DNPS26: Jakobsbrev 2

1 Mine Brødre, I maa ikke mænge Troen paa vor Herre Jesus Kristus i al hans Højhed med Personsanseelse.

2 For naar der kommer en ind i jeres Forsamling, en Mand med Guldring i fine Klæder, og saa kommer der ogsaa en Fattigmand ind i snavsede Klæder,

3 og I ser paa ham i de fine Klæder og siger: Sæt dig magelig her, og til den fattige siger I: Der kan du staa, eller: sæt dig nede ved min Skammel —

4 har I saa ikke gjort Forskel hos jer og gjort jer til slettænkende Dommere?

5 Hør mine kære Brødre: Har Gud ikke med Udvælgelsen gjort de fattige i Verdens Øjne rige i Tro og til det Riges Arvinger, som han har lovet dem, der elsker ham?

6 Men I har krænket den fattige. Er det ikke de rige, der undertrykker jer, og dem, der trækker jer for Retten?

7 Er det ikke dem, der haaner det gode Navn, I er opkaldte med?

8 Naar I overholder Kongeloven efter Skriften: »Du skal elske din Næste som dig selv”, er det vel gjort.

9 Men naar I viser Persons-anseelse, er det Synd, I tager jer for, og overbevises af Loven om, at I overtræder den.

10 For den, der ellers holder hele Loven, men snubler paa et Punkt, er bleven skyldig overalt.

11 For den, som sagde: „du maa ikke bryde Ægteskab”, er den samme, som sagde: „du maa ikke myrde”. Naar du da ikke bryder Ægteskab, men myrder, saa er du bleven Lovbryder.

12 I skal tale og handle, som de der engang skal dømmes efter Frimandslov.

13 For Dommen er ubarmhjertig mod den, der ikke viser Barmhjertighed. Barmhjertighed smiler ad Dom.

14 Hvad kan det nytte, mine Brødre, om en siger, han har Tro, men Gerninger har han ingen af? Kan vel Troen frelse ham?

15 Naar en Broder eller Søster ikke har Klæder paa Kroppen og ikke det, de den Dag skal leve af,

16 og saa en siger til dem: Gaa med Fred og varm jer, og spis jer mætte, men giver dem ikke, hvad de trænger til — hvad kan det nytte?

17 Saadan ogsaa Troen. Rummer den ingen Gerninger, saa er den selvdød.

18 Nej, siger saa nogen, du har Tro, og jeg har Gerninger. Vis mig din Tro uden Gerningerne, saa skal jeg vise dig Troen af mine Gerninger.

19 Du tror, at der er en eneste Gud. Det gør du vel i. De onde Aander tror det ogsaa og skælver.

20 Men vil du vide det, du indholdsløse Menneske, at Troen uden Gerninger ingenting har at betyde?

21 Var vor Fader Abrahams Ret ikke rundet af Gerninger, da han bragte sin Søn Isak som Offer paa Alteret?

22 Kan du se, at Troen gør fælles Sag med hans Gerninger, og Troen modnedes af at gøre Gerningerne?

23 Og Skriften gik i Opfyldelse. Den siger:„ Abraham troede paa Gud, og Retten blev tilregnet ham deraf, og han kaldtes „Guds Ven”.

24 Der kan I se, at et Menneskes Ret hjemles af Gerninger og ikke af Tro alene.

25 Fik ikke ogsaa Skøgen Rahab paa samme Maade Ret hjemlet af Gerninger, idet hun havde taget imod Sendebudene og sendt dem ad en anden Vej bort?

26 For som Legemet er dødt uden Aand, er Troen død uden Gerninger.

Læs resten af Jakobsbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Jakobsbrev 11 Hilsen fra Jakob, Guds og Herre Jesus Kristus' Tjener til de tolv Stammer i Adspredelsen. 2 Agt det for idel Glæde, mine Brødre, naar Prøvelser af saa mange Slags møder jer fra alle […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 31 I skal ikke være mange om at blive Lærere, mine Brødre, for I ved nok, at saa faar vi en strengere Dom? 2 For vi fejler allesammen i saa meget. Er der en Mand, der ikke fejler i Ord, […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 41 Hvoraf kommer det, at der kriges og holdes Ufred hos jer? Mon ikke af de Lyster, som holder Striden staaende i jeres Lemmer? 2 I higer og har ingenting. I myrder og misunder, men kan […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 51 Og saa I rige: Græd og klag jer for de Ulykker, der, kommer over jer, 2 Jeres Rigdom raadner op, og jeres Klæder bliver mølædte. 3 Jeres Guld og Sølv bliver irret, og at det […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development