DNPS26: Filipperbrevet 4

1 Velan mine kære Brødre, som jeg inderlig længes efter, min Glæde og min Sejerskrans, staa da saadan fast i Herren, I kære!

2 Jeg formaner Euodia, og jeg formaner Syntyke til at blive enige i Herren.

3 Ja ogsaa dig, Synzygos, som du ret nok hedder, beder jeg: Tag dig af disse, som har kæmpet ved min Side med Glædesbudskabet, saa vel som Klemens og mine andre Medarbejdere, hvis Navne staar i Livets Bog,

4 Glæd jer altid i Herren. Jeg gentager det: Glæd jer!

5 Lad alle Mennesker vide, hvor mildt et Sind I har. Herren er nær.

6 Gør jer ingen Bekymringer, men naar I holder jeres Andagt og jeres Bøn, lad det saa altid være med Tak i Følge, I giver tilkende for Gud, hvad I har at bede om.

7 Saa skal Guds Fred, som overgaar alt, hvad vi forstaar, bevare jeres Hjerter og Tanker i Kristus Jesus.

8 Saa for Resten, Brødre, alt hvad sandt er, hvad der er ærbart, hvad der er fromt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der tales vel om, hvad der maatte være af dygtigt og prisværdigt, det skal I mærke jer.

9 Det, som I baade har lært og tilegnet jer og hørt og set hos mig, det skal I være virksomme med. Saa skal Fredens Gud være med jer.

10 Jeg blev meget glad i Herren over, at I endelig engang er kommen saa vidt, at I kan tænke paa mit Behov. Det har I ogsaa gjort før, men havde ikke Raad til det.

11 Jeg siger det ikke af Trang, for jeg har lært at nøjes med mine Kaar.

12 Jeg ved baade, hvad det er at komme langt ned og at have mere end nok. Jeg er fortrolig med noget af hvert, baade at blive mæt og at sulte, at have rigeligt og at savne.

13 Jeg kan magte alting i ham, som gør mig stærk.

14 Men det var smukt gjort af jer at vise mig Deltagelse i min Nød.

15 Men I ved ogsaa, Filippesiere, at da Glædesbudskabet var i sin Begyndelse, da jeg forlod Makedonien, da var der ingen anden Menighed, der var knyttet til mig med Regnskab over givet og modtaget, end I alene.

16 For ogsaa i Thessalonike sendte I mig baade en og to Gange, hvad jeg behøvede.

17 Det er ikke Gaven, som det er mig om at gøre, men den Frugtbarhed, der fylder saa godt paa jeres Regnskab.

18 Alt er nu modtaget, og jeg har rigelig nok. Jeg har faaet alt, hvad jeg havde tilgode, efter at jeg af Epafroditos har modtaget det, der kom fra jer, som en liflig Duft, et Offer, Gud tager vel imod og synes godt om.

19 Min Gud skal rigelig forsyne jer med alt, hvad I trænger til, saadan som det svarer til hans Rigdom, herligt i Kristus Jesus.

20 Ære være vor Gud og Fader i alle Evighedernes Evigheder. Amen!

21 Hils hver hellig i Kristus Jesus. Jeg skal hilse jer fra de Brødre, som er hos mig.

22 Fra alle de hellige skal jeg hilse jer, mest fra dem, som hører til Kejserhuset.

23 Herrens Jesus Kristus’ Naade være med jeres Aand!

 

Læs resten af Filipperbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Filipperbrevet 11 Fra Kristus Jesus' Tjenere Paulus og Timoteos til alle de hellige i Kristus Jesus, som er i Filippi, med Tilsynsmænd og Medhjælpere. 2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og […]
  • DNPS26: Filipperbrevet 21 Er der nogen Trøst i Kristus, noget Kærligheden har at oplive med, noget Fællesskab i Aand. Er der nogen hjertelig Deltagelse og Medfølelse, 2 saa gør mig fuldtud den Glæde, at I […]
  • DNPS26: Filipperbrevet 31 Glæd jer saa for Resten i Herren, mine Brødre! At skrive det samme om igen til jer, giver jer Fasthed uden at falde Mig til Besvær. 2 Pas paa Hundene! Pas paa de onde Arbejdere! Pas […]
  • DA31: Hoseas’ Bog 101 En frodig Vinstok var Israel, som bar sin Frugt, jo flere Frugter, des flere Altre; som Landet gik frem, des skønnere Støtter. 2 Deres Hjerte var glat, så lad dem da bøde! Han skal […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development