DNPS26: Første Petersbrev 5

1 Saa formaner jeg da de Ældste iblandt jer som Medældste og som Vidne til den Salvedes Lidelser, og som den der ogsaa har Del i den Højhed og Herlighed, som skal aabenbares.

2 Vogt Guds Hjord iblandt jer, og før Tilsyn med den ikke nødtvungne, men ret jer frivilligt efter Gud, ikke for lav Fordels Skyld, men af Lyst,

3 hellerikke saa I gør jer til Herrer over, hvordan Arven skiftes, men saa I bliver Hjordens Forbilleder.

4 Og naar Overhyrden lader sig se, faar I den Æreskrans, der aldrig visner.

5 Ligesaa skal I, som er yngre, underordne jer dem, som er ældre, ja alle den ene den anden, bøjede under Ydmyghedens Aag. For Gud staar de stolte imod, men giver de ydmyge Naade.

6 Saa lad jer da ydmygt bøje under Guds stærke Haand, for at han maa ophøje jer, naar det er Tiden dertil.

7 Alt, hvad I er bekymrede for, læg det over paa ham. For han har Omhu for jer.

8 Vær ædru og aarvaagne. Jeres Modstander, Djævelen er paa Færde som en Løve, der brøende søger, hvem den kan opæde.

9 Staa ham imod faste i Troen. I ved jo, at de samme Lidelser overgaar jeres Brødre i Verden.

10 Men al Naades Gud, han som indbød jer til sin evige Højhed og Herlighed i Kristus, efter at I en kort Tid har lidt, vil selv modne, fæstne, styrke, grundmure jer.

11 Hans er Kraften i alle Evigheder. Amen!

12 Med Silvanus til Hjælp, den trofaste Broder — det holder jeg ham for — har jeg nu i Korthed skrevet jer til med Opmuntring og med Stadfæstelse af, at den Guds Naade, I staar i, er ægte.

13 Jeg skal hilse jer fra hende den medudvalgte i Babylon og fra min Søn Markus.

14 Hils hverandre med Kærlighedskys. Fred med jer alle, som er i Kristus!

Læs resten af Første Petersbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Petersbrev 11 Fra Peter, Jesus' Kristus' Apostel, til dem som færdes i Udlændighed, adspredte i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien, 2 udvalgte, efter som Gud Fader forud kendte dem, i […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 21 Ja læg da af al Ondskab og al Svig, Hykleri og Had og alt, hvad der hedder ond Omtale. 2 Hig som nyfødte Børn efter den aandelige Mælk, som ingen bliver narret med, for at I ved den […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 31 I Hustruer ligesaa. I skal underordne jer under jeres Mænd, for at de kan, om en og anden ikke lyder Ordet, vindes uden Ord ved det Liv, Hustruerne fører, 2 naar de bliver Vidne til, […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 41 Har da Kristus baaret kødelig Naturs Lidelse, saa skal I ogsaa ruste jer med den samme Tankegang, for den, som har baaret kødelig Naturs Lidelse, har faaet nok af at synde 2 og vil […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development