DNPS26: Første Thessalonikerbrev 5

1 Men hvorlænge Ventetiden skal vare, og hvornaar det skal være, behøver I ikke, at der skal skrives til jer om.

2 For I ved det godt selv, at Herrens Dag kommer som en Tyv ved Nattetid.

3 Naar de siger, der er Fred og ingen Fare, saa er Undergangen over dem ligesom Veerne over den frugtsommelige, og saa undslipper de ikke.

4 Men I Brødre er ikke i Mørke, og saa kan Dagen ikke overraske jer som en Tyv.

5 For I er alle Sønner af Lys og Dag. Vi er ikke Sønner af Nat og Mørke.

6 Men saa skal vi hellerikke sove som de andre, men holde os vaagne og ædrue.

7 For de, der sover, gør det om Natten, og de, der drikker sig fulde, gør det om Natten.

8 Men vi, som hører Dagen til, lad os holde os ædrue, iførte Tro og Kærlighed som en Rustning og Frelseshaab til at dække Hovedet.

9 For Gud har ikke bestemt os til Vrede, men til at vinde Frelse ved vor Herre Jesus Kristus,

10 som døde for vor Sag, for at, enten vi saa maatte være vaagne eller sovende — sammen med ham skal vi leve.

11 Derfor skal I trøste hverandre og den ene opbygge den anden, som I jo ogsaa gør.

12 Vi beder jer om Brødre at tænke paa dem, der arbejder iblandt jer som jeres Styrelse i Herren og retleder jer.

13 Agt dem i Kærlighed saameget desto højere for deres Gernings Skyld. Hold Fred med hverandre.

14 Vi formaner jer Brødre til at retlede de egensindige, oplive de modfaldne, tage jer af de svage, have Taalmodighed med alle.

15 Pas paa, at I ikke gengælder nogen ondt for ondt. Nej stræb altid efter det gode for hverandre og for alle.

16 Vær altid glade.

17 Hold uafladelig Bøn.

18 Sig Tak for enhver Ting. For det er det, Gud vil jer i Jesus Kristus.

19 Sluk ikke Aandsflammen.

20 Lad ikke haant om Profetier.

21 Men prøv alt, og behold det, der duer.

22 Hold jer fra det onde, hvordan det saa ser ud.

23 Men selve Fredens Gud hellige jer fuldt og helt og bevare jer sunde paa Aand og Sjæl og Legeme, saa der ikke bliver noget at laste ved Jesus Kristus vor Herres Hidkomst.

24 Han, som indbød jer, er trofast. Han vil ogsaa gøre det.

25 Brødre, hold Bøn for os.

26 Hils alle Brødrene med et helligt Kys.

27 I maa højtidelig love mig ved Herren at lade Brevet oplæse for alle Brødrene.

28 Jesus Kristus vor Herres Naade være med jer!

 

Læs resten af Første Thessalonikerbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

 

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 11 Fra Paulus og Silvanus og Timoteos til Tessalonikernes Menighed i Gud Fader og Herre Jesus Kristus. Naade være med jer og Fred 2 Vi takker Gud altid for jer alle, naar vi kommer jer i […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 21 I véd jo selv, Brødre, at det var ikke spildt Umage, da vi optraadte hos jer. 2 Tværtimod, skønt vi, som I véd, i Forvejen havde døjet Lidelser og Mishandlinger i Filippi, havde vi […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 31 Da vi ikke mere kunde holde det ud, foretrak vi derfor at blive alene tilbage i Aten 2 og afsende Timoteos vor Broder, Guds haandgangne Mand med Kristus' Glædesbudskab, for at styrke […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 41 Endvidere Brødre, beder vi jer saa og opmuntrer jer i Herre Jesus: Som I har lært af os, hvordan I bør færdes til Guds Velbehag — hvad I jo ogsaa gør — saadan skal I gøre det endnu […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development