DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 14

1 Saa, saa jeg et Syn: Lammet staaende paa Sions Bjerg og med det et hundrede og fireogfyrretyve tusinde, som havde dets Navn og dets Faders Navn skrevet paa deres Pander.

2 Og saa hørte jeg en Lyd fra Himlen, som mange Bølgers Brusen, som Bulderet af et vældigt Tordenbrag. Men som Harpespillere, der leger paa deres Harper, klang det for mit Øre.

3 Og saa synger de en ny Sang foran Tronen og foran de fire Levende og de Ældste. Men ingen kunne nemme den Sang uden de 144,000, de som var købte bort fra Jorden,

4 Det er dem, som ikke med Kvinder har sat nogen Plet paa sig. For jomfruelige er de. Det er dem, som følger Lammet, hvor det saa gaar hen. De blev en Førstegrøde for Gud og Lammet, købte fra Menneskene.

5 Og i deres Mund blev Løgn ikke fundet, for ulastelige er de.

6 Saa, saa jeg først en Engel flyve midt under Himlen med et evigt Glædesbudskab til dem, som sidder paa Jorden, ja til hvert Borgerskab, Stamme, Modersmaal og Broderskab.

7 Og med høj Røst sagde han: Frygt Gud, og giv ham Ære. For nu er Timen kommen, da han skal dømme. Og fald ham til Fode, som har skabt Himlen og Jorden og Havet og Kildevældene!

8 Og saa fulgte ham en anden Engel og sagde: Der faldt, der faldt det store Babylon! Hun, som har givet Folkene alle at drikke af Vinen med hendes Horeris Varselsrus.

9 Og saa fulgte efter dem en tredje Engel, som sagde med høj Røst: Hvis nogen falder Vilddyret og dets Billede til Fode og tager dets Mærke paa sin Pande eller i sin Haand,

10 saa skal ogsaa han drikke af Vinen med Guds Varselsrus, som ublandet er skænket i hans Vredes Bæger. Og saa skal han pines i Ild og Svovl for hellige Engles og for Lammets Øjne.

11 Og Røgen af deres Pinsler opstiger i alle Evighedernes Evigheder. Og de har ikke Ro Nat eller Dag, de som bøjer Knæ for Dyret og dets Billede, og enhver, som tager dets Navns Mærke.

12 Her er de helliges Urokkelighed, de som holder Gudsbudene og Jesustroen.

13 Og saa hørte jeg en Røst fra Himlen sige: Skriv! Lyksalige er fra nu af de døde, som dør i Herren! Ja, siger Aanden, lad dem hvile ud fra deres Møje, for deres Værk bliver ved med at følge dem.

14 Saa, saa jeg et Syn: En hvid Sky og siddende paa Skyen en menneskelig Skikkelse med en Guldkrans paa Hovedet og en skarp Høstkniv i Haanden.

15 Og saa kom først en Engel ud af Helligdommen og raabte højt til ham, som sad paa Skyen: Send din Høstkniv ud at høste, for nu er Høsttiden kommen, for Jordens Høst er moden.

16 Og saa kastede han, som sad paa Skyen, sin Høstkniv ned paa Jorden, og saa blev Jordens Grøde høstet.

17 Saa kom en anden Engel ud af Helligdommen i Himlen. Han havde ogsaa en skarp Høstkniv.

18 Og der kom igen en anden Engel fra Alteret, og han havde Raadighed over Ilden. Og han raabte højt til ham med den skarpe Høstkniv: Send din skarpe Høstkniv ud at afskære Druerne paa Jordens Vintræ, for dets Klaser er fuldmodne.