DNPS26: Romerbrevet

 • DNPS26: Romerbrevet 1
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Fra Paulus, Kristus-Jesus-Tjener, kaldet til Apostel, udset til at bringe Guds Glædesbud, 2 det han forud havde lovet gennem sine Profeter i hellige Skrifter, 3 om sin Søn, paa den kødelige Naturs Side oprunden af Davids Æt, 4 paa Hellighedsaands Side godtgjort af Dødes Opstandelse som Guds Søn i Magt og Vælde, Jesus Kristus […]

 • DNPS26: Romerbrevet 2
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Du har derfor aldrig noget til dit Forsvar Menneske, naar du dømmer. Fordi med Dommen over den anden dømmer du dig selv skyldig. Du, som dømmer, gør jo selv det samme. 2 Vi ved jo godt, at Guds Dom over dem, der gør sligt, er stemmende med Sandheden. 3 Gør du da Regning paa, […]

 • DNPS26: Romerbrevet 3
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Hvad har da Jøden forud, eller hvad Gavn gør Omskærelsen? 2 Meget i alle Maader, for det første at, hvad Gud talte, blev dem betroet. 3 For hvad saa, om nogen blev utro? Deres Troløshed gør da vel ikke Guds Trofasthed til ingenting? 4 Fri os vel! Gud maa være sanddru, lad saa hvert […]

 • DNPS26: Romerbrevet 4
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Hvad skal vi da sige, at vor kødelige Stamfader Abraham har vundet? 2 For hvis Abrahams Ret var hjemlet af Gerninger, har han noget at rose sig af, skønt ikke overfor Gud. 3 Ja hvad siger Skriften? Abraham troede Gud, og Retten blev tilregnet ham deraf. 4 For den, som arbejder, regnes Lønnen ikke […]

 • DNPS26: Romerbrevet 5
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Har vi da faaet Retten paa vor Side af Tro, saa lad os nyde Fred med Gud gennem vor Herre Jesus Kristus, 2 som ogsaa har skaffet os den fri Adgang ved vor Tro til den Naade, vi staar i, stolte af Haab om Æren i Guds Omdømme, 3 og ikke det alene, men […]

 • DNPS26: Romerbrevet 6
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Hvad skal vi saa sige? Skal vi blive ved med at synde, for at Naaden skal blive mange Gange større? 2 Nej fri os vel? Naar vi er døde af at synde, hvor skulde vi saa leve i det? 3 Eller ved I ikke, at vi alle, som er døbte til Kristus Jesus, er […]

 • DNPS26: Romerbrevet 7
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Eller véd I ikke det, Brødre, — jeg taler til dem, der kender Loven — at Loven raader over Mennesket, saa længe det lever? 2 Hustruen, som har en Mand over sig, er jo med en Lov bundet til den Mand, der er i live; men dør Manden, er hun udslettet af den Lov, […]

 • DNPS26: Romerbrevet 8
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Nu er der altsaa ingen Retskrav, de Kristne kan gøres ansvarlige for. 2 For Kristenlivets Aands Lov har løst dig fra Syndens og Dødens Lov. 3 For hvad Loven ikke magtede af den Grund, at den kødelige Natur gjorde den magtesløs, det kunde Gud magte, som sendte sin egen Søn i lignende Skikkelse, som […]

 • DNPS26: Romerbrevet 9
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Det er Sandhed, jeg siger i Kristus, jeg lyver ikke, og min Samvittighed vidner med mig i Helligaanden derom, 2 at jeg i mit Hjerte bærer stor Sorg og uophørlig Smerte. 3 For jeg kunde gerne bede om selv at være bandlyst fra Kristus for mine Brødre, mine kødelige Frænder, 4 de som er […]

 • DNPS26: Romerbrevet 10
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Brødre, mit Hjertes Ønske og min Bøn til Gud for dem gælder deres Frelse. 2 For jeg giver dem det Lov, at de er varme for Guds Sag, men uden Forstaaelse. 3 Idet de ikke forstaar sig paa Guds Retfærdighed og søger at hævde deres egen Retfærdighed, har de ikke underkastet sig Guds Ret-færdighed. […]

 • DNPS26: Romerbrevet 11
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Skulde Gud have forkastet sit Folk, siger jeg da? Fri os vel! Jeg er jo selv Iraelit af Abrahams Æt, af Benjamins Stamme. 2 Gud har ikke forkastet sit Folk, som han i Forvejen godt kendte. Eller véd I ikke, hvad Skriften siger i det om Elias, hvordan han træder frem for Gud imod […]

 • DNPS26: Romerbrevet 12
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Jeg formaner jer ved Guds Barmhjertighed, Brødre, til at bringe jeres Legeme som et levende Offer, helligt, gudvelbehageligt. Dermed dyrker I Gud i aandelig Forstand. 2 Og I skal ikke te jer som den nuværende Verden, men lægge jer efter en anden Maade at være paa i en helt ny Tankegang, saa I ikke […]

 • DNPS26: Romerbrevet 13
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Hver Sjæl skal bøje sig for overordnede Myndigheder; for der er ingen Myndighed, som ikke kan føres tilbage til Gud, men de, der er til, har Gud bestemt til det, 2 saa den, der sætter sig op imod Myndigheden, trodser Guds Bestemmelse. Men de, der trodser, nedkalder Dom over sig. 3 For Øvrighederne er […]

 • DNPS26: Romerbrevet 14
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Tag jer af den svage i Troen uden at sætte jer til Doms over Tanker. 2 Den, som tror, spiser alting, den, som er svag, kun Planteføde. 3 Den, som er spisende, maa ikke ringeagte den, som ikke er det. Den, som ikke spiser, maa ikke sætte sig til Doms over den, der spiser. […]

 • DNPS26: Romerbrevet 15
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Det er vor Skyldighed som de stærke at bære de svage over deres Skrøbeligheder og ikke gøre os selv til Behag? 2 Vi skal hver især gøre vor Næste til Behag for at faa noget godt ud af det til Opbyggelse. 3 Kristus gjorde jo ikke sig selv til Behag, nej, som der staar […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development