DNPS26: Første Petersbrev 2

1 Ja læg da af al Ondskab og al Svig, Hykleri og Had og alt, hvad der hedder ond Omtale.

2 Hig som nyfødte Børn efter den aandelige Mælk, som ingen bliver narret med, for at I ved den kan vokse jer til Frelse,

3 om I ellers har smagt, at Herren er god.

4 Kom til ham den levende Sten, vel af Mennesker vraget, men hos Gud udsøgt, meget værd.

5 Og lad jer selv som levende Stene bygge op som et aandeligt Hus til et helligt Præstekor, for at frembære aandelige Ofre, dem vi kan takke Jesus Kristus for, at Gud synes godt om.

6 For der staar i Skriften: „Se jeg lægger paa Sion en Sten til Topsten i Tinden, udsøgt, meget værd, og den, som tror paa ham, bliver ikke til Skamme”.

7 I som tror, høster da Æren. Men for dem, som ikke tror, er „den Sten, Bygherrerne vragede, bleven Toppen af Tinden”

8 og „en Anstødsten og Ménstødsklippe” (Forargelsesklippe) — de som snubler af Ulydighed mod Ordet, det de og var bestemte til.

9 Men I er en udvalgt Slægt, et kongeligt Præstekor, et helligt Folk, et ret Folk kaaret til Ejendom, for at I skal udbrede hans Underværkers Berømmelse, som kaldte jer ud af Mørket og ind til sit vidunderlig store Lys.

10 I som ikke før var noget Folk, men nu et Guds Folk — I som ikke fandt Barmhjertighed, men nu har fundet det.

11 Kære, jeg raader jer til husvilde og hjemløse, som I er, at afholde jer fra saadanne kødelige Lyster, som ligger i Krig med Sjælen,

12 og leve jeres Liv smukt blandt Hedningene, for at de gode Gerninger, naar de faar dem at se, skal faa dem til paa en Dag, da han vender sig til dem at prise Gud for det samme, som de nu skylder jer for at gøre Fortræd med.

13 Underkast jer for Herrens Skyld alt, hvad Mennesker har skabt, enten det saa er Kongemagten som det øverste

14 eller Kongens Mænd, som de gaar hans Ærende til at straffe dem, der gør Fortræd, og rose dem, der gør godt.

15 For saadan er det Guds Vilje, at de, der gør godt, skal lukke Munden paa de Daarer, der ikke ved Besked.

16 Som frie Mænd og dog ikke som dem, der har Friheden som Skalkeskjul, men som Guds Trælle.

17 Alle skal I holde i Agt og Ære, elske Broderskabet, frygte Gud, ære Kongen.

18 Tjenestefolk maa føle, det er Alvor, og bøje sig for Husets Herrer, ikke blot for de gode og milde, men ogsaa for de urimelige.

19 For det er Paaskønnelse værd, naar maa bunden af sit Samvittighedsforhold til Gud finder sig i at lide Overlast med Urette.

20 For hvad er det at tale om, hvis I taaler Slag, naar I har forset jer? Men naar I gør godt og saa finder jer i at lide ondt, det er Paaskønnelse værd hos Gud.

21 Da der kaldtes paa jer, gik det jo ud derpaa, at ogsaa Kristus led for jer og efterlod jer en Forskrift til Efterligning, for at I skulde træde i hans Fodspor.

22 Han, som ingen Synd gjorde, og der fandtes ikke Svig i hans Mund.

23 Han som lod sig skælde ud uden at skælde igen, ikke truede, da han led ondt, men overlod det til ham, som dømmer retfærdigt.

24 Han som selv i sit Legeme tog vore Synder op paa Træet, for at vi skulde dø bort fra vore Synder og leve for, hvad Ret er, og ved hans Saar har I fundet Lægedom.

25 For I var som vildfarne Faar, men nu er I vendt om til jeres Sjælehyrde og Værge.

Læs resten af Første Petersbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Petersbrev 11 Fra Peter, Jesus' Kristus' Apostel, til dem som færdes i Udlændighed, adspredte i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien, 2 udvalgte, efter som Gud Fader forud kendte dem, i […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 31 I Hustruer ligesaa. I skal underordne jer under jeres Mænd, for at de kan, om en og anden ikke lyder Ordet, vindes uden Ord ved det Liv, Hustruerne fører, 2 naar de bliver Vidne til, […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 41 Har da Kristus baaret kødelig Naturs Lidelse, saa skal I ogsaa ruste jer med den samme Tankegang, for den, som har baaret kødelig Naturs Lidelse, har faaet nok af at synde 2 og vil […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 51 Saa formaner jeg da de Ældste iblandt jer som Medældste og som Vidne til den Salvedes Lidelser, og som den der ogsaa har Del i den Højhed og Herlighed, som skal aabenbares. 2 Vogt […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development