DNPS26: Første Thessalonikerbrev 4

1 Endvidere Brødre, beder vi jer saa og opmuntrer jer i Herre Jesus: Som I har lært af os, hvordan I bør færdes til Guds Velbehag — hvad I jo ogsaa gør — saadan skal I gøre det endnu mere.

2 I ved jo nok, hvad vi gav jer at rette jer efter, saa sandt Jesus er Herren.

3 For dette er Guds Vilje, at I helliges og afholder jer fra Løsagtighed,

4 saa enhver især af jer ved at hævde sit Køns Hellighed og Ære,

5 ikke ubeherskede i Sanselighed som Hedningerne, der ikke kender Gud,

6 at I ikke krænker eller foruretter jeres Broder i den Sag. For der er en Herre, der kræver til Ansvar for alt sligt, som vi ogsaa før har sagt jer eftertrykkeligt.

7 Gud indbød os jo da ikke til Urenhed, men til Helligelse.

8 Følgelig, den, som lader haant om det, foragter ikke Mennesker, men Gud, den samme, som giver sin Helligaand i jer.

9 Men Broderkærligheden trænger I ikke til, at jeg skal skrive til jer om. For I er selv oplærte af Gud til at elske hverandre.

10 Og det gør I jo ogsaa Alvor af overfor alle Brødrene i hele Makedonien. Men vi opmuntrer jer Brødre til at gøre det mere endnu

11 og til at sætte en Ære i at leve i al Stilhed og passe jeres egne Sager og arbejde med jeres Hænder, som vi paalagde jer,

12 for at føre et hæderligt Levned overfor dem, der staar udenfor, og for ikke at have pogens Hjælp nødig.

13 Men vi vil ikke, I skal være uvidende Brødre om deres Kaar, der gaar til Hvile, for at I ikke skal sørge ligesom de andre, der ingen Haab har.

14 For tror vi, at Jesus er død og opstanden, saa vil Gud lige saa vel lade Jesus tage dem med sig, som er gaaet til Hvile.

15 Ja for det siger vi med et Herrens Ord, at vi som lever og bliver tilbage og oplever Herrens Hidkomst, vil ikke komme forud for dem, der er gaaet til Hvile.

16 For Herren selv skal fare ned fra Himlen med bydende Røst under Overengleraab og Guds Basuners Klang. Og saa skal de døde i Kristus opstaa først.

17 Derefter skal saa vi, de levende, de tilbageblivende bortføres til Møde med ham i Luften. Og saa skal vi være med Herren altid.

18 Saa kan I nu trøste hverandre med disse Ord.

 

Læs resten af Første Thessalonikerbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

 

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 11 Fra Paulus og Silvanus og Timoteos til Tessalonikernes Menighed i Gud Fader og Herre Jesus Kristus. Naade være med jer og Fred 2 Vi takker Gud altid for jer alle, naar vi kommer jer i […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 21 I véd jo selv, Brødre, at det var ikke spildt Umage, da vi optraadte hos jer. 2 Tværtimod, skønt vi, som I véd, i Forvejen havde døjet Lidelser og Mishandlinger i Filippi, havde vi […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 31 Da vi ikke mere kunde holde det ud, foretrak vi derfor at blive alene tilbage i Aten 2 og afsende Timoteos vor Broder, Guds haandgangne Mand med Kristus' Glædesbudskab, for at styrke […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 51 Men hvorlænge Ventetiden skal vare, og hvornaar det skal være, behøver I ikke, at der skal skrives til jer om. 2 For I ved det godt selv, at Herrens Dag kommer som en Tyv ved […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development