DNPS26: Første Petersbrev 1

1 Fra Peter, Jesus’ Kristus’ Apostel, til dem som færdes i Udlændighed, adspredte i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien,

2 udvalgte, efter som Gud Fader forud kendte dem, i Aandens Helligelse til Lydighed og Stænkelse med Jesus’ Kristus’ Blod — Naade ønskes jer og Fred i fuldt Maal!

3 Lovet være Gud, vor Herres Jesus’ Kristus’ Fader, som har genfødt os, fordi hans Barmhjertighed var saa stor, til levende Haab ved Jesus’ Kristus’ Opstandelse fra de døde,

4 til en Arv, som hverken kan ødes eller skamskændes eller visne hen, godt gemt i Himlen til jer,

5 I som ved at tro bevares med Guds Vælde til en Frelse, som er tilrede og venter kun paa at blive aabenbaret i den sidste Tid.

6 Det skal I fryde jer ved, om I end for Tiden, naar det ikke kan være andet, er nedtrykte af saa mange Slags Prøvelser.

7 For saa skal jeres Tro efter at have staaet sin Prøve vise sig meget mere værd end det Guld, som forgængeligt er men dog kendes paa Ildprøven, og vinde Pris og Agt og Ære, naar Jesus Kristus aabenbares,

8 ham I har kær, skønt I ikke har set ham, ham som I nu ikke seende, men troende jubler imøde, med en usigelig og ophøjet Glæde,

9 naar I faar, hvad jeres Tro fører til, Livsfrelse.

10 Det var den Frelse, Profeterne granskede og grublede over, de som varslede om den Naade, der var jer tiltænkt,

11 og grundede paa, hvad det vel monne være for en Tid og Tidsforhold, den Salvedes Aand, som boede i dem, sigtede forud til med sit Vidnesbyrd om de Lidelser, der ventede den Salvede, og al den Hyldest, som fulgte efter.

12 Og det blev dem aabenbaret, at det var ikke dem selv, men jer, de tjente med dette, som nu er forkyndt jer af dem, der i Helligaand fra Himlen sendt bragte jer Glædesbud. Det er det Engles Lyst at faa Indblik i.

13 Saa hold jer da ædruelige og med jeres Tankegang i Tjenerdragt, og sæt jert aldrig svigtende Haab til den Naade, Jesus’ Kristus’ Aabenbarelse har at bringe jer.

14 Som Lydighedsbørn skal I ikke arte jer efter de forrige Lyster under jeres Uvidenhed,

15 men efter ham, som kaldte paa jer, og som er hellig, blive ogsaa I hellige i al jeres Færd.

16 ”Hellige skal I være, for jeg er hellig”, staar der jo skrevet.

17 Og kalder I ham Fader, som uden Personsanseelse dømmer enhver efter hans Gerning, saa maa I færdes alvorsfuldt, mens jeres Udlændighed staar paa.

18 I ved jo, det er ikke for timelige Ting, Sølv eller Guld, I er frikøbte fra det indholdsløse Liv, I havde arvet fra Fædrene,

19 men for Kristus’ kostbare Blod som et lydeløst pletfrit Lams,

20 forud kendt som saadan, før Verdens Grund blev lagt, aabenbaret nu, da Ventetiderne snart er tilende, for jeres Skyld,

21 I som kan takke ham for, at I tror paa Gud, som vakte ham op fra de døde og gav ham Højhed, saa I har i jeres Tro ogsaa Haab paa Gud.

22 I har jo med Sandhedslydigheden renset jeres Sjæle til uskrømtet Broderkærlighed. Saa vær da af Hjertet kærlige mod hverandre af al jeres Magt,

23 genfødte som I er, ikke af forgængelig men uforgængelig Sæd ved et levende og blivende Guds Ord.

24 ”For al kødelig Natur er som grønne Urter, og al dens Herlighed som Blomsten i det grønne. Det grønne visner, og Blomsten falder af,

25 men hvad Herren siger, bliver evindelig”. Det er det Ord, hvormed der er bragt jer Glædesbud.

Læs resten af Første Petersbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Petersbrev 21 Ja læg da af al Ondskab og al Svig, Hykleri og Had og alt, hvad der hedder ond Omtale. 2 Hig som nyfødte Børn efter den aandelige Mælk, som ingen bliver narret med, for at I ved den […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 31 I Hustruer ligesaa. I skal underordne jer under jeres Mænd, for at de kan, om en og anden ikke lyder Ordet, vindes uden Ord ved det Liv, Hustruerne fører, 2 naar de bliver Vidne til, […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 41 Har da Kristus baaret kødelig Naturs Lidelse, saa skal I ogsaa ruste jer med den samme Tankegang, for den, som har baaret kødelig Naturs Lidelse, har faaet nok af at synde 2 og vil […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 51 Saa formaner jeg da de Ældste iblandt jer som Medældste og som Vidne til den Salvedes Lidelser, og som den der ogsaa har Del i den Højhed og Herlighed, som skal aabenbares. 2 Vogt […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development