DNPS26: Filipperbrevet 2

1 Er der nogen Trøst i Kristus, noget Kærligheden har at oplive med, noget Fællesskab i Aand. Er der nogen hjertelig Deltagelse og Medfølelse,

2 saa gør mig fuldtud den Glæde, at I samstemmende i Sindelag, fælles om den samme Kærlighed, Sjæl med Sjæl med det ene og samme i Sinde,

3 aldrig lader jer lede af Egennytte eller Forfængelighed, men i Ydmyghed indbyrdes lader de andre gælde for at være mere end jer selv,

4 ikke se hver især paa sit eget, men lige saa vel den ene paa den andens.

5 Lad dette Sindelag raade hos jer som hos Jesus Kristus.

6 Han var i Guddomskikkelse, uden at det var ham Rov og Ran at være Gud lig.

7 Alligevel skilte han sig derved og tog sig Tjenerskikkelse paa, blev som andre Mennesker at se, mødtes med os paa Menneskevis

8 og ydmygede sig saa dybt, at han blev lydig selv i Døden, Korsdøden.

9 Derfor har Gud ogsaa hævet ham saa højt og skænket ham Navnet hævet over ethvert andet Navn,

10 for at i Jesusnavnet alles Knæ skal bøje sig i Himlen og paa Jorden og under Jorden

11 og hver Tunge hylde Jesus Kristus som Herre til Gud Faders Ære.

12 Nu velan, mine kære! I har jo altid rettet jer efter mig; saa tag fat og arbejd paa jeres Frelse ængsteligt og alvorligt, ikke blot som da jeg var nærværende, men langt mere nu, da jeg er fraværende.

13 For Guds Værk er i jer baade det at ville og det at virke, hvad kærkomment er.

14 Gør alt uden Indvendinger og Betænkeligheder,

15 for at I kan være upaaklagelige og redelige, Guds ulastelige Børn midt i en svigefuld og vanartet Slægt, hvor I skinner som Himmellys i Verden

16 med et Livsens Ord fast for Øje, saa jeg kan rose mig deraf paa Kristus-Dagen, at ej løb jeg efter ingenting, og ej gjorde jeg ørkesløst Arbejde.

17 Men om jeg end maa bløde, naar jeres Tro yder sit Offer og sin Gudsdyrkelse, saa er jeg dog glad og tager Del i Glæden med alle.

18 Gør I ligesaa. Glæd jer, og tag Del i Glæden med mig.

19 Jeg haaber i Herre Jesus, at jeg snart kan sende Timoteos til jer, for at jeg ogsaa kan faa at vide, hvordan I har det, og føle mig oplivet derved.

20 For jeg har ingen med Mage til Sindelag, som han har, til at tage sig ærligt og redeligt af jeres Anliggender.

21 For de er allesammen optagne af deres eget og ikke af det, Kristus Jesus kalder sit.

22 Men hvad han duer til, det ved I: Hvordan han har delt Arbejdskaar med mig til Gavn for Glædesbuddet som et Barn med sin Fader.

23 Ham haaber jeg altsaa at faa sendt afsted lige med det samme, naar jeg kan se, hvad det bliver til med mig.

24 Men jeg slaar min Lid dertil i Herren, at jeg ogsaa nok selv skal komme snart.

25 Jeg har anset det for nødvendigt at sende Epafroditos til jer, ham som er mig en Broder, Medarbejder og Vaabenbroder, og jer en Budbringer og et Redskab til at hjælpe mig med, hvad jeg trænger til.

26 For han var saa længselsfuld efter jer alle og urolig, fordi I havde hørt, at han var syg.

27 Og han var jo ogsaa syg og Døden nær. Men Gud forbarmede sig over ham og ikke over ham alene, men ogsaa over mig, for at jeg ikke skulde have den ene Sorg efter den anden.

28 Jeg skynder mig altsag desto mere med at sende ham, for at I kan blive glade igen ved at se ham og jeg have mindre at sørge over.

29 Saa modtag ham da i Herren fuldplade, og skøn paa, hvad saadanne Folk er værd.

30 For han vovede sig for Kristus’ Gernings Skyld Døden nær, satte Livet i Vove for at bøde paa, at jeg i den Tjeneste, der ydedes mig, maatte savne jer selv personlig.

 

Læs resten af Filipperbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Filipperbrevet 11 Fra Kristus Jesus' Tjenere Paulus og Timoteos til alle de hellige i Kristus Jesus, som er i Filippi, med Tilsynsmænd og Medhjælpere. 2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og […]
  • DNPS26: Filipperbrevet 31 Glæd jer saa for Resten i Herren, mine Brødre! At skrive det samme om igen til jer, giver jer Fasthed uden at falde Mig til Besvær. 2 Pas paa Hundene! Pas paa de onde Arbejdere! Pas […]
  • DNPS26: Filipperbrevet 41 Velan mine kære Brødre, som jeg inderlig længes efter, min Glæde og min Sejerskrans, staa da saadan fast i Herren, I kære! 2 Jeg formaner Euodia, og jeg formaner Syntyke til at blive […]
  • indremission.dk: En stor pakke af godt på Musicpoint49 unge deltog i årets udgave af Musicpoint på Børkop Højskole i begyndelsen af juli. "Vi vil gerne inspirere de unge i musik på mange planer," siger David Kristoffersen, der er […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development