DNPS26: Jakobsbrev 4

1 Hvoraf kommer det, at der kriges og holdes Ufred hos jer? Mon ikke af de Lyster, som holder Striden staaende i jeres Lemmer?

2 I higer og har ingenting. I myrder og misunder, men kan ingenting faa. I holder Ufred og kriges. Og saa har I ingenting, fordi I ikke beder.

3 I beder, men faar ingenting, fordi I beder ilde, kun for at I kan tilfredsstille jeres Lyster.

4 I Troskabsbrydere, ved I ikke, at Venskab med Verden er Fjendskab mod Gud? Den som har besluttet sig til at være gode Venner med Verden, gør sig altsaa til Guds Fjende.

5 Eller mener I, det er tom Tale, Skriften fører: “Nidkær staar hans Hu til den Aand, han lod tage Bolig hos os,

6 men saa meget mere gavmild er han med sin Yndest Derfor hedder det: Gud staar de stolte imod, men skænke] de ydmyge sin Yndest.

7 Saa lad da Gud raade over jer, og modsæt jer Djævelen, saa skal han fly fra jer.

8 Hold jer nær til Gud, saa holder han sig nær til jer. Tvæt jeres Hænder I Syndere! Rens jeres Hjerter, I tvesindede!

9 Klag jeres Nød og sørg og suk! Byt jeres Latter med Sorg og jeres Munterhed med nedslagne Øjne!

10 Bøj jer ydmygt for Gud, saa ophøjer han jer.

11 Tal ikke ilde om hverandre, Brødre. Den som taler ilde om sin Broder eller dømmer sin Broder, taler ilde om Loven og dømmer Loven. Men naar du dømmer Loven, saa retter du dig ikke efter den, men retter paa den.

12 Der er kun en, der er Lovgiveren og Dommeren, han, som har Magten til at frelse og til at styrte i Fordærvelse. Men hvem er du, som dømmer din Næste?

13 Og saa I, som siger: Idag eller imorgen rejser vi til den eller den By og bliver der et Aar og driver Handel og tjener Penge —

14 I som ikke skønner, hvad Liv Dagen imorgen vil bringe. Ja, for hvad er jeres Liv? I er jo kun en Damp, der kendes en kort Stund og saa forsvinder.

15 I Steden for skulde I sige: Om Herren vil, og vi lever, saa vil vi gøre saa eller saa.

16 Nej I er i jeres Overmod store paa det. Alt saadant Praleri er ondt.

17 Den som forstaar at gøre det rigtige, men gør det ikke, for ham er det jo at synde.

Læs resten af Jakobsbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Jakobsbrev 11 Hilsen fra Jakob, Guds og Herre Jesus Kristus' Tjener til de tolv Stammer i Adspredelsen. 2 Agt det for idel Glæde, mine Brødre, naar Prøvelser af saa mange Slags møder jer fra alle […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 21 Mine Brødre, I maa ikke mænge Troen paa vor Herre Jesus Kristus i al hans Højhed med Personsanseelse. 2 For naar der kommer en ind i jeres Forsamling, en Mand med Guldring i fine […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 31 I skal ikke være mange om at blive Lærere, mine Brødre, for I ved nok, at saa faar vi en strengere Dom? 2 For vi fejler allesammen i saa meget. Er der en Mand, der ikke fejler i Ord, […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 51 Og saa I rige: Græd og klag jer for de Ulykker, der, kommer over jer, 2 Jeres Rigdom raadner op, og jeres Klæder bliver mølædte. 3 Jeres Guld og Sølv bliver irret, og at det […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development