DNPS26: Første Petersbrev 4

1 Har da Kristus baaret kødelig Naturs Lidelse, saa skal I ogsaa ruste jer med den samme Tankegang, for den, som har baaret kødelig Naturs Lidelse, har faaet nok af at synde

2 og vil for Fremtiden føre sit Liv i kødelig Natur ikke mere i det, Mennesker higer efter, men i det, der er Guds Vilje.

3 For længe nok har I i den henrundne Tid gjort, som Hedningefolkene vilde, og givet jer af med Udskejelser, Vellyst og Drukkenskab, Sværm og Svir og Afgudsdyrkelse af usædelig Art.

4 Naar I ikke løber med til den samme Sanselighedens rivende Strøm, kan de ikke begribe det og driver Spot med det,

5 de som skal gøre Regnskab overfor ham, som er rede til at dømme levende og døde.

6 Netop derfor blev der ogsaa bragt Dødninge Glædesbud, for at de vel skal dømmes som Mennesker kødeligt, men leve som Gud aandeligt.

7 Men alting er sin Afslutning nær. Saa gaa da til at holde Bøn med Selvbeherskelse og ædru,

8 fremfor alt kærlige mod hverandre af al jeres Magt — for Kærlighed dækker over Synder, saa mange som de er —

9 gæstevenlige mod hverandre uden Smaalighed.

10 Hver især lade den Naadegave, han har faaet at tjene med, komme ogsaa andre tilgode som gode Husholdere over Guds Naade i al sin brogede Mangfoldighed.

11 Taler nogen, lad det være, som Gud giver Kraften dertil, for at Gud gennem Jesus Kristus kan faa Ære deraf. Hans er Æren og Kraften i alle Evighedernes Evigheder. Amen!

12 Kære, I skal ikke undre jer over den Brand, der brænder hos jer for at sætte jer paa Prøve, som om I ikke kunde begribe det, der hændes jer.

13 Men alt som I faar Del i Herrens Lidelser, skal I glæde jer, for at I ogsaa, naar hans Højhed og Herlighed aabenbares, kan blive jublende glade.

14 Naar Kristus-Navnet lægges jer til Last, saa er I lykkelige, for saa hviler Højhedens og Guds-Aanden over jer.

15 For ingen af jer maa lide som Morder eller Tyv eller som en, der gør Fortræd eller blander sig i andres Sager.

16 Men er det som Kristen, skal han ikke skamme sig derved, men prise Gud med dette samme Navn.

17 For nu er Tiden kommen, da Dommen tager sin Begyndelse fra Guds Hus. Men begynder det først med os, hvad vil saa Enden blive for dem, som er ulydige mod Guds Glædesbud.

18 Og naar den, der har Ret, næppe nok bliver frelst, hvor bliver saa den af, der ikke dyrker Gud, og den der har forbrudt sig?

19 Saa maa da ogsaa de, der efter Guds Vilje lider ondt, ved at gøre godt betro deres Liv til ham, som er en trofast Skaber.

Læs resten af Første Petersbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Petersbrev 11 Fra Peter, Jesus' Kristus' Apostel, til dem som færdes i Udlændighed, adspredte i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien, 2 udvalgte, efter som Gud Fader forud kendte dem, i […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 21 Ja læg da af al Ondskab og al Svig, Hykleri og Had og alt, hvad der hedder ond Omtale. 2 Hig som nyfødte Børn efter den aandelige Mælk, som ingen bliver narret med, for at I ved den […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 31 I Hustruer ligesaa. I skal underordne jer under jeres Mænd, for at de kan, om en og anden ikke lyder Ordet, vindes uden Ord ved det Liv, Hustruerne fører, 2 naar de bliver Vidne til, […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 51 Saa formaner jeg da de Ældste iblandt jer som Medældste og som Vidne til den Salvedes Lidelser, og som den der ogsaa har Del i den Højhed og Herlighed, som skal aabenbares. 2 Vogt […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development