DNPS26: Hebræerbrevet 12

1 Er vi da nu omgivne af en saa vældig Sky af Vidner, saa lad os ryste af os med alt det, der tynger, Synden, som hilder os, og utrættelig løbe det Kapløb, vi har for os,

2 mens vi ser hen til ham, som Troen skylder baade sin Begyndelse og Fuldendelse, Jesus, som for den Glæde, der stod ham for Øje, gik Korset imøde uden at ændse Skammen og har sat sig ved Guds Kongesædes højre Side.

3 Ja tænk dog paa ham, som har fundet sig i, at Syndere trættede ham saa haardt imod, for at I ikke skal udmattes og blive sjæleslappe.

4 End har I ikke i Kamp mod Synden stridt imod, lige til Blodet randt,

5 men I har glemt den Opmuntring, der taler jer til som Børn: „Min Søn, agt ikke Herrens Revselse ringe, og giv ikke tabt, naar han sætter dig irette.

6 For den, som Herren har kær, ham revser han og holder under Pisken hver Søn, han drager Omsorg for”.

7 Bær det for at lade jer tugte deraf. Gud handler med jer som Børn. For er der vel en Søn, som ikke revses af sin Fader?

8 Men er I fri for Revselse, mens alle andre har faaet deres Del deraf, saa er I jo ikke Børn, men uægte fødte.

9 Naar vi da har vore kødelige Forældre til at revse os og ærer dem, skulde vi saa ikke meget mere lade Aandernes Fader raade over os og leve derved ?

10 De andre revsede jo kun faa Dage og, som de bedst skønnede, denne, som det tjener os bedst til at blive hellige som han.

11 Al Revselse føles vel, mens den staar paa, som Sorg og ikke som Glæde, men vil sidenefter for den, som prøves derved, bære Fromheds fredhellige Frugt.

12 Derfor, stræk de slappe Hænder og de vaklende Knæ,

13 og træd jeres Fodspor altid lige frem, for at ikke det haltende skal træde fejl, men hellere faa sin Skade lægt.

14 Fred med alle skal I stræbe efter og Helligelsen. Uden den faar ingen Herren at se.

15 Og pas saa paa, at ingen gaar glip af Guds Naade, og lad ingen Giftplante skyde op af Roden, og gøre Fortræd, saa mange lader sig smitte af den.

16 Ingen maa være løsagtig og drive Spot som Esau, der byttede Førstefødselsretten bort for en Ret Mad.

17 I ved jo, at han endog senere, da han gerne vilde arve Velsignelsen, blev agtet uværdig dertil. Skønt han grædende trængte paa, fandt han ingen Mulighed for Bod.

18 Det er jo ikke et haandgribeligt Bjerg, I er kommen til, flammende Ild, Mulm og Mørke og Uvejr,

19 Drøn af Basuner og Lyden af Tale, som Tilhørerne bad sig fri for og vilde helst ikke have mere af.

20 For hvad Ordet bød, kunde de ikke bære. „Rører et Dyr ved Bjerget, skal det stenes”.

21 Ja saa ræddeligt var Synet, at Moses sagde: Jeg skælver og bæver.

22 Nej I er kommen til Sions Bjerg og den levende Guds Stad, et himmelsk Jerusalem, Engle i Tusindtal til festligt Møde

23 og en Menighed af førstefødte, førte tilbogs i Himlen, og Gud som alles Dommer og frommes, nu fuldkomnes Aander

24 og Jesus den nye Pagts Stifter og Stænkelsesblod, som taler bedre end Abels.

25 Bed jer endelig ikke fri for at høre ham tale. For naar de ikke kunde undfly, som bad sig fri for at høre ham, som førte Guddomstale paa Jorden, hvor meget mindre de af os, som vender os bort fra ham fra Himlen.

26 Dengang rystede hans Stemme Jorden. Nu lader han melde: „Engang endnu vil jeg ryste ikke Jorden alene, men Himlen med”.

27 Men dette „engang endnu” giver tilkende, at det, der rystes, gøres om som Skaberværk, for at det, som ikke rystes, skal blive ved at bestaa.

28 Derfor lad os, naar vi faar et urokkeligt Kongerige, være taknemlige for det og med Takken dyrke Gud paa den tækkeligste Maade i Gudsfrygt og Alvor.

29 For vor Gud er jo en fortærende Ild.

Læs resten af Hebræerbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Hebræerbrevet 11 Efter at Gud i gamle Dage mange Gange og hver Gang paa sin Maade havde talt til Fædrene gennem Profeterne, 2 har han, da det led mod Enden med disse Dage, talt til os gennem Sønnen. […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 21 Saa meget des mere bør vi da vel passe paa, hvad Øret har hørt, for at vi ikke skal rives bort. 2 For naar Ordet talt ved Engle kom til at stag ved Magt, og hver Overtrædelse og […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 31 Derfor, hellige Brødre! medindbudne histoppe i Himlen! Agt vel paa vor Pagts Sendebud og Ypperstepræst, Jesus, 2 som er ham tro, der gjorde ham dertil, som ogsaa „Moses i hele hans […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 41 Saa lad os da tage os vel i Agt, for at ingen af jer, skønt et Løfte om at gaa ind til hans Hvile endnu staar aabent, dog skal kendes for ringe dertil. 2 For vi har faaet vort […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development