DNPS26: Første Thessalonikerbrev 3

1 Da vi ikke mere kunde holde det ud, foretrak vi derfor at blive alene tilbage i Aten

2 og afsende Timoteos vor Broder, Guds haandgangne Mand med Kristus’ Glædesbudskab, for at styrke jer og opmuntre jer i jeres Trossag,

3 saa ingen af jer lader sig afslappe under disse Trængsler. I ved jo selv, at det er vore givne Kaar.

4 Det sagde vi jer jo ogsaa forud, da vi var hos jer, at Trængsel kommer vi til at lide. Saadan er det ogsaa gaaet, og det ved I godt.

5 Deraf kommer det, at jeg ogsaa, da jeg ikke kunde holde det ud længere, sendte Bud for at komme til Klarhed om jeres Tro: om vel Fristeren havde fristet jer, og vort Arbejde skulde blive spildt Umage?

6 Men nu da Timoteos er kommen til os fra jer og har bragt os gode Tidender om jeres Tro og Kærlighed og om, at det Minde, I bevaer om os, er altid kun godt, og I længes efter at se os ligesom vi efter jer,

7 saa har vi derigennem ved jeres Tro følt os trøstede for jeres Ved-kommende midt i al den Nød og Trængsel, vi selv har haft.

8 For nu lever vi op, naar I kun staar fast i Herren.

9 Ja, hvor kan vi vel fuldtakke Gud for jer for al den Glæde, vi har af jer,

10 naar vi stedes for vor Gud og Nat og Dag beder saa meget, saa meget om at faa jeres Ansigt at se og blive fuldfærdige med det, hvori jeres Tro endnu staar tilbage.

11 Vor Gud og Fader selv og vor Herre Jesus jevne vor Vej til jer,

12 og Herren gøre jer rigere og rigere mere endnu end før i Kærligheden indbyrdes og overfor alle, som vi ogsaa er overfor jer,

13 og gøre dermed jeres Hjerter faste i ulastelig Hellighed for Gud vor Fader, naar Jesus vor Herre kommer hid med alle sine hellige — amen!

 

Læs resten af Første Thessalonikerbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

 

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 11 Fra Paulus og Silvanus og Timoteos til Tessalonikernes Menighed i Gud Fader og Herre Jesus Kristus. Naade være med jer og Fred 2 Vi takker Gud altid for jer alle, naar vi kommer jer i […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 21 I véd jo selv, Brødre, at det var ikke spildt Umage, da vi optraadte hos jer. 2 Tværtimod, skønt vi, som I véd, i Forvejen havde døjet Lidelser og Mishandlinger i Filippi, havde vi […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 41 Endvidere Brødre, beder vi jer saa og opmuntrer jer i Herre Jesus: Som I har lært af os, hvordan I bør færdes til Guds Velbehag — hvad I jo ogsaa gør — saadan skal I gøre det endnu […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 51 Men hvorlænge Ventetiden skal vare, og hvornaar det skal være, behøver I ikke, at der skal skrives til jer om. 2 For I ved det godt selv, at Herrens Dag kommer som en Tyv ved […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development