Forord til Det Nye Testamente Efter Vulgata af Erikke Rosenørn-Lehn

LEHN32[4]OVERSÆTTERENS FORORD

NÆRVÆRENDE Udgave af det Nye Testamente fremkommer med det bestemte Formaal at gøre Guds Ord let tilgængeligt for alle og enhver.

Pater Fr. Küpferle S. J. har derfor i en Række Indledninger korteligt gjort Rede for den kirkelige Bibelvidenskabs sidste Resultater. Selve Tekstinddelingen og den Oversigt over Indholdet, hvormed han ledsager hvert enkelt Afsnit, samt Fodnoterne har til Hensigt at klarlægge den Hellige Skrifts Tankegang og være en Hjælp til at faa et praktisk Udbytte af Bibellæsning.

Hvad selve Oversættelsen angaar, da har den taget Sigte paa den unge Slægts Trang til at faa det glade Budskab tolket paa et jævnt, letforstaaeligt Sprog. Det er en bekendt Sag, at Dansk, lige saa vel som de andre levende Sprog, i vort Aarhundrede har gennemgaaet en Udvikling og Forandring. Den ældre Slægt har som Regel kun Øje og Øre for Nytidens Fejl, ikke for dens berettigede Krav; den hænger med trofast Kærlighed ved det gamle, hævdvundne »Bibeldansk«, der for den har været det glade Budskabs Tolk og er indvævet i alle dens Barndoms- og Ungdomsminder. Her skal hverken øves Kritik over den ældre Slægt eller det »Bibeldansk«, den elsker.

Tiden er imidlertid inde, da Kravet om en Bibeloversættelse paa Nutidssproget efterkommes rundt omkring i Landene (bl. a. Tyskland, Holland, Frankrig, Italien). Ogsaa herhjemme har vor Biskop ønsket, at vi skulde følge med Tiden paa dette Omraade. Saa har jeg da forsøgt at omhugge det filologiske Tjørnehegn af forældede Ord, Udtryk og Vendinger, som den store Almenhed ikke mere formaaede at bryde igennem for at naa ind til Guds Ords Paradishave. Det har været min Stræben at gøre Sproget saa letlæst, at det ikke skulde danne en Hindring for Tilegnelsen af Indholdet, men kun være dettes beskedne Tjener. Sproget er Menneskenes; Indholdet er Guds.

ERIKKE ROSENØRN-LEHN.

ROSKILDE,

Kristi Forklarelses Fest, 6. August, 1932.

Lignende indlæg:

Tagged with:     , ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development