DNPS26: Hebræerbrevet 3

1 Derfor, hellige Brødre! medindbudne histoppe i Himlen! Agt vel paa vor Pagts Sendebud og Ypperstepræst, Jesus,

2 som er ham tro, der gjorde ham dertil, som ogsaa „Moses i hele hans Hus”.

3 For han blev agtet saa meget mere Pris værd end Moses, som den, der grunder Huset, er mere Ære værd end Huset selv.

4 For hvert Hus skylder en sin Grundlæggelse, og den, som har grundlagt alting, er Gud.

5 Og Moses var tro i hele hans Hus som den, hvis Ærinde var at bære Vidnesbyrd om det, der skulde siges,

6 men Kristus som Søn over hans Hus — Huset det er os, om vi da bliver ved aabent at vedkende os og rose os af det, vi haaber paa, og lader det staa fast for os til det sidste.

7 Derfor, alt som Helligaanden siger: „Idag naar I hører hans Røst,

8 saa gør ikke jeres Hjerter haarde som der, hvor Bitterheden brød frem, ja, som paa Prøvelsesdagen i Ørken,

9 hvor jeres Fædre satte mig paa Prøve og vilde have Syn for Sagn, og de saa mine Gerninger

10 i fyrretyve Aar. Derfor blev jeg led ved den Slægt og sagde: Altid er de med deres Hjerte paa vilde Veje, og mine Veje kender de ikke;

11 saa jeg svor i min Vrede: De skal ikke gaa ind til min Hvile”.

12 Brødre! pas paa, at ingen af jer gaar med et ondt, vantro Hjerte og viger fra den levende Gud:

13 Nej paamind hverandre hver eneste Dag, saa længe som dette „idag” lyder, for at ingen af jer skal gøres haard, bedragen af Synden.

14 For vi har faaet Kaar sammen med Kristus, naar vi blot til det sidste lader det staa ved Magt, hvormed vi begyndte at blive det, vi er.

15 Mens der siges: „Idag naar I hører min Røst, saa gør ikke jeres Hjerter haarde, som der hvor Bitterheden brød frem”.

16 For hvem var det, der hørte, men forbitrede ham kun? Var det ikke alle dem, der slap ud af Ægypten ved Moses?

17 Og hvem blev han led ved i 40 Aar? Mon ikke dem, som syndede, og deres Kroppe faldt i Ørken?

18 Og hvem tilsvor han, at de skulde ikke gaa ind til hans Hvile, om ikke de ulydige?

19 Saa ser vi da, at det var Vantro der voldte, at de ikke kunde gaa ind.

Læs resten af Hebræerbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Hebræerbrevet 11 Efter at Gud i gamle Dage mange Gange og hver Gang paa sin Maade havde talt til Fædrene gennem Profeterne, 2 har han, da det led mod Enden med disse Dage, talt til os gennem Sønnen. […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 21 Saa meget des mere bør vi da vel passe paa, hvad Øret har hørt, for at vi ikke skal rives bort. 2 For naar Ordet talt ved Engle kom til at stag ved Magt, og hver Overtrædelse og […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 41 Saa lad os da tage os vel i Agt, for at ingen af jer, skønt et Løfte om at gaa ind til hans Hvile endnu staar aabent, dog skal kendes for ringe dertil. 2 For vi har faaet vort […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 51 For hver Ypperstepræst, som tages blandt Mennesker, indsættes i sit Kald for Mennesker i deres Gudsforhold til at frembære Offergaver og Slagtofre for Synder. 2 Og de uvidende og […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development