DNPS26: Kolossenserbrevet 1

1 Fra Paulus, Kristus-Jesus-Apostel, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Timoteos —

2 til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossai. Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader.

3 Vi siger Jesus Kristus’ vor Herres Gud og Fader Tak, mens vi altid holder Bøn for jer,

4 da vi har hørt om jeres Tro i Jesus Kristus, og om den Kærlighed, I har til alle de hellige

5 for det Haabs Skyld, som ligger og venter paa jer i Himlene. I har forud hørt om det i Glædesbudskabets Sandheds Ord,

6 som er tilstede hos jer ligesaavel som i hele Verden, hvor det bærer Frugt og breder sig ligesaavel som hos jer fra den Dag, da I hørte om og blev kendte med Guds Naade i Sandhed,

7 som I lærte det af vor kære Medtjener Epafras. Han er Kristus en tro Tjener i vort Sted,

8 og det er ham, der har underrettet os om jeres aandsbaarne Kærlighed.

9 Derfor kan vi ogsaa, lige fra den Dag, da vi hørte det, ikke holde op med at holde Bøn for jer og bede om, at I maa blive gennemtrængte af Indsigten i Guds Vilje i al aandelig Visdom og Forstand,

10 saa I kan leve et Herren værdigt Liv til i alle Maader at tækkes ham med, bære Frugt i al god Gerning og gøre Fremgang ved dybere og dybere Kendskab til Gud,

11 rustede i enhver Henseende med en Magt, der kan svare til hans Højheds Vælde, og saa fuldt ud holde Stand og ikke tabe Taalmodigheden,

12 glade til, med Tak til Faderen, som gjorde jer skikkede til at faa jeres Del af de helliges Lod i Lyset.

13 Han friede os ud af Mørkets Magt og førte os over i sin kærlighedsfødte Søns Kongerige.

14 I ham har vi vor Frigørelse, Syndernes Forladelse.

15 Han er den usynlige Guds Billede, al Skabnings førstefødte.

16 For i ham er det skabt altsammen i Himlene og paa Jorden, det synlige og det usynlige, alt hvad der har Rige og Raaderum, Magt og Herredom. Altsammen er det skabt gennem ham og med sit Maal i ham.

17 Og selv er han forud for alting, og alt er sammenfattet i ham.

18 Og Legemet. Menigheden, har ham til sit Hoved. Han er Førstegrøden, førstefødt af Dødsrigets Skød for selv at blive ypperst i et og alt.

19 For i ham var det hans (Guds) Lyst at lade hele Fylden fæste Bo

20 og gennen ham at føre alt tilbage til sig i fredelig Forstaaelse, naar han havde stiftet Fred ved Blodet, der flød paa hans Kors — gennem ham baade det, der er paa Jorden, og det, der er i Himlen med.

21 Ogsaa jer, som engang stod fremmedgjorte og fjendtligsindede i de Gerninger, der var onde,

22 har han nu derimod i det Legeme, der hørte hans Jordeliv til, gennem Døden ført tilbage til et fredeligt Forhold for at stille jer ved sin Side hellige og ulastelige og upaaklagelige i sine Øjne —

23 om I da ellers bliver ved at holde jer til Troen grundmurede og faste, ikke til at rokke fra Glædesbudskabets Haab, det I har hørt, det, som er forkyndt i hele Skabningen under Himlen, og som jeg Paulus er kommen til at tjene.

24 Nu er jeg glad under det, jeg maa lide for jer, og hvad der staar tilbage af den Salvedes Trængsler, udfylder jeg i mit Kød for hans Legeme, Menigheden.

25 Dens Tjener er jeg bleven ifølge den Husholdning, som jer tilgode er mig given, for at jeg skal lade Gudsordet naa sin fulde Udbredelse.

26 Det er den Hemmelighed, som var skjult fra Tidernes og Slæg-ternes Gry, men nu er bleven aabenbaret for hans hellige,

27 for dem, Gud vilde oplyse om, hvor rig paa Herlighed denne Løndom er midt iblandt Hedningerne. Det er Kristus i jer, Herlighedshaabet.

28 Ham er det, vi forkynder, idet vi paaminder hvert Menneske og oplærer hvert Menneske i al Visdom for at stille hvert Menneske frem i „Fuldkommenheds-stand” i Kristus.

29 Det arbejder jeg ogsaa paa og strider mig frem, alt som hans Kraft rører sig i mig med Magt.

 

Læs resten af Kolossenserbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Kolossenserbrevet 21 For jeg vil gerne, I skal vide, hvor haardt jeg maa stride for jer og for dem i Laodikia, ja for alle dem, der ikke har set mit Ansigt i legemlig Forstand, 2 for at Hjerterne fast […]
  • DNPS26: Kolossenserbrevet 31 Er I da oprejste med Kristus, saa maa I hige efter det histoppe, hvor Kristus sidder ved Guds højre Haand, 2 sætte jeres Hu til det histoppe, ikke det hernede paa Jorden. For 3 I […]
  • DNPS26: Kolossenserbrevet 41 Herrer! I skal yde jeres Trælle, hvad Ret og billigt er, da I ved, at I selv har en Herre i Himlen. 2 Hold jer fast til Bønnen, aarvaagne i den med Taksigelse. 3 Og bed for os om, […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 11 Mange gange og på mange måder har Gud tidligere talt til fædrene ved profeterne; i disse sidste dage har Han nu talt til os ved Sønnen, 2 Hvem Han har indsat Som Arving til alle ting, […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development