DNPS26: Romerbrevet

 • DNPS26: Romerbrevet 1
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Fra Paulus, Kristus-Jesus-Tjener, kaldet til Apostel, udset til at bringe Guds Glædesbud, 2 det han forud havde lovet gennem sine Profeter i hellige Skrifter, 3 om sin Søn, paa den kødelige Naturs Side oprunden af Davids Æt, 4 paa Hellighedsaands Side godtgjort af Dødes Opstandelse som Guds Søn i Magt og Vælde, Jesus Kristus […]

 • DNPS26: Romerbrevet 2
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Du har derfor aldrig noget til dit Forsvar Menneske, naar du dømmer. Fordi med Dommen over den anden dømmer du dig selv skyldig. Du, som dømmer, gør jo selv det samme. 2 Vi ved jo godt, at Guds Dom over dem, der gør sligt, er stemmende med Sandheden. 3 Gør du da Regning paa, […]

 • DNPS26: Romerbrevet 3
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Hvad har da Jøden forud, eller hvad Gavn gør Omskærelsen? 2 Meget i alle Maader, for det første at, hvad Gud talte, blev dem betroet. 3 For hvad saa, om nogen blev utro? Deres Troløshed gør da vel ikke Guds Trofasthed til ingenting? 4 Fri os vel! Gud maa være sanddru, lad saa hvert […]

 • DNPS26: Romerbrevet 4
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Hvad skal vi da sige, at vor kødelige Stamfader Abraham har vundet? 2 For hvis Abrahams Ret var hjemlet af Gerninger, har han noget at rose sig af, skønt ikke overfor Gud. 3 Ja hvad siger Skriften? Abraham troede Gud, og Retten blev tilregnet ham deraf. 4 For den, som arbejder, regnes Lønnen ikke […]

 • DNPS26: Romerbrevet 5
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Har vi da faaet Retten paa vor Side af Tro, saa lad os nyde Fred med Gud gennem vor Herre Jesus Kristus, 2 som ogsaa har skaffet os den fri Adgang ved vor Tro til den Naade, vi staar i, stolte af Haab om Æren i Guds Omdømme, 3 og ikke det alene, men […]

 • DNPS26: Romerbrevet 6
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Hvad skal vi saa sige? Skal vi blive ved med at synde, for at Naaden skal blive mange Gange større? 2 Nej fri os vel? Naar vi er døde af at synde, hvor skulde vi saa leve i det? 3 Eller ved I ikke, at vi alle, som er døbte til Kristus Jesus, er […]

 • DNPS26: Romerbrevet 7
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Eller véd I ikke det, Brødre, — jeg taler til dem, der kender Loven — at Loven raader over Mennesket, saa længe det lever? 2 Hustruen, som har en Mand over sig, er jo med en Lov bundet til den Mand, der er i live; men dør Manden, er hun udslettet af den Lov, […]

 • DNPS26: Romerbrevet 8
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Nu er der altsaa ingen Retskrav, de Kristne kan gøres ansvarlige for. 2 For Kristenlivets Aands Lov har løst dig fra Syndens og Dødens Lov. 3 For hvad Loven ikke magtede af den Grund, at den kødelige Natur gjorde den magtesløs, det kunde Gud magte, som sendte sin egen Søn i lignende Skikkelse, som […]

 • DNPS26: Romerbrevet 9
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Det er Sandhed, jeg siger i Kristus, jeg lyver ikke, og min Samvittighed vidner med mig i Helligaanden derom, 2 at jeg i mit Hjerte bærer stor Sorg og uophørlig Smerte. 3 For jeg kunde gerne bede om selv at være bandlyst fra Kristus for mine Brødre, mine kødelige Frænder, 4 de som er […]

 • DNPS26: Romerbrevet 10
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Brødre, mit Hjertes Ønske og min Bøn til Gud for dem gælder deres Frelse. 2 For jeg giver dem det Lov, at de er varme for Guds Sag, men uden Forstaaelse. 3 Idet de ikke forstaar sig paa Guds Retfærdighed og søger at hævde deres egen Retfærdighed, har de ikke underkastet sig Guds Ret-færdighed. […]

 • DNPS26: Romerbrevet 11
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Skulde Gud have forkastet sit Folk, siger jeg da? Fri os vel! Jeg er jo selv Iraelit af Abrahams Æt, af Benjamins Stamme. 2 Gud har ikke forkastet sit Folk, som han i Forvejen godt kendte. Eller véd I ikke, hvad Skriften siger i det om Elias, hvordan han træder frem for Gud imod […]

 • DNPS26: Romerbrevet 12
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Jeg formaner jer ved Guds Barmhjertighed, Brødre, til at bringe jeres Legeme som et levende Offer, helligt, gudvelbehageligt. Dermed dyrker I Gud i aandelig Forstand. 2 Og I skal ikke te jer som den nuværende Verden, men lægge jer efter en anden Maade at være paa i en helt ny Tankegang, saa I ikke […]

 • DNPS26: Romerbrevet 13
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Hver Sjæl skal bøje sig for overordnede Myndigheder; for der er ingen Myndighed, som ikke kan føres tilbage til Gud, men de, der er til, har Gud bestemt til det, 2 saa den, der sætter sig op imod Myndigheden, trodser Guds Bestemmelse. Men de, der trodser, nedkalder Dom over sig. 3 For Øvrighederne er […]

 • DNPS26: Romerbrevet 14
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Tag jer af den svage i Troen uden at sætte jer til Doms over Tanker. 2 Den, som tror, spiser alting, den, som er svag, kun Planteføde. 3 Den, som er spisende, maa ikke ringeagte den, som ikke er det. Den, som ikke spiser, maa ikke sætte sig til Doms over den, der spiser. […]

 • DNPS26: Romerbrevet 15
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Det er vor Skyldighed som de stærke at bære de svage over deres Skrøbeligheder og ikke gøre os selv til Behag? 2 Vi skal hver især gøre vor Næste til Behag for at faa noget godt ud af det til Opbyggelse. 3 Kristus gjorde jo ikke sig selv til Behag, nej, som der staar […]

 • DNPS26: Romerbrevet 16
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Jeg anbefaler jer vor Søster Foibe, som gør Menighedstjeneste i Kenkreai. 2 Hende skal I modtage kristeligt, som det sømmer sig for hellige, og være hende til Hjælp med det, hvori hun kan trænge til jer. For hun har været en Støtte for mange og for mig selv med. 3 Hils Priska og Akvilas […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development