DNPS26: Filipperbrevet 3

1 Glæd jer saa for Resten i Herren, mine Brødre! At skrive det samme om igen til jer, giver jer Fasthed uden at falde Mig til Besvær.

2 Pas paa Hundene! Pas paa de onde Arbejdere! Pas paa Skamskærelsen!

3 For det er os, der er Omskærelsen, vi, som gør Helligdomstjeneste for Guds Aand og sætter vor Stolthed i Kristus Jesus uden at sætte vor Lid til noget udvortes,

4 skønt jeg har ogsaa noget i det udvortes at sætte min Lid til. Hvis nogen anden mener, han har noget at sætte sin Lid til i det udvortes, saa har jeg mere:

5 Otte Dage gammel omskaaren, af Israels Æt, af Benjamins Stamme, Hebræer af Hebræere. I Lovspørgsmaalet — Farisæer —

6 kommer det an paa Ivrighed — en Forfølger af Menigheden — kommer det an paa Fyldestgørelse i Lovlydighed — ulastelig.

7 Dette, som var til min Fordel, har jeg altsammen for Kristus’ Skyld regnet for Tab.

8 Ja, jeg regner saavist alt andet for Tab, fordi det at kende Kristus Jesus min Herre er meget større. For hans Skyld har jeg mistet det altsammen, og jeg regner det kun for Fejeskarn, for at jeg kan vinde Kristus,

9 og det maa vise sig, at jeg er i ham og har ikke Fyldestgørelsen paa egen Haand, den, der har sin Rod i en Lov,. men den, der vindes gennem Kristus-Tro, den Fyldestgørelse, som har sin Rod i Gud grundet paa Troen,

10 for saa at kende ham og hans Opstandelses Kraft, og hvad det er at tage Del i hans Lidelser og blive ham lig i hans Død.

11 Om jeg dog maatte naa frem til Forudopstandelsen, fra de døde!

12 Ikke saa, at jeg allerede har grebet det eller allerede er fuldfærdig. Jeg jager efter det for at gribe det. For selv er jeg greben af Kristus Jesus.

13 Brødre, jeg gaar ikke ud fra, at jeg selv allerede har grebet det, men k gaar jeg ud fra: Det, jeg har bag mig, glemmer jeg, og det, jeg har foran mig, rækker jeg efter,

14 og saa jager jeg frem mod Maalet efter den Sejerspris, Guds Indbydelse vinker med ovenfra i Kristus Jesus.

15 Lad det være vor Tanke, saa mange vi er, som har Maalet for øje. Og hvis nogen gør sig andre Tanker, saa vil Gud ogsaa aabenbare ham det.

16 Kun maa vi, saa vidt vi er naaet, følge et og samme Spor.

17 Slut jer til dem, der følger mit Spor, og agt paa dem, der lever saadan, som I har os til et Forbillede.

18 For mange lever deres Liv — det har jeg sagt jer mange Gange, og nu siger jeg det med Taarer i Øjnene — som Fjender af Kristus’ Kors.

19 De ender med at gaa til Grunde. Maven er deres Gud, og de sætter en Ære i deres Skam. Deres Tanker er optagne af det jordiske.

20 Vi andre har vort Borgerskab i Himlen. Derfra venter vi ogsaa en Frelser, Herre Jesus Kristus.

21 Og vældig, som han er til med Magt at underlægge sig alting, vil han omdanne vort Nedværdigelseslegeme, saa det kommer til at ligne hans Herlighedslegeme.

 

Læs resten af Filipperbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Filipperbrevet 11 Fra Kristus Jesus' Tjenere Paulus og Timoteos til alle de hellige i Kristus Jesus, som er i Filippi, med Tilsynsmænd og Medhjælpere. 2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og […]
  • DNPS26: Filipperbrevet 21 Er der nogen Trøst i Kristus, noget Kærligheden har at oplive med, noget Fællesskab i Aand. Er der nogen hjertelig Deltagelse og Medfølelse, 2 saa gør mig fuldtud den Glæde, at I […]
  • DNPS26: Filipperbrevet 41 Velan mine kære Brødre, som jeg inderlig længes efter, min Glæde og min Sejerskrans, staa da saadan fast i Herren, I kære! 2 Jeg formaner Euodia, og jeg formaner Syntyke til at blive […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 11 Fra Paulus, en af Kristus' Jesus' Apostle, fordi Gud vilde det saa — til de hellige, som er, og det trofast i Kristus Jesus. 2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og Herre […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development