DNPS26: Hebræerbrevet 7

1 Denne Melkisedek nemlig, Konge af Salem, Præst for den højeste Gud, som kom Abraham imøde, da han vendte hjem og havde slaaet Kongerne, og som velsignede ham,

2 ham som Abraham gav Tiende af alt — han var for det første, naar det oversættes, „Retfærds-Konge” og dernæst Konge af Salem, det betyder „Freds-Konge”,

3 uden Fader og Moder og Stamfædre, uden Tilblivelsesdag og Livsende, men at ligne ved Guds Søn. Han bliver ved at være Præst altid.

4 Se paa ham, hvor stor han er, han som Abraham, Stamfaderen, selv gav Tiende af, hvad bedst var af Byttet.

5 Og de, der som Levisønner overtager Præstekald, har Budhjemmel efter Loven for at tage Tiende af Folket, altsaa af deres Brødre, skønt ogsaa de har deres Udspring fra Abraham.

6 Men den, som ikke hørte til deres Stamtræ, har taget Tiende af Abraham og velsignet ham, som sad inde med Løfterne.

7 Det er hævet over enhver Modsigelse, at den ringere velsignes af sin Overmand.

8 Og her er det dødelige Mennesker, der tager Tiende, hist er det ham, som har det Vidnesbyrd, at han lever.

9 Gennem Abraham har saa at sige Levi selv, som tager Tiende, givet Tiende.

10 For ufødt var han i sin Fader, da han mødtes med Melkisedek.

11 Hvis nu det levitiske Præstedømme, som Folket jo var lovbundet til, kunde føre til Maalet, hvad Trang var der da til, at der skulde fremtræde en anden Præst med Kaldelses kaar som Melkisedek og ikke omtalt som Aron?

12 For naar der skiftes Præstedømme, maa der nødvendigvis ogsaa skiftes Lov.

13 Den, der omtales saadan, var jo af en anden Stamme, og af den havde aldrig nogen taget Vare paa Altret.

14 Vor Herre oprandt jo vitterligt nok af Juda, og med Hensyn til den Stamme talte Moses ikke et Ord om Præster.

15 Og end mere øjensynligt er det, naar det er i Lighed med Melkisedek en anden Præst træder frem,

16 en som ikke er blevet det med Lovhjemmel efter et jordisk Bud, men som et udødeligt Livs Magt giver det.

17 For han har det Vidnesbyrd: „Du er Præst til evig Tid med Kaldelseskaar som Melkisedek”.

18 Det forrige Bud bliver sat tilside, fordi det var afmægtigt og kunde ikke hjælpe —

19 Loven førte jo ingenting igennem — men der banes Vej for et bedre Haab, som fører nær til Gud.

20 Og naar dertil kommer, at Eden ikke mangler — for hine er uden Ed bleven Præster,

21 men denne under Ed ved hans Mund, som sagde til ham: „Herren har svoret og angrer det ikke: „Du er Præst til evig Tid” —

22 Saa er Jesus bleven den, der borger os for en saa meget bedre Pagt.

23 Og hine er bleven flere Præster, fordi Døden hindrede dem i at blive,

24 men denne har et Præstedømme uden Afløsning, fordi han bliver til evig Tid.

25 Derfor kan han ogsaa fuldt ud frelse dem, der kommer til Gud gennem ham, og er altid levende og kan gaa i Forbøn for dem.

26 Ja saa stor en Ypperstepræst maatte vi have, højhellig, aldrig ond, pletfri, skilt ud fra de syndige og hævet højere end Himlene,

27 som ikke har nødig som Ypperstepræsterne Dag for Dag at bringe Offer først for sine egne Synder og saa for Folkets. Han gjorde det en Gang for alle ved at ofre sig selv.

28 For til Ypperstepræster indsætter Loven Mennesker, som har deres Skrøbeligheder, men Ordet edsvorent, som kom efter Loven, indsætter en Søn, som for al Evighed har gjort Fyldest.

Læs resten af Hebræerbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Hebræerbrevet 11 Efter at Gud i gamle Dage mange Gange og hver Gang paa sin Maade havde talt til Fædrene gennem Profeterne, 2 har han, da det led mod Enden med disse Dage, talt til os gennem Sønnen. […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 21 Saa meget des mere bør vi da vel passe paa, hvad Øret har hørt, for at vi ikke skal rives bort. 2 For naar Ordet talt ved Engle kom til at stag ved Magt, og hver Overtrædelse og […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 31 Derfor, hellige Brødre! medindbudne histoppe i Himlen! Agt vel paa vor Pagts Sendebud og Ypperstepræst, Jesus, 2 som er ham tro, der gjorde ham dertil, som ogsaa „Moses i hele hans […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 41 Saa lad os da tage os vel i Agt, for at ingen af jer, skønt et Løfte om at gaa ind til hans Hvile endnu staar aabent, dog skal kendes for ringe dertil. 2 For vi har faaet vort […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development