DNPS26: Kolossenserbrevet 2

1 For jeg vil gerne, I skal vide, hvor haardt jeg maa stride for jer og for dem i Laodikia, ja for alle dem, der ikke har set mit Ansigt i legemlig Forstand,

2 for at Hjerterne fast forenede i Kærlighed og om at naa al den Rigdom, der rummes i Forstaaelsens Fylde, kan fordybe sig i Guds, Kristus’ Hemmelighed,

3 som bærer i sig alle Visdommens og Kundskabens skjulte Skatte.

4 Dette siger jeg, for at ingen skal narre jer Med Overtalelseskunster.

5 For om jeg end legemligt er fraværende, er jeg alligevel i Aanden hos jer og ser jer med Glæde holde saa god Orden, og jeres Tro paa Kristus staa saa godt fast.

6 Har I da taget imod Herren Kristus Jesus, før saa ogsaa jeres Liv i ham,

7 rodfæstede og opbyggede i ham, trygge ved Troen, som I lærte den, og opfyldte af. Taksigelse.

8 Pas paa, at I ikke bliver et Bytte for nogen, som fanger jer ind med den Visdomslære og det hule Blændværk, der gaar efter Menneskenes Overleveringer og Verdens Leveregler og ikke efter Kristus.

9 For hele Guddomsfylden bor legemliggjort i ham.

10 Og I har hele jeres Indhold i ham, som er Hovedet for alt, hvad Magt og Myndighed er.

11 I ham er I ogsaa omskaarne med en Omskærelse, der ikke er med Hænder gjort, ved at afføres Kødlegemet, ved Kristus’ Omskærelse.

12 I Daaben begravne med ham er I ogsaa i ham medoprejste gennem Troen paa den samme Guds Kraft, som opvakte ham af Døde.

13 Og jer, saa døde som I var i jeres Synder og jeres uomskaarne Natur, tilgav han alt, hvad der var forbrudt, og gjorde jer levende med ham.

14 Gældsbeviset med sine Forpligtelser, som vi havde imod os, slog han en Streg over, tog det bort og naglede det til Korset,

15 efter at han havde afført sig som et Klædebond alt det, der havde Magt og Myndighed, og gjort det til Skamme for hver Mands Øjne ved at lade det følge sit Sejerstog paa Korset.

16 Saa lad da ingen dømme jer for, hvad I spiser eller drikker eller Festdag eller Nymaane eller Sabbat.

17 Det er kun Skygger af det fremtidige. Legemet selv er Kristus’ eget.

18 Ingen skal tage Prisen fra jer, fordi han villigt nedsætter sig selv og dyrker Englene, lader sig indvie til det, han har set, og gør sig til af det, han sanseligt fatter,

19 uden at det dog nytter noget, men slipper Hovedet, hvorfra hele Legemet vokser den gudgivne Vækst og har sit Sammenhold og Sammenhæng af de Hænder, der mødes og de Baand, der binder.

20 Naar I med Kristus er døde bort fra Verdens Leveregler, hvorfor vil I da lade jer alt foreskrive, som om I levede i Verden?

21 Rør ikke! Smag ikke! Kom det ikke nær! —

22 det som altsammen ved at bruges op skal forgaa — retter jer efter, hvad Menneskene paalægger og lærer.

23 Og det gaar der altsammen Ord af som Visdom med sin selvvalgte Dyrkelse, med at nedsætte sig selv og ikke skaane Legemet. Man gør ikke saa megen Ære af det, at man tilfredsstiller dets kødelige Trang.

 

Læs resten af Kolossenserbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Kolossenserbrevet 11 Fra Paulus, Kristus-Jesus-Apostel, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Timoteos — 2 til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossai. Naade være med jer og Fred fra Gud vor […]
  • DNPS26: Kolossenserbrevet 31 Er I da oprejste med Kristus, saa maa I hige efter det histoppe, hvor Kristus sidder ved Guds højre Haand, 2 sætte jeres Hu til det histoppe, ikke det hernede paa Jorden. For 3 I […]
  • DNPS26: Kolossenserbrevet 41 Herrer! I skal yde jeres Trælle, hvad Ret og billigt er, da I ved, at I selv har en Herre i Himlen. 2 Hold jer fast til Bønnen, aarvaagne i den med Taksigelse. 3 Og bed for os om, […]
  • 3. Oktober: Amnesti og fuld tilgivelse AMNESTI OG FULD TILGIVELSE "Jeg vender tilbage til mit sted, indtil de gør bod og søger mit ansigt. I deres nød vil de opsøge mig." (Hos 4:15) Hoseas profeterer om hvordan folket […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development