DNPS26: Hebræerbrevet 2

1 Saa meget des mere bør vi da vel passe paa, hvad Øret har hørt, for at vi ikke skal rives bort.

2 For naar Ordet talt ved Engle kom til at stag ved Magt, og hver Overtrædelse og Ulydighed fik sin velfortjente Løn,

3 hvordan skulde da vi gaa fri, naar vi har forsømt saa stor en Frelse, den som bragtes først paa Tale af Herren; men de, som havde hørt det, indestod os for det,

4 mens Gud vidnede derom med Tegn og Undere og Kraftytringer af saa mange Slags og Helligaands Meddelelse, som han selv vilde.

5 For det var ikke Engles Herredømme, Fremtidens Folkeverden, den Talen er om, af ham blev underlagt.

6 Der er en etsteds, der har hævdet: „Hvad er et Menneske — og du glemmer ham ikke! eller et Menneskebarn og dit Øje søger ham!

7 Du har for en kort Tid sat ham tilbage for Engle. Med Hæder og Ære har du kronet ham.

8 Alt har du nedbøjet under hans Fødder”. Ja han har underlagt ham det alt uden Undtagelse. Endnu ser vi ikke alt underlagt ham.

9 Men han, som blev for en kort Tid sat tilbage for Engle, Jesus, ham ser vi kronet med Hæder og Ære for Dødens Pines Skyld, for at han af Guds Naade skulde lide Døden for hvermand.

10 Ja saadan maatte vel han, som alt er til for, og alt skylder sit Ophav, naar han førte mange Sønner til Højhed og Ære, lade deres Frelses Banebryder naa Maalet gennem Lidelse.

11 Ja for baade han, som helliger, og de, som helliges, har deres Udspring alle fra og det er Grunden til, at han ikke skammer sig ved at kalde dem Brødre,

12 idet han siger: „Jeg vil bringe mine Brødre Bud om dit Navn. I en Meninghedskreds vil jeg lovsynge dig.”

13 Og videre: „Jeg vil være rolig i Tillid til ham,” og videre: Se her er jeg og de Børn, Gud har givet mig.”

14 Da nu Børnene har faaet Kaar sammen med Kød og Blod, saa tog ogsaa han lige saa vel som de sin Del af de samme Kaar, for at han gennem Døden kunde gøre det af med ham, som sad inde med Dødens Vælde, Djævelen,

15 og gøre det godt igen med alle dem, som under Dødsfrygt var bundne til livsvarig Trældom.

16 For det er jo da ikke Engle, men Abrahams Æt, han tager sig af.

17 Deraf følger, at han maa ligne Brødrene fra først til sidst for i Gudsforholdet at blive en medfølende og tro Ypperstepræst og sone Folkets Synder.

18 For det, at han selv fristedes og led, gjorde ham skikket til at komme dem til Hjælp, som fristes.

Læs resten af Hebræerbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Hebræerbrevet 11 Efter at Gud i gamle Dage mange Gange og hver Gang paa sin Maade havde talt til Fædrene gennem Profeterne, 2 har han, da det led mod Enden med disse Dage, talt til os gennem Sønnen. […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 31 Derfor, hellige Brødre! medindbudne histoppe i Himlen! Agt vel paa vor Pagts Sendebud og Ypperstepræst, Jesus, 2 som er ham tro, der gjorde ham dertil, som ogsaa „Moses i hele hans […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 41 Saa lad os da tage os vel i Agt, for at ingen af jer, skønt et Løfte om at gaa ind til hans Hvile endnu staar aabent, dog skal kendes for ringe dertil. 2 For vi har faaet vort […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 51 For hver Ypperstepræst, som tages blandt Mennesker, indsættes i sit Kald for Mennesker i deres Gudsforhold til at frembære Offergaver og Slagtofre for Synder. 2 Og de uvidende og […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development