DNPS26: Jakobsbrev 1

1 Hilsen fra Jakob, Guds og Herre Jesus Kristus’ Tjener til de tolv Stammer i Adspredelsen.

2 Agt det for idel Glæde, mine Brødre, naar Prøvelser af saa mange Slags møder jer fra alle Sider,

3 og I ved, at naar jeres Tro har staaet sin Prøve, giver det Fasthed.

4 Men Fastheden skal være maalbevidst i sit Værk, saa i hverken slaar af paa noget eller fattes Sundhed eller staar tilbage i noget.

5 Men hvis nogen af jer staar tilbage i Visdom, saa skal han bede derom til den Gud, som giver alle uden Skrømt og uden Skænd, saa skal det gives ham.

6 Men han maa bede i Tro uden nogen Tvivl. For den, der tvivler, ligner Havets Bølgegang i Blæst og Uro.

7 For saadan en maa ikke tro, at han faar noget af Herren,

8 en vægelsindet Mand, vaklende paa alle sine Veje.

9 Den Broder, som har ringe Kaar, skal rose sig af, hvor højt han staar,

10 den rige af sin Ydmygelse. For som Blomsten i det Grønne vil han forgaa.

11 For „Solen staar op og gløder, og Planten visner, dens Blomst falder af, og dens favre Smil forgaar.” Saadan vil ogsaa den rige visne hen paa sine Veje.

12 Lyksalig den Mand, som staar fast i Prøvelse. For har han staaet sin Prøve, faar han Livets Sejerskrans, som Herren har lovet dem, der elsker ham.

13 Ingen maa sige, naar han fristes, at han fristes af Gud. For Gud kan ikke fristes af ondt, og selv frister han ingen.

14 Men enhver fristes af sin egen Higen, som lokker og drager.

15 Saa undfanger og føder hans Higen Synd, og naar Synden er fuldvoksen, er Død dens Afkom.

16 Far ikke vild, kære Brødre.

17 Hvergang man faar noget godt, og Gaven gives tilfulde, kommer det altid ovenfra fra Lysenes Fader, hos hvem der ikke er hid og did og ikke Ny og Næde.

18 Han har efter sin Raadslutning født os til Verden ved et Sandhedsord, for at vi skulde være en Førstegrøde af hans Skabninger.

19 I ved det godt mine kære Brødre, men hurtig skal man altid være til at høre, sen til at tale, sen til Vrede,

20 For Mands Vrede fremmer ikke Guds Retfærdighed.

21 Derfor skal I aflægge al Urenhed og, hvad der er tilbage af Ondskab, og saa ydmygelig tage imod det Ord, der er plantet ind, det der har Magt til at frelse jeres Liv.

22 Men lad Ord blive til Daad og nøjes ikke med at høre det, saa I narrer jer selv dermed.

23 For hvis nogen kun er Ordets Tilhører og ikke gør Alvor af det, saa ligner han en Mand, som faar Øje paa, hvordan det Ansigt, han er født med, ser ud i et Spejl,

24 og naar han saa har set sig selv, gaar han bort og glemmer straks, hvordan han var.

25 Men den som har kigget lidt ind i Frimands Lov, den som ikke slaar af paa noget, og er bleven ved dermed og ikke er bleven glemsom Tilhører, men gør Alvor af det — ‘ han skal nok blive lykkelig ved det, han gør.

26 Hvis nogen mener om sig selv, at han dyrker Gud, men han holder ikke Styr paa sin Tunge, og hans eget Hjerte kan ikke stole paa ham, saa har hans Gudsdyrkelse ingenting at betyde.

27 En ren og pletfri Gudsdyrkelse overfor Gud Fader er det at se til Faderløse og Enker i deres Nød og bevare sig selv ubesmittet af Verden.

Læs resten af Jakobsbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Jakobsbrev 21 Mine Brødre, I maa ikke mænge Troen paa vor Herre Jesus Kristus i al hans Højhed med Personsanseelse. 2 For naar der kommer en ind i jeres Forsamling, en Mand med Guldring i fine […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 31 I skal ikke være mange om at blive Lærere, mine Brødre, for I ved nok, at saa faar vi en strengere Dom? 2 For vi fejler allesammen i saa meget. Er der en Mand, der ikke fejler i Ord, […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 41 Hvoraf kommer det, at der kriges og holdes Ufred hos jer? Mon ikke af de Lyster, som holder Striden staaende i jeres Lemmer? 2 I higer og har ingenting. I myrder og misunder, men kan […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 51 Og saa I rige: Græd og klag jer for de Ulykker, der, kommer over jer, 2 Jeres Rigdom raadner op, og jeres Klæder bliver mølædte. 3 Jeres Guld og Sølv bliver irret, og at det […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development