Profetier om Jesus og hans fødsel

Profetier om Jesus og hans fødsel

Vi skal igen være sammen om det mest vidunderlige budskab, som findes. Jesus Kristus kom ned til jorden og blev menneske. Målet var at give sit liv for at frelse os fra synden, døden og djævelen, for at vi kunne få del i hans evige frelse. Vi skal i denne gennemgang se på nogle af de profetier om Jesus og hans fødsel, og tager udgangspunkt i Matt 1:21-23

’Hun skal føde en søn, og ham skal du give navnet Jesus, thi han skal frelse sit folk fra dets synder. Alt dette skete, for at det skulle gå i opfyldelse, der siger: Se, jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en søn, og man skal give ham navnet Immanuel! Det betyder ’Gud med os’.

Gang på gang skriver evangelisten Mattæus, at ’nu’ gik det i opfyldelse, som står skrevet hos forskellige profeter i GT om Jesus. Et par eksempler fra kap. 2

  1. ’Der [i Ægypten] var han indtil Herodes’ død, for at det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeten, der siger: Fra Ægypten kaldte jeg min søn’, Matt 2:15.
  2. ’og han kom og bosatte sig i en by ved navn Nazaret, for at det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes nazaræer’. Matt 2:23.

Jesus kom altså ikke på et eller andet tilfældigt tidspunkt – men på en nøjagtig forudbestemt tid i verdenshistorien greb Gud ind og sendte Jesus for at frelse os.

da tidens fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår, Gal 4:4-5

Et andet sted står der, at før verdens grundvold blev lagt havde Gud besluttet dette. Hvornår ville det ske? Det ville ske, som vi læst det – da tidens fylde kom, i Guds fastsatte tid.

Vi skal nu vende tilbage til den tekst, vi læste i indledningen, for se på, hvem Jesus Kristus er, ifølge de bibelske profetier, og hvad han ville komme for at gøre. Vi begynder med Matt 1:21, hvor der står: ’Hun skal føde en søn, og ham skal du give navnet Jesus, thi han skal frelse sit folk..’

Læg mærke til teksten, som siger, at Jesus skal frelse ’sit folk’. Skriften vidner ellers om, at det kun er Gud, som kan gøre dette! Det betyder, at Jesus er den Gud, som vi læser om i GT, som elskede sit folk og som derfor ville komme til jorden som et menneske for at frelse dem. I bibelen omtaler Gud folket som ’mit folk’ ca. 300 gange. Et eksempel finder vi i Matt 2:6, hvor denne profeti er gengivet:

’Og du, Betlehem i Judas land, du er ingenlunde den mindste blandt Judas herskere; thi af dig skal der udgå en hersker, som skal være hyrde for mit folk Israel’.

Læg mærke til, at, i denne profeti beskrives Jesus som ’en hersker, som skal være hyrde’. Det er den hyrde, som er omtalt i salme 23, som indledes med ordene: ’Herren er min hyrde’. Og da Jesus selv er Gud, omtaler han da også flere gange sig selv som den denne hyrde. Fx i Joh 10:11, hvor han siger: ’Jeg er den gode hyrde, som sætter livet til for fårene’.

Den profeti, der refereres til i Matt 2:6, er hentet fra Mika 5:1, som har denne interessante og vigtige tilføjelse, som Mattæus ikke har taget med. I sidste del af verset står der nemlig følgende om ham, som skal fødes i Betlehem: ’..Hans udspring er fra fordum, fra evigheds dage’.

Her siges det ligeud: Jesus er fra evighed. Et andet sted står der om ham, at ’han er fra evighed til evighed’. Derfor skriver Johannes, som var inspireret af Guds Ånd, således om ham i indledningen til sit evangelium: ’I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud’.

Vi skal tilbage til teksten i Matt 1:21, hvor det fortælles, at, ifølge profetierne skal hans navn være Jesus. Jeg har hørt kristne sige: Der står da ikke noget i GT om, at dette navn er hans navn. Jo, det gør der faktisk, endda mange gange. Vi skal se på et par eksempler på dette fra salme 118. Vi ser først på vers 14.

’Min styrke og lovsang er Herren, han blev mig til frelse’.

På grundsproget er ordet ’frelse’ ikke kun et udsagnsord, men også et navneord. Direkte oversat står der, at’Herren.. blev min Yahshua’. Navnet Yahshua er som bekendt det hebræiske ord for det græske Jesus. Yahshua kan også betyde ’Herrens frelse’ eller Frelser.

Verset fortæller altså, at det er Herren [Jahve], som blev min Frelser/Jesus. Det betyder, at det både er Faderen og Sønnen, som omtales med dette, den højeste Guds navn. Som et eksempel kan vi fx bare tænke på juleevangeliet, hvor en engel åbenbarer sig for hyrderne på marken og forkynder dette glade budskab for dem:’Thi eder er i dag en frelser født, han er Kristus’, Herren, Luk 2:11.

