DNPS26: Første Timotheusbrev 5

1 En ældre Mand maa du ikke skænde paa, men tale opmuntrende til som en Fader, yngre Mænd som Brødre,

2 ældre Kvinder som Mødre, unge Piger som Søstre i al Uskyldighed.

3 Enker skal du yde Agt og Ære, naar de for Alvor er det.

4 Men hvis nogen Enke har Børn eller Børnebørn, saa lad først dem lære at gøre et gudfrygtigt Hjem af deres Hus og yde de gamle Gengæld, for det er tækkeligt for Gud.

5 Den, som for Alvor er Enke og enligt stillet, har sat sit Haab til Gud og bliver troligt ved med Bøn og Paakaldelse Nat og Dag.

6 Men den, der gaar op i Livsnydelse, er allerede i levende Live død.

7 Det skal du ogsaa indprente dem, for at der ikke skal være noget at klage paa dem.

8 Men hvis nogen forsømmer sine egne, især indenfor sit eget Hjem, saa har de sagt sig al Troskab fra og er værre end den, der er utro.

9 En Enke maa føres paa Listen, naar hun er mindst 60 Aar, Enmandshustru,

10 en, som har vundet sig Vidnesbyrd for gode Gerninger. Hvadenten hun har opfødt Børn, har huset fremmede, har ydet de hellige Fodtvæt, har støttet dem, der var i Nød, eller i det hele lagt sig efter at gøre godt.

11 Men frabed dig yngre Enker. For ret som de gløder af Kristuskærlighed, saa vil de gerne giftes

12 og kan da ikke frikendes for, at den Troskab, de begyndte med, bryder de sig siden ikke meget om.

13 Desuden lærer de at drive ørkesløse om paa Husbesøg og ikke blot ørkesløse, men de farer med Sladder og Overtro og upassende Snak.

14 Jeg vil, at de yngre skal gifte sig, føde Børn, føre Husholdning og ikke give Fjenden Vind i Sejlene blot for at gaa og bagtale Folk.

15 For der er allerede dem, der har givet sig i Ledtog med Satan.

16 Har nogen troende Kvinde Enker hos sig, saa faar hun sørge for dem og ikke besvære Menigheden, for at den kan sørge for dem, som for Alvor er Enker.

17 De Ældste, som har røgtet Forstanderskabet vel, agt dem dobbelt Ære værd, særligt dem, som har virket med Ord og Undervisning.

18 „Du maa ikke binde Munden paa Oksen, naar den tærsker”, siger jo Skriften. Og „Arbejderen er sin Løn værd”.

19 Tag ikke imod nogen Klage over en Ældste, uden at der er to eller tre Vidner.

20 Den, som forsynder sig, skal du sætte i Rette i alles Paahør, for at ogsaa de andre skal være bange for det.

21 For Gud og Kristus Jesus og de udvalgte Engle er det mit dyre Alvorsord, at du skal overholde det uhildet og upartisk,

22 Forhast dig ikke med Haandspaalæggelse, og gør dig ikke medansvarlig for Andenmands Synder. Hold dig selv pletfri.

23 Hold op med din Vanddrikken og nyd derimod en lille Smule Vin for din Mave og for de Svagheder, du saa tidt lider af.

24 Der er Mennesker, hvis Synder paa Forhaand er klare nok og straks kan faa deres Dom. Andre har den i Hælene paa sig.

25 Saadan er ogsaa de gode Gerninger paa Forhaand klare eller i modsat Fald ikke i Længden til at skjule.

Læs resten af Første Timotheusbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Timotheusbrev 11 Fra Paulus, Kristus Jesus' Apostel efter given Befaling af Gud vor Frelser og Kristus Jesus vort Haab — 2 til Timoteos, ret et ægte Barn i Tro. Naade, Barmhjertighed, Fred fra Gud […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 21 Saa opmuntrer jeg da fremfor alt til at bede, paakalde, søge Hjælp og sige Tak for alle Mennesker, 2 for Konger og alle dem, der har at raade, for at vi maa føre et stille og roligt […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 31 Naar nogen tragter efter at blive Tilsynsmand, saa er det en god Gerning, han har Lyst til. 2 Saa bør ogsaa Tilsynsmanden være uangribelig, en Kvindes Mand, ædruelig, vare sig selv […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 41 Men Aanden siger det udtrykkeligt, at henimod de sidste Tider vil der være dem, der svigter Troen og agter mere paa Forføreraander og onde Aanders Lærdomme, 2 Hykleri, som det er, i […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development