DNPS26: Første Thessalonikerbrev 2

1 I véd jo selv, Brødre, at det var ikke spildt Umage, da vi optraadte hos jer.

2 Tværtimod, skønt vi, som I véd, i Forvejen havde døjet Lidelser og Mishandlinger i Filippi, havde vi dog i vor Gud Frimodighed til at føre Guds Glædesbud paa Tale for jer og tage saa mangen en Tørn.

3 For vor Opmuntringstale er uden Svig ikke af Lyst til at lede vild eller med noget urent i Sinde.

4 Nej, ligesom det, om Glædesbuddet kunde betros til os, kom an paa, hvad Gud dømte om os, bringer vi det ogsaa paa Tale ikke for at tækkes Mennesker, men Gud som den, der dømmer om vort Hjertelag.

5 Vi kom jo i sin Tid, som I ved, ikke med sledske Ord eller med den Bagtanke at tjene Penge — Gud skal vidne.

6 Ikke heller gik vi ud paa at vinde Ære af Mennesker, hverken af jer eller andre,

7 skønt vi kunde gøre os gældende som Kristus-Apostle. Nej, vi kom jer saa mildt imøde, at en Moder tager sig ikke mere varmt af sine Smaabørn.

8 Saa inderligt droges vi imod jer, glade ved at dele med jer ikke blot Glædesbuddet, men dertil Liv og Sjæl, fordi vi fik jer saa kær, For I kan nok huske,

9 Brødre, den Møje og Besvær, vi havde med at arbejde Nat og Dag for ikke at ligge nogen af jer til Byrde, mens vi forkyndte Guds Glædesbud hos jer.

10 Vi kalder jer — og Gud med — til Vidne derpaa, hvor rent og ærligt og ulasteligt vi kom jer imøde, I, som tror.

11 Saadan ved I jo godt, at vi formanede og opmuntrede jer hver især ligesom en Fader sine Børn

12 og lagde jer alvorligt paa Sinde, at I maatte bære jer saadan ad, som I kan være det bekendt for Gud, der indbyder jer til sit Rige og sin Højhed og Herlighed.

13 Det er det samme, der gør, at vi ogsaa altid bliver ved med at takke Gud for, at dengang der blev bragt jer fra os et Ord, Gud lod gaa fra Mund til Mund, var det jer ikke et Menneskeord, I tog imod, men, som det i Virkeligheden er, et Guddomsord, og det er ogsaa virksomt i jer, som tror.

14 Ja, Brødre, I er kommen til at ligne Guds Menigheder, som er i Judæa i Kristus Jesus deri, at I har maattet lide det samme af jeres Stammefrænder, som de af Judæerne,

15 de samme, som slog Herren Jesus ihjel og Profeterne og forfulgte os. Gud har ikke Glæde af dem, og alle Mennesker har dem til Modstandere,

16 idet de hindrer os i at tale til Hedningerne for at faa dem frelste. Saa de fylder altid mere og mere deres Synders Maal. Men den fulde Vrede er i Hælene paa dem.

17 Da vi var bleven skilt fra jer Brødre for en kort Tid, som en, der har mistet sine Børn — vel ikke for Hjertet, men for Øjet — gjorde vi os saa meget mere Umage for at faa jer at se og længtes meget.

18 For vi havde i Sinde at komme til jer, jeg Paulus baade en og to Gange. Men Satan hindrede os deri.

19 For hvem ellers om ikke I skulde være vort Haab, vor Glæde, vor Hæderskrans ligeoverfor vor Herre Jesus ved hans Hidkomst.

20 For I er jo vor Hæder og vor Glæde.

 

Læs resten af Første Thessalonikerbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

 

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 11 Fra Paulus og Silvanus og Timoteos til Tessalonikernes Menighed i Gud Fader og Herre Jesus Kristus. Naade være med jer og Fred 2 Vi takker Gud altid for jer alle, naar vi kommer jer i […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 31 Da vi ikke mere kunde holde det ud, foretrak vi derfor at blive alene tilbage i Aten 2 og afsende Timoteos vor Broder, Guds haandgangne Mand med Kristus' Glædesbudskab, for at styrke […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 41 Endvidere Brødre, beder vi jer saa og opmuntrer jer i Herre Jesus: Som I har lært af os, hvordan I bør færdes til Guds Velbehag — hvad I jo ogsaa gør — saadan skal I gøre det endnu […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 51 Men hvorlænge Ventetiden skal vare, og hvornaar det skal være, behøver I ikke, at der skal skrives til jer om. 2 For I ved det godt selv, at Herrens Dag kommer som en Tyv ved […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development