Hermed siger engelen, at Jesus er Kristus, dvs., Davids Søn; men også, at han er Herren, dvs. Guds Søn og dermed Gud selv.

Det næste eksempel finder vi i salme 118:21, hvor David beder til Herren og siger:

’Jeg vil takke dig, thi du bønhørte mig, og du blev mig til frelse [ordret: ’Du blev min Yahshua’ – dvs.: Du blev min Frelser/Jesus].

I det næste vers, altså v. 22, er det endnu mere tydeligt, at det er Jesus Kristus, som er Herren. Her står der nemlig om ham, at ’den sten, bygmestrene forkastede, er blevet hovedhjørnesten’.

Jøderne kendte skrifterne godt, og de vidste, at den GT-beskrivelse af hovedhjørnestenen er Messias. Og dette bekræftes da også flere gange i NT, som fx i 1Pet 2:6-7

Thi det hedder et sted i skriften: Se, jeg lægger i Zion en hovedhjørnesten, udvalgt og kostelig, og den, som tror på ham, skal ingenlunde blive til skamme. Denne ære tilkommer altså jer, som tror; men for de vantro er den sten, som bygningsmændene vragede, blevet en hovedhjørnesten.

Den næste profeti i teksten finder vi i Matt 1:23, som gengiver profetien, som siger, at ’jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en søn’. Profetien er fra Es 7:14. Af kapitlet fremgår det, at Gud vil give folket et tegn: En jomfru skal føde en søn? UMULIGT! Det strider mod alle naturlove! Netop derfor er det et mægtigt og overnaturligt tegn. I bibelens første profeti i 1Mose 3:15 vidner Gud om dette. Her tiltaler han slangen og siger:

– ’Jeg sætter fjendskab mellem dig [slangen/djævelen] og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd; den [ordret: han] skal knuse dit hoved, og du skal hugge den [ham] i hælen.

Profetien taler om Jesus, som skal komme og frelse alle mennesker fra dets synder. Når Jesus kaldes ’kvindens sæd’ [som i øvrigt også kan oversættes med æt/afkom], så betyder det konkret, at han, som der er tale om, vil blive født på en overnaturlig måde. I bibelen omtales afkommet normalt efter manden, som vi fx ser det i Matt 1:1, hvor evangeliet indledes med ordene: ”Jesu Kristi, Davids søn, Abrahams søns stamtavle.

Men, i 1Mose 3:15 kaldes han indirekte for kvindens søn, fordi han bliver født ovenfra; på en overnaturlig måde, af en jomfru og ved Guds Ånd. Herom skriver Johannes: ’Han blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud’, Joh 1:13.

Vi skal også et øjeblik standse ved ordet sæd [æt/afkom]. På hebraisk fremgår det tydeligt, at der er tale om en bestemt efterkommer, der skal komme og fjerne syndens herredømme, som netop var kommet ind i verden ved syndefaldet. Det er nemlig det samme hebraiske ord, som Paulus henviser til for at bevise, at når skriften taler om’Abrahams afkom’, så er der tale om én bestemt person ude i fremtiden. Han skriver:

’Det hedder ikke ’dine afkom’, som om det gjaldt mange, men ’dit afkom’, som når der tales om én, og det er Kristus’, Gal 3:16.

Teksten i Matt 1:23 fortsætter med at gengive den sidste del af profetien fra Es 7:14, hvor der siges, at ’man skal give ham navnet Immanuel’ [Gud med os]. Men, på grundsproget står der faktisk, at hun skal kalde ham ’Immanu El’, altså to ord, som kan oversættes således: ’I ham, er Gud med os’. Betydningen er, at ’i Jesus’ eller ’ved Jesus’ er Gud levende iblandt os, thi han er Gud’. Det stemmer med Jesu vidnesbyrd om sig selv i Joh 14:7-10a, hvor han taler med disciplen Filip om hans fuldkomne enhed med Faderen.

’Havde I kendt mig, så havde I også kendt min Fader, og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip siger [derfor] til ham: vis os Faderen, det er os nok. Jesus siger til ham: Så lang en tid har jeg været hos jer, og du har ikke lært mig at kende, Filip? Den, som har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen. Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig..?

Filip [og de øvrige disciple] havde ikke forstået, at Jesus virkelig er et med Faderen. Derfor er det, at Jesus siger:’Den, som har set Sønnen, har også set Faderen’. Det er det samme. Vi forstår ikke treenigheden, men Guds Ånd og Guds Ord vidner om, at Jesus, Guds Søn, er Gud selv. Det er ikke en nytestamentlig påstand, men det er det, som hele bibelen fortæller os.

