DNPS26: Første Timotheusbrev 6

1 Alle de, der bærer Trælleaag, skal agte deres egne Herrer al Ære værd, for at ingen skal haane Guds Navn og Oplysningen.

2 Men de, der har troende Herrer, maa ikke ringeagte dem, fordi de er Brødre, men tjene dem saa meget hellere, fordi de er troende, og man med Tjenstvillighed gør sig afholdt. Lad dette være din Lære og Opmuntringstale.

3 Er der nogen, der lærer noget andet og ikke holder sig til Jesus Kristus vor Herres de sunde Ord og den Oplysning, der staar i Gudsfrygtigheds Tjeneste,

4 saa er han stor paa det, skønt han ingenting forstaar og lider kun af usund Lyst til at bringe Stridsspørgsmaal paa Bane og skændes derom. Deraf følger saa Bitterhed, Kiv, Krænkelser, led Mistænksomhed,

5 Uforligelighed mellem Mennesker, som har taget Skade paa deres sunde Sans og ladet sig Sandheden fraliste og gaar og mener, at Gudfrygtighed er noget at høste Fordel af.

6 Og vist er Gudfrygtighed sammen med Nøjsomhed en stor Fordel.

7 Vi har jo ikke bragt noget med os til Verden, saa vi kan heller-ikke tage noget med herfra.

8 Har vi Føde og Klæder, saa vil vi nøjes med det.

9 Men de, der vil være rige, falder i Fristelse, i en Fælde og i saa megen urimelig Begærlighed, som man kun har Fortræd af, noget som drager Menneskene tilbunds i Undergang og ødelæggelse.

10 For alle Ulykker har deres Rod i Griskhed efter Penge. Ved at tragte derefter er der mange, der har forvildet sig fra Troen og saaret sig selv med mange Lidelser.

11 Men du Guds-Menneske, det maa du fly, og stræb saa efter Fromhed, Gudfrygtighed, Tro, Kærlighed, Urokkelighed, Sagtmodighed.

12 Tag dit Tag i Troens ædle Dyst. Grib det evige Liv, hvortil du blev budep og indgik da den gode Pagt overfor mange Vidner.

13 For Guds Ansigt, som holder alt i Live, og Kristus Jesus, som gav den gode Pagt Vidnesbyrd for Pontius Pilatus, byder jeg dig:

14 Hold Budet pletfrit, ikke til at anke paa, indtil vor Herres Jesus Kristus’ Hidkomst.

15 Den, som giver de Tider, det er forbeholdt, Syn for Sagn derom, er ham den salige enevældige Kongernes Konge og Herrernes Herre,

16 som ene ejer Udødelighed og bor i et utilgængeligt Lys, ham som ikke noget Menneske har set eller kan se. Ham være evig Ære og Magten hans evindelig, amen!

17 Byd dem, som er rige i den nuværende Verden, at dr maa ikke nære stolte Tanker og ikke grunde deres Haab paa Rigdom, upaalidelig som den er, men paa Gud, som givet Os alt rigeligt, for at vi maa nyde godt deraf.

18 De skal gøre godt, gøre sig rige paa gode Gerninger, villige til at dele med andre,

19 gerne fælles om det, saa det, de fylder deres Skatkammer med, er godt at grunde Fremtiden paa, for at gribe det, der er for Alvor at leve.

20 Timoteos! Pas godt paa det, der er dig betroet, og vend dig bort fra den frække, aandløse Snak, og hvad den „Viden”, der svarer saa lidt til sit Navn, har at indvende.

21 Der er dem, der har gjort sig til Talsmand for den og er saa skejet ud fra Troen. Naaden være med jer!

Læs resten af Første Timotheusbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Timotheusbrev 11 Fra Paulus, Kristus Jesus' Apostel efter given Befaling af Gud vor Frelser og Kristus Jesus vort Haab — 2 til Timoteos, ret et ægte Barn i Tro. Naade, Barmhjertighed, Fred fra Gud […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 21 Saa opmuntrer jeg da fremfor alt til at bede, paakalde, søge Hjælp og sige Tak for alle Mennesker, 2 for Konger og alle dem, der har at raade, for at vi maa føre et stille og roligt […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 31 Naar nogen tragter efter at blive Tilsynsmand, saa er det en god Gerning, han har Lyst til. 2 Saa bør ogsaa Tilsynsmanden være uangribelig, en Kvindes Mand, ædruelig, vare sig selv […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 41 Men Aanden siger det udtrykkeligt, at henimod de sidste Tider vil der være dem, der svigter Troen og agter mere paa Forføreraander og onde Aanders Lærdomme, 2 Hykleri, som det er, i […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development