DNPS26: Hebræerbrevet 5

1 For hver Ypperstepræst, som tages blandt Mennesker, indsættes i sit Kald for Mennesker i deres Gudsforhold til at frembære Offergaver og Slagtofre for Synder.

2 Og de uvidende og vildfarende kan han bære over med, fordi han har ogsaa selv sine Skrøbeligheder,

3 men maa derfor ogsaa ofre for sine egne lige saa vel som for Folkets Synder.

4 Og ingen kommer til den Ære ved at tage den selv, men kaldet af Gud ligesom Aron.

5 Saadan er det ogsaa med Kristus. Han gjorde ikke Ære af sig selv ved at blive Ypperstepræst, men det var ham, der gjorde det, som sagde til ham: „Du er min Søn, idag har jeg født dig”.

6 Som det ogsaa hedder et andet Sted: „Du er Præst til evig Tid med Kaldelseskaar som Melkisedek”.

7 Og i sit Jordelivs Dage frembar han unde’ Graad og hæftig Jammerklage Bønner og Raab om Hjælp for ham, som havde i sin Magt at føre ham frelst ud al Døden. Og han blev hørt og hjulpen ud af sin Angst og Nød.

8 Skønt han var Søn, maatte han lære Lydighed af, hvad han led.

9 Da han saa havde gaaet det igennem, blev han for alle dem, der lyder ham, en Kilde til evig Frelse,

10 hilst af Gud som Ypperstepræst med Kaldelseskaar som Melkisedek.

11 Derom har vi meget at tale, og svært er det at faa det klart nok sagt, eftersom I er tilevne sløve til at høre.

12 Skønt I vel burde være Lærere efter den Tid, I har haft, trænger I til, at man lærer jer om igen de første Begyndelsesgrunde til Gudsordene. Og kun saa vidt er I, at I maa have Mælk og ikke fast Føde.

13 For enhver, der faar Mælk, er uøvet i retvis Tale, for han er jo et lille Barn.

14 Men den faste Føde er for de voksne, de som Skridt for Skridt har faaet deres Sans opøvet til at skelne mellem godt og ondt.

Læs resten af Hebræerbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Hebræerbrevet 11 Efter at Gud i gamle Dage mange Gange og hver Gang paa sin Maade havde talt til Fædrene gennem Profeterne, 2 har han, da det led mod Enden med disse Dage, talt til os gennem Sønnen. […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 21 Saa meget des mere bør vi da vel passe paa, hvad Øret har hørt, for at vi ikke skal rives bort. 2 For naar Ordet talt ved Engle kom til at stag ved Magt, og hver Overtrædelse og […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 31 Derfor, hellige Brødre! medindbudne histoppe i Himlen! Agt vel paa vor Pagts Sendebud og Ypperstepræst, Jesus, 2 som er ham tro, der gjorde ham dertil, som ogsaa „Moses i hele hans […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 41 Saa lad os da tage os vel i Agt, for at ingen af jer, skønt et Løfte om at gaa ind til hans Hvile endnu staar aabent, dog skal kendes for ringe dertil. 2 For vi har faaet vort […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development