DNPS26: Første Petersbrev 3

1 I Hustruer ligesaa. I skal underordne jer under jeres Mænd, for at de kan, om en og anden ikke lyder Ordet, vindes uden Ord ved det Liv, Hustruerne fører,

2 naar de bliver Vidne til, hvor rent og alvorsfuldt I lever jeres Liv.

3 Jeres Prydelse skal ikke bestaa i det udvortes med Haaropsætning og Guldstads, man hænger paa sig, og Klæder man ifører sig,

4 men det, der dølger sig i Hjertet, et Menneske med den ydmyge og stille Aand, som ikke lader sig opslide, noget der for Gud er meget kostbart.

5 Saadan har jo ogsaa før de hellige Kvinder, som haabede paa Gud, smykket sig, mens de underordnede sig deres Mænd,

6 som Sara rettede sig efter Abraham og kaldte ham Herre. Og hende slægter I paa ved at gøre det gode uden at lade jer kyse af nogetsomhelst, der kan skræmme.

7 I Ægtemænd ikke mindre. I skal i det huslige Samliv i Forstaaelse af, at Kvinden er det svage Køn, dele Æren med hende, saa sandt de ogsaa har Ret til deres Del i Livsglæden. For at der ikke skal komme noget i Vejen for jeres Bønner.

8 Kort sagt. Alle maa være ligesindede, dele godt og ondt med hinanden, broderlige, medfølende, ydmygttænkende,

9 ikke gengælde ondt med ondt eller Haansord med Haansord, men tværtimod velsigne, eftersom det, I er indbudne til, er at faa Velsignelse til Arvelod.

10 For uden, som har Livet kært og gerne vil se gode Dage, maa afholde sin Tunge fra ondt og sine Læber fra svigefuld Tale,

11 vende sig fra ondt og gøre godt, søge Fred og hige derefter. For Herrens øjne agter paa ærlige Folk, og hans øre lytter til deres Bøn.

12 Men Herren retter sit Ansigt mod dem, som gør ondt”.

13 Og hvem skulde gøre jer Fortræd, naar I bliver det godes Forkæmpere?

14 Ja om I ogsaa skulde komme til at lide for, hvad Ret er, saa er I lykkelige. Men bange som de skal I ikke være og hellerikke lade jer forstyrre.

15 Men Herren, Kristus skal I hellige i jeres Hjerter, altid rede til at tale jeres Sag overfor enhver, der vil have jer til at gøre Regnskab for det Haab, I bærer hos jer,

16 stilfærdigt og alvorsfuldt vel at mærke, og med en god Samvittighed, for at de, der laster det gode Liv, I lever i Kristus, maa blive til Skamme, naar I bliver bagtalte som Forbrydere.

17 Det er jo da bedre at lide, om Gud saa vil, for at gøre godt end for at gøre ondt.

18 For Syndighed førte til, at ogsaa Kristus led Døden en Gang for alle, uskyldig for skyldige, for at give os Adgang til Gud, kødeligt given Døden i Vold, levendegjort i Aand,

19 hvori han ogsaa fór hen og prækede for de Aander, der sad i Fængsel,

20 de som fordum var ulydige, da Gud i sin Taalmodighed biede i Noahs Dage, mens Arken blev bygget, hvori saa faa, kun otte Sjæle blev reddede ved Vand,

21 det samme der ogsaa nu som Daab frelser jer og har sit Forbillede deri, og ikke er Aflæggelse af den kødelige Naturs Urenhed men et Tilsagn hentet fra Gud om en god Samvittighed i Kraft af Jesus’ Kristus’ Opstandelse,

22 han, som efter sin Himmelfart er ved Guds højre Side og har under sig Engle og Høvdingskaber og Magter.

Læs resten af Første Petersbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Petersbrev 11 Fra Peter, Jesus' Kristus' Apostel, til dem som færdes i Udlændighed, adspredte i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien, 2 udvalgte, efter som Gud Fader forud kendte dem, i […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 21 Ja læg da af al Ondskab og al Svig, Hykleri og Had og alt, hvad der hedder ond Omtale. 2 Hig som nyfødte Børn efter den aandelige Mælk, som ingen bliver narret med, for at I ved den […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 41 Har da Kristus baaret kødelig Naturs Lidelse, saa skal I ogsaa ruste jer med den samme Tankegang, for den, som har baaret kødelig Naturs Lidelse, har faaet nok af at synde 2 og vil […]
  • DNPS26: Første Petersbrev 51 Saa formaner jeg da de Ældste iblandt jer som Medældste og som Vidne til den Salvedes Lidelser, og som den der ogsaa har Del i den Højhed og Herlighed, som skal aabenbares. 2 Vogt […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development