DNPS26: Hebræerbrevet 4

1 Saa lad os da tage os vel i Agt, for at ingen af jer, skønt et Løfte om at gaa ind til hans Hvile endnu staar aabent, dog skal kendes for ringe dertil.

2 For vi har faaet vort Glædesbud saavel som de? Men dem hjalp ikke det Ord, der var at høre, da det ikke for dem, der hørte, var sammensmeltet med Troen.

3 For vi gaar ind til Hvilen som troende i Modsætning til det, han havde sagt: „Saa svor jeg i min Vrede: De skal ikke gaa ind til min Hvile” — skønt Gerningerne fra Verdens Grudlæggelse var gjorte.

4 Han har jo talt et Sted om Syvendedagen saadan: „Saa hvilede Gud paa den syvende Dag fra alle sine Gerninger”.

5 Men her igen: „De skal ikke gaa ind til min Hvile”.

6 Da det altsaa endnu lader vente paa sig, at der er nogen, der gaar ind til den, og de, som før fik Glædesbud derom, ikke kom ind, fordi de ikke troede,

7 saa fastsætter han atter en Dag — „idag” — idet han saa lang Tid efter siger gennem David, som før er sagt: „Idag naar I hører hans Røst, saa gør ikke jeres Hjerter haarde”.

8 For hvis Josva havde givet dem Hvile, saa vilde han ikke have talt om en anden Dag senere hen.

9 Der star altsaa en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk.

10 For den, som er gaaet ind til hans Hvile, han har selv fundet Hvile fra sine Gerninger som Gud fra sine.

11 Lad os da stræbe efter at gaa ind til denne Hvile, for at ingen skal falde, saadan som Ulydigheden har vist os det.

12 For Gudsordet er levende og virksomt og hvassere end noget tveægget Sværd og stædes ikke, før det kløver Sjæl og Aand, Marv og Ben og holder Dom over Hjertets Lyster og Tanker.

13 Og der er ikke den Ting skabt, som skjuler sig for ham, men for hans Øje, som vi skal staa til Regnskab for, ligger alt blottet og værgeløst.

14 Siden vi nu har en stor Ypperstepræst, som har været overalt i Himlene, Jesus Guds Søn, saa lad os holde godt fast paa Pagten.

15 For vi har en Ypperstepræst, som ikke fattes Evne til at føle med os i vore Svagheder, da han er prøvet i et og alt paa samme Maade uden at synde.

16 Ja lad os frimodigt nærme os Naadens Højsæde for at faa Barmhjertighed og finde Naade til Hjælp i rette Tid.

Læs resten af Hebræerbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Hebræerbrevet 11 Efter at Gud i gamle Dage mange Gange og hver Gang paa sin Maade havde talt til Fædrene gennem Profeterne, 2 har han, da det led mod Enden med disse Dage, talt til os gennem Sønnen. […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 21 Saa meget des mere bør vi da vel passe paa, hvad Øret har hørt, for at vi ikke skal rives bort. 2 For naar Ordet talt ved Engle kom til at stag ved Magt, og hver Overtrædelse og […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 31 Derfor, hellige Brødre! medindbudne histoppe i Himlen! Agt vel paa vor Pagts Sendebud og Ypperstepræst, Jesus, 2 som er ham tro, der gjorde ham dertil, som ogsaa „Moses i hele hans […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 51 For hver Ypperstepræst, som tages blandt Mennesker, indsættes i sit Kald for Mennesker i deres Gudsforhold til at frembære Offergaver og Slagtofre for Synder. 2 Og de uvidende og […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development