DNPS26: Hebræerbrevet 13

1 Bliv ved med Broderkærligheden.

2 Glem ikke Gæstfriheden. Den har været Aarsag til, at man uden at vide det husede Engle.

3 Husk paa dem, der sidder fængslede, som fængslede med dem, dem der mishandles, som selv i Legemligheds Kaar.

4 Ægteskabet skal holdes i Agt og Ære hos alle, Ægtesengen ukrænket. For Løsagtighed og Ægteskabsbrud vil Gud dømme.

5 Lad jer nøje med, hvad I har, uden Pengegriskhed i jeres Færd. For selv har han sagt: „Jeg slipper dig ikke og forlader dig ikke”.

6 I kan være ved godt Mod og sige; „Herren er min Hjælper, jeg vil ikke frygte. Hvad kan et Menneske gøre mig?”

7 Husk paa jeres Høvdinge, de som talte Gudsordet til jer. Se tilbage paa, hvordan de endte deres Livsbane, og lign dem i at tro.

8 Jesus er den samme igaar og idag og i al Evighed.

9 Lad jer ikke rive med af vidtløftige og fremmede Lærdomme. For det er godt nok, at Hjertet har Naade at holde sig til og ikke, hvad man spiser. De, som har det til deres Leveregel, har ingen Gavn deraf.

10 Vi har et Alter, som de, der tjener ved Telthuset, ikke har Lov til at tage deres Føde fra.

11 For de Dyr, hvis Blod Ypperstepræsten bærer ind i Helligdommen som Syndoffer, deres Kroppe opbrændes udenfor Lejren.

12 Derfor maatte ogsaa Jesus lide udenfor Porten, for at han kunde hellige Folket med sit Blod.

13 Saa lad os da gaa ud til ham udenfor Lejren og bære hans Forhaanelse.

14 For her har vi ikke en blivende Stad, men vi higer efter en, som skal komme.

15 Saa lad os da gennem ham altid bringe Gud Lovsangsoffer, det er Høsten af Læber, som bekender hans Navn.

16 Men glem ikke at gøre godt og at dele med hinanden, for saadanne Ofre synes Gud godt om.

17 Ret jer efter jeres Førere, og lad dem raade — for de holder Vagt over jeres Sjæle og skal staa til Regnskab derfor — for at de kan gøre det med Glæde og ikke sukke under det. Det vilde ikke være heldigt for jer.

18 Bed for os, for vi føler os visse paa, at vi har en god Samvittighed, saa sandt vi i enhver Henseende gerne vil skikke os vel.

19 Jeg lægger jer det saa meget mere paa Hjerte, for at I desto før kan faa mig tilbage.

20 Fredens Gud, han som førte Faarenes Overhyrde, vor Herre Jesus tilbage fra de døde med en evig Pagts Blod,

21 han gøre jer dygtige i Alt, hvad godt er, til at udrette hans Vilje, idet han selv udretter i jer, hvad han synes om ved Jesus Kristus. Ham være Ære i alle Evigheder, amen!

22 Saa lægger jeg jer paa Hjerte, Brødre, at optage Formaningsordet vel. Det er jo kun i Korthed, jeg har skrevet til jer.

23 I ved nok, at vor Broder Timoteos er paa fri Fod. Sammen med ham vil jeg se jer, hvis han da kommer snart.

24 Hils alle jeres Forstandere og alle de hellige. Jeg skal hilse jer fra dem fra Italien.

25 Naaden være med jer alle!

Læs resten af Hebræerbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Hebræerbrevet 11 Efter at Gud i gamle Dage mange Gange og hver Gang paa sin Maade havde talt til Fædrene gennem Profeterne, 2 har han, da det led mod Enden med disse Dage, talt til os gennem Sønnen. […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 21 Saa meget des mere bør vi da vel passe paa, hvad Øret har hørt, for at vi ikke skal rives bort. 2 For naar Ordet talt ved Engle kom til at stag ved Magt, og hver Overtrædelse og […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 31 Derfor, hellige Brødre! medindbudne histoppe i Himlen! Agt vel paa vor Pagts Sendebud og Ypperstepræst, Jesus, 2 som er ham tro, der gjorde ham dertil, som ogsaa „Moses i hele hans […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 41 Saa lad os da tage os vel i Agt, for at ingen af jer, skønt et Løfte om at gaa ind til hans Hvile endnu staar aabent, dog skal kendes for ringe dertil. 2 For vi har faaet vort […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development