DNPS26: Hebræerbrevet 6

1 Vi taler altsaa ikke mere om det, Kristus begynder med, men gaar videre frem mod Maalet for ikke at lægge Grundvolden om igen, det om Omvendelse fra livløse Gerninger og Tro paa Gud,

2 Undervisning om Døbelser, Haandspaalæggelse, Dødes Opstandelse og evig Dom.

3 Og det vil vi gøre, om Gud vil give os Lov dertil.

4 Det er jo umuligt at føre dem paany til Omvendelse, som engang har faaet deres Lys tændt, har smagt Himmelgaven og faaet Del i Helligaanden,

5 har smagt, hvor god Guds Tale er, og den kommende Tidsalders Kræfter —

6 men falder fra. De korsfæster og spotter igen Guds Søn for deres Vedkommende.

7 For Jord, som har drukket den tit nok faldende Regn og bærer Plantevækst dem til Gavn, som den dyrkes for, faar sin Del i Guds Velsignelse.

8 Men kommer den med Tisler og Tornekrat, er den ingenting værd og ikke langt fra at være forbandet. Den ender med at blive brændt af.

9 Men om jer, kære, føler vi os visse paa det, som bedre er, og som der er Frelse i, selv om vi fører sligt paa Tale.

10 For Gud er ikke saa uretfærdig, at han skulde glemme jeres Virksomhed og den Kærlighed til hans Navn, I har vist ved, at I har hjulpet og hjælper de hellige.

11 Men det vilde være os kært, om hver enkelt af jer vilde vise den samme Iver for ikke at opgive Haabet lige til det sidste,

12 for at I ikke skal blive ligegyldige, men ligne dem, som tror og venter taalmodigt og dermed arver det, der var dem lovet.

13 For Gud lovede Abraham og svor ved sig selv, fordi han ikke havde nogen større at sværge ved:

14 „Saa sandelig vil jeg velsigne dig, og gøre dig mangfoldig”.

15 Og saadan fik han det, der var ham lovet, efter at han havde ventet taalmodigt.

16 Mennesker sværger jo ved den, som er større, og Eden gør for dem med fuld Sikkerhed Ende paa al Modsigelse.

17 Idet Gud vilde give Løftets Arvinger saa meget tydeligere tilkende, hvor urokkelig hans Beslutning stod fast, gjorde han det med en Ed.

18 Saa var der to Ting, som ikke lod sig rokke, og hvormed Gud umuligt kunde lyve, for at vi skulde have en kraftig Opmuntring, vi som tager vor Tilflugt til at gribe det Haab, vi har for os,

19 det som er os et Sjælens Anker, trygt og paalideligt og rækker ind paa den anden Side af Forhænget,

20 der hvor Jesus gik ind forud for os og blev med en Melkisedeks Kaldelseskaar Ypperstepræst for Evigheden.

Læs resten af Hebræerbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Hebræerbrevet 11 Efter at Gud i gamle Dage mange Gange og hver Gang paa sin Maade havde talt til Fædrene gennem Profeterne, 2 har han, da det led mod Enden med disse Dage, talt til os gennem Sønnen. […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 21 Saa meget des mere bør vi da vel passe paa, hvad Øret har hørt, for at vi ikke skal rives bort. 2 For naar Ordet talt ved Engle kom til at stag ved Magt, og hver Overtrædelse og […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 31 Derfor, hellige Brødre! medindbudne histoppe i Himlen! Agt vel paa vor Pagts Sendebud og Ypperstepræst, Jesus, 2 som er ham tro, der gjorde ham dertil, som ogsaa „Moses i hele hans […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 41 Saa lad os da tage os vel i Agt, for at ingen af jer, skønt et Løfte om at gaa ind til hans Hvile endnu staar aabent, dog skal kendes for ringe dertil. 2 For vi har faaet vort […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development