Når fx Jehovas Vidner benægter, at Jesus er Gud, så er det fordi de ikke vil se det, der står skrevet. Tænk bare på de to navne Jesus og Immanuel [Immanu El], som vi har set på, som begge er skriftmæssige beviser fra GT på, at Jesus Kristus, Guds Søn, selv er Gud og et med Faderen. Det stemmer da også fuldstændig med Es 9:6, hvor denne søn bliver omtalt nærmere:

Thi et barn er født os, en søn er os givet, på hans skuldre skal herredømmet hvile; og hans navn skal være: Underfuld-Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste’.

Jesus er sand Gud og sand menneske. Jøderne kunne ikke rigtig tro, at Jesus kunne være begge dele, men for at bevise dette ud fra skrifterne, så var det, at Jesus på et tidspunkt stillede dem dette spørgsmål: ’Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De svarer ham: Davids’.

Dette vidste alle jøder, for dette er grundig dokumenteret i skriften. Jesus stiller dem derefter følgende spørgsmål:’Hvorledes kan da David i Ånden kalde ham Herre, når han siger: Herren sagde til min herre: Sæt dig ved min højre hånd, til jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når nu David kalder ham ’herre’, hvorledes kan han så være hans søn?’ [Matt 22:42-45]

Her vender Jesus det hele 180 grader. For, når de ud fra skriften anerkender, at Jesus er Davids søn, hvorfor vil de så ikke også anerkende skriftens vidnesbyrd om, at han også er hans herre? Det er som om, at han med disse ord siger: Beviser dette ikke, at der er noget galt med jeres konklusion?

Det er i øvrigt den samme salme, som Jesus citerer fra, som siger, at ’han (deres Messias) skal være præst på Melkizedeks vis’. Når jøderne derfor anerkender, at salmen taler om Messias, så må de også være nødt til at anerkende, at den samme salme beskriver, at han ’skal være præst til evig tid’ og på samme måde som Melkizedek. Salmen beskriver i øvrigt også, at han også skal herske som konge midt iblandt dem: Fra Zion udrækker Herren din vældes spir [herskerstav]; hersk midt iblandt dine fjender.

Ifølge Guds ord og lov har intet menneske bemyndigelse til både at være konge og præst. Det er alene Messias [Jesus], som retsmæssigt kan gøre krav på begge disse embeder, når han kommer.

Men det skal vi ikke komme nærmere ind på her, hvor det bare skal fastslås, at Jesus opfylder skriftens mange profetier i sin person. Hvis det enkelte menneske af et ærligt hjerte ønsker at finde ud, hvem Jesus er, så skal Gud nok sørge for, at deres øjne åbnes, så de kan se – og komme til tro. Sådan var det dengang – og sådan er det i dag. Det er dette, som Peter vidner om, når han siger:

’Om ham [Jesus] vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn’, Apg 10:43.

Hvad er tro? Tro er tillid til, at det, Jesus har sagt, er sandt! Tror du det? Vi forstår ikke alt det, som vi gerne vil forstå, men det er ikke et krav for at kunne tro. Men vi tror det, fordi ordet og Ånden vidner om det. Vi begyndte med at læse ordene: ’Du skal give ham navnet Jesus, thi han skal frelse sit folk fra dets synder’. Tror du det? Gud ønsker, at vi skal tro ham; at vi må tro at Jesus, som er Gud og et med Faderen, kom ned til os for at frelse os fra alle vore synder. Denne sandhed er vidunderlig og forunderlig! Vi forstår det ikke, men vi tror det, fordi han har fortalt os det i sit ord. Amen.

Kilde: jesus-lever.homepage.dk

Eskild Særkjær

Lignende indlæg:

  • Jesus Kristus i Det Gamle Testamente De fleste kristne kender til nogen af de mange vidunderlige profetier om Jesus Kristus i det gamle testamente og de tror og bekender at Han, samme med Gud Fader og Gud Helligånd er en […]
  • Juleevangeliet i stjernerne  Læs Matt. 2:1-12 De vise mænd kom fra Østerland (Sinear, nuværende Irak) og havde været på rejse i mange måneder, måske endda 2 år, jfr. v. 7 + 16. Men hvad var årsagen […]
  • Gud bevidner sit ord for os! Når det gælder så store ting, som at være med til at bestemme, hvor vi skal tilbringe evigheden, må vi være vågne og ikke forkaste noget, før vi tilbunds ved, hvad det er vi […]
  • 125 bibelske navne og titler på Jesus Kristus På forskellig måde er hele Bibelen fyldt med henvisninger til Jesus Kristus. Han er nemlig den evige Gud, som i GT var med sit folk, og som forud forkyndte budskabet om Guds frelse, […]

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development