DNPS26: Første Timotheusbrev 4

1 Men Aanden siger det udtrykkeligt, at henimod de sidste Tider vil der være dem, der svigter Troen og agter mere paa Forføreraander og onde Aanders Lærdomme,

2 Hykleri, som det er, i Løgneres Mund, der er brændemærkede i deres egen Samvittighed.

3 De formener Folk Giftermaal og Fødemidler, som dog Gud har skabt, for at de, der tror og ved den fulde Sandhed, skal nyde deres Del deraf og sige Tak derfor.

4 For alt, hvad Gud har skabt, er godt, og ingenting at kaste Vrag paa, naar man tager imod det med Tak.

5 For det helliges jo ved et Gudsord og ved at man beder sig til det.

6 Naar du lægger Brødrene dette paa Sinde, vil du være Kristus Jesus en god Tjener og næres af Troens og den gode Oplysnings Ord, dem, du har ladet dig lede af.

7 Frabed dig de Æventyr, der er kun verdslig Kællingesnak. Opøv dig derimod i Gudfrygtighed.

8 For Legemsøvelse er nyttigt til lidt, men Gudfrygtighed er nyttig til alt og har et Løfte at lide paa for Livet, det, der nu er, og det, der kommer.

9 Ordet er trofast og al mulig Modtagelse værdt.

10 Med det for Øje bærer vi baade Møje og Forhaanelse, for vi har sat vort Haab til den levende Gud, som er Redningsmand for alle Mennesker og ikke mindst for de troende.

11 Alt det skal du indprente og lære Folk.

12 Lad ingen foragte dig for din Ungdom, men bliv et Forbillede for de troende i Ord og i Adfærd, i Kærlighed, i Tro, i Renhed.

13 Vær flittig til at oplæse, formane, undervise, lige til jeg kommer.

14 Forsøm ikke at bruge den Gave, du har, som blev dig given med profetisk Tale og dertil Ældsteraadets Haandspaalæggelse.

15 Alt det skal passes, og alt det maa du være optaget af, for at det maa være klart for alle, at du gaar frem.

16 Giv nøje Agt paa dig selv og paa Undervisningen. Bliv ved med begge Dele, for saa frelser du baade dig selv og dine Tilhørere.

Læs resten af Første Timotheusbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Timotheusbrev 11 Fra Paulus, Kristus Jesus' Apostel efter given Befaling af Gud vor Frelser og Kristus Jesus vort Haab — 2 til Timoteos, ret et ægte Barn i Tro. Naade, Barmhjertighed, Fred fra Gud […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 21 Saa opmuntrer jeg da fremfor alt til at bede, paakalde, søge Hjælp og sige Tak for alle Mennesker, 2 for Konger og alle dem, der har at raade, for at vi maa føre et stille og roligt […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 31 Naar nogen tragter efter at blive Tilsynsmand, saa er det en god Gerning, han har Lyst til. 2 Saa bør ogsaa Tilsynsmanden være uangribelig, en Kvindes Mand, ædruelig, vare sig selv […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 51 En ældre Mand maa du ikke skænde paa, men tale opmuntrende til som en Fader, yngre Mænd som Brødre, 2 ældre Kvinder som Mødre, unge Piger som Søstre i al Uskyldighed. 3 Enker skal […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development