DNPS26: Titusbrevet 1

1 Fra Paulus Guds Tjener og Kristus Jesus’ Apostel til Tjeneste for Guds Udvalgtes Tro og for den Sandhedserkendelse, der staar i Gudfrygtigheds Tjeneste,

2 baaren af Haab om et evigt Liv, lovet os fra urgamle Tider af den Gud, som aldrig lyver,

3 men som først i de Tider, det var forbeholdt, lod sit Ord komme for Dagen i lydelig Forkyndelse, den som efter Guds vor Frelsers Befaling blev mig betroet —

4 til Titus ret et ægte Barn, saa sandt vi har Tro tilfælles. Naade og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Frelser!

5 Det var for den Sags Skyld, jeg efterlod dig paa Kreta, at du skulde bringe det helt i Orden, som endnu stod tilbage, og, som jeg gav dig Besked om, indsætte Ældste By for By,

6 hvor nogen er at faa, som er uangribelig, med en Kvinde til Hustru, med troende Børn, som ikke kan beskyldes for Svir og Sværm eller er selvraadige.

7 For Tilsynsmanden bør som Guds Husholder være uangribelig, ikke egenmægtig, ikke opfarende, ikke drikfældig, ikke Nævefægter, ikke tilfals for skamløs Vinding,

8 men gæstfri, glad ved alt godt, varsom, redelig, gudfrygtig, afholdende,

9 holde sig til Ordet, der trofast er, som Læren lyder, for at han kan magte baade at opmuntre med den sunde Oplysning og gendrive dem, som siger imod.

10 For der er saa mange, der ikke kan underordne sig, som snakker hen i Vejret og bilder Folk noget ind, især de der har hørt Omskærelsen til.

11 De maa bringes til Taushed, de der saadan forstyrrer hele Familier ved at lære, hvad utilbørligt er, for skammelig Fordels Skyld.

12 En af dem, en Profet af deres egne sagde: ,Altid er Kreter Løgnere, gale Dyr, forslugne Dagtyve.”

13 Det Vidnesbyrd er sandt. Irettesæt dem for den Sags Skyld uden Skaansel, for at de kan blive sunde i Troen

14 og ikke agte paa Jøde-Æventyr, og hvad saadanne Mennesker byder og befaler, som skejer ud fra Sandheden.

15 Alt er rent for de rene, men for de tilsølede og vantro er ingenting rent. Nej tilsølet er baade deres Tankegang og Samvittighed.

16 De siger nok ja til, at de kender Gud, men med deres Gerninger siger de nej, frække og ulydige er de og for ringe til at udrette nogen god Gerning.

 

Læs resten af Titusbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Titusbrevet 21 Men før du kun det paa Tale, som sømmer sig for den sunde Oplysning, 2 at gamle Mænd skal holde sig ædrue, værdige i deres Optræden, varsomme, mens Troen, Kærligheden, den urokkelige […]
  • DNPS26: Titusbrevet 31 Husk dem paa, at de raadende og regerende skal man underkaste sig og Herrebud lyde, være rede til enhver god Gerning, 2 ikke krænke nogen, ikke stridbare, gode at komme til rette med, […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 21 I véd jo selv, Brødre, at det var ikke spildt Umage, da vi optraadte hos jer. 2 Tværtimod, skønt vi, som I véd, i Forvejen havde døjet Lidelser og Mishandlinger i Filippi, havde vi […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 171 Saa kom en af de syv Engle med de syv Skaaler og talte med mig. Kom, sagde han, saa skal jeg vise dig Dommen over den store Skøge, som sidder ved mange Strømme. 2 Jordens Konger […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development