DNPS26: Titusbrevet 3

1 Husk dem paa, at de raadende og regerende skal man underkaste sig og Herrebud lyde, være rede til enhver god Gerning,

2 ikke krænke nogen, ikke stridbare, gode at komme til rette med, vise al mulig Sagtmodighed overfor alle Mennesker.

3 For vi var jo ogsaa en Gang ufornuftige, ulydige, vildfarende, Trælle af Lyster og Luner i broget Mangfoldighed, lod staa til i Ondskab og Nid selv ilde sete og hadefulde indbyrdes.

4 Men den Gang det kom hid og lod sig se, hvor god og menneskevenlig Gud vor Frelser er,

5 saa kom det ikke af Gerninger, vi havde gjort, som de skulde være, men han frelste os, som han selv havde Barmhjertighed til, med et Genfødelsesbad og med Helligaand paany,

6 som han gennem Jesus Kristus rundelig udøste over os,

7 for at vi skulde vinde vor Sag af hans Naade og saa blive i Haab Arvinger til et evigt Liv.

8 Ordet er trofast. Ogsaa dette vil jeg, du skal slaa fast, at de, der er komne til Tro paa Gud, skal være de første til gode Gerninger. Det klæder Folk vel, og det har de Gavn af.

9 Men dumme Stridsspørgsmaal og Stamtavler og Tvist og Lovstridigheder hold dig derfra, for de er ingen Nytte til og fører ikke til noget.

10 En Mand der volder Splittelse, skal du vise bort, naar du første og anden Gang har paamindet ham,

11 da saadan en, som du ved, har løsrevet sig og fælder med sin Synd sin egen Dom.

12 Naar jeg sender Artemas eller Tykikos til dig, saa skynd dig at komme til mig i Nikopolis, for der har jeg valgt at overvintre.

13 Tag dig af Apollos’ og den retstærte Senas’ Rejse, for at de ingenting skal mangle.

14 Vore egne maa ogsaa lære at sætte gode Gerninger i Værk, for at det ikke skal blive til ingenting for dem med at bære Frugt.

15 Alle de, der er hos mig, hilser. Hils dem, som i Troen har mig kær. Naaden være med jer alle!

 

Læs resten af Titusbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Titusbrevet 11 Fra Paulus Guds Tjener og Kristus Jesus' Apostel til Tjeneste for Guds Udvalgtes Tro og for den Sandhedserkendelse, der staar i Gudfrygtigheds Tjeneste, 2 baaren af Haab om et evigt […]
  • DNPS26: Titusbrevet 21 Men før du kun det paa Tale, som sømmer sig for den sunde Oplysning, 2 at gamle Mænd skal holde sig ædrue, værdige i deres Optræden, varsomme, mens Troen, Kærligheden, den urokkelige […]
  • Alternativet vil udskifte kristendom med erkendelse i folkeskolenI Alternativets skoleudspil skal kristendomskundskab inddrage flere livsanskuelser. Fordi borgerne i Danmark ”i stigende grad udøver en stadig bredere vifte af levemåder, religioner og […]
  • Moses (og jøderne) i Egypten – del 1. Der er nu gået ca. 400 år, siden jøderne kom til Egypten under den store syvårige hungersnød, dengang, hvor Josef herskede som medregent i Egypten. I bibelen læser vi, at de […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development