DNPS26: Jakobsbrev 5

1 Og saa I rige: Græd og klag jer for de Ulykker, der, kommer over jer,

2 Jeres Rigdom raadner op, og jeres Klæder bliver mølædte.

3 Jeres Guld og Sølv bliver irret, og at det firres, vidner imod jer, og den Ir skal som en Ild æde jeres Kød. I har samlet Penge i Sidstningsdage.

4 Den Løn, som Arbejderne, der har høstet jeres Marker, ikke har faaet af jer — hør hvor den raaber, og Høstfolkenes Klageraab har naaet Herre Sebaots Øre.

5 I har nydt Livet paa Jorden i Overdaadighed og Ødselhed. I har gjort jer tilgode paa Slagtedagen.

6 I har dømt den skyldig, som havde Ret, og myrdet ham. Han gør jer ingenting imod.

7 Hav da Taalmodighed, Brødre, til Herrens Hidkomst. Se Bonden venter paa Jordens dyre Frugt og har Taalmodighed med den, til den faar tidlig Regn og sildig Regn.

8 I skal ogsaa have Taalmodighed, væbne jer med faste Hjerter; for Herrens Hidkomst nærmer sig.

9 Klag ikke over hverandre, for at I ikke skal blive dømte. Nu er Dommen for Døren.

10 Tag jer til Forbillede, hvor Profeterne maatte lidt ondt, og hvor taalmodige de var, de som talte i Herrens Navn.

11 Se nu, hvor vi priser dem lykkelige, som holdt ud. I har hørt, hvor Hjob holdt ud, og ved, hvad Herren lod det ende med. For Herren har dyb Medfølelse, og barmhjertig er han.

12 Fremfor alt, mine Brødre, maa I ikke sværge, hverken ved Himlen eller Jorden eller nogen anden Ed. Men lad jeres Ja være et Ja og jeres Nej et Nej, for at ingen skal faa noget at dømme jer for.

13 Hvis nogen iblandt jer lider ondt, saa bed. Hvis nogen er vel tilmode, saa syng Lovsange.

14 Hvis nogen iblandt jer er syg, saa hent Menighedens Ældste, saa skal de salve ham med Olie i Herrens Navn og bede for ham.

15 Saa vil troende Bøn helbrede den syge, og Herren vil rejse ham af Sygelejet, og har han gjort sig skyldig i Synder, skal han faa Tilgivelse.

16 Saa bekend da jeres Synder for hverandre, og bed for hverandre, for at I kan faa Lægedom. En from Mands Bøn kan udrette meget, naar den er inderlig.

17 Elias var et Menneske som vi, og han bad en Bøn om, at det maatte lade være at regne, og saa regnede det ikke paa Jorden i tre Aar og seks Maaneder.

18 Og saa bad han igen, og saa gav Himlen Væde og Jorden sin Grøde.

19 Mine Brødre, hvis nogen hos jer farer vild fra Sandheden, og en omvender ham,

20 saa skal han vide, at den, der omvender en Synder fra den Afvej, han er kommen ind paa, redder en Sjæl ud af Døden og dækker over mange Synder.

Læs resten af Jakobsbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Jakobsbrev 11 Hilsen fra Jakob, Guds og Herre Jesus Kristus' Tjener til de tolv Stammer i Adspredelsen. 2 Agt det for idel Glæde, mine Brødre, naar Prøvelser af saa mange Slags møder jer fra alle […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 21 Mine Brødre, I maa ikke mænge Troen paa vor Herre Jesus Kristus i al hans Højhed med Personsanseelse. 2 For naar der kommer en ind i jeres Forsamling, en Mand med Guldring i fine […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 31 I skal ikke være mange om at blive Lærere, mine Brødre, for I ved nok, at saa faar vi en strengere Dom? 2 For vi fejler allesammen i saa meget. Er der en Mand, der ikke fejler i Ord, […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 41 Hvoraf kommer det, at der kriges og holdes Ufred hos jer? Mon ikke af de Lyster, som holder Striden staaende i jeres Lemmer? 2 I higer og har ingenting. I myrder og misunder, men kan […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development