes Højsæde,

35 eller ved Jorden, for det er hans Fodskammel. Hellerikke ved Jerusalem, for det er den store Konges Stad.

36 Du skal hellerikke sværge ved dit Hoved. For du kan ikke gøre et eneste Haar hvidt eller sort.

37 Men jeres Ord skal være ja, ja, nej, nej. Hvad der gaar ud over det, er af det onde.

38 I har hørt, der er sagt: Øje for Øje og Tand for Tand.

39 Men jeg siger jer, at I skal ikke sætte jer til Modværge mod den, der er ond. Men slaar nogen dig paa den højre Kind, saa ræk ham ogsaa den venstre.

40 Og den som vil stævne dig for Retten og tage din Kjortel, lad ham tage. Kappen med.

41 Og den, som vil tvinge dig til at gøre Følgeskab en Mil, følg ham to Mil.

42 Giv den, som beder dig, og vend dig ikke fra den, som vil laane af dig.

43 I har hørt, der er sagt: Du skal være din Ven god og din Fjende gram.

44 Men jeg siger jer: I skal være jeres Fjender gode og bede for dem, som forfølger jer,

45 for at I kan slægte jeres Fader paa, som er i Himlene. For han lader sin Sol staa op over onde og gode og lader det regne over dem, der gør Ret, og dem, der gør Uret.

46 For om I er dem gode, der er det mod jer, hvad skal I saa have for det? Gør Tolderne ikke det samme.

47 Og naar I kun hilser paa jeres Landsmænd, hvad særligt godt gør I da? Gør ikke Hedningerne det samme.

48 Saa bliv da, som jeres himmelske Fader er, og slaa ikke af paa Fuldkommenheden.

DNPS26Læs resten af Matthæusevangeliet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/Kapitel 23/Kapitel 24/Kapitel 25/Kapitel 26/Kapitel 27/Kapitel 28/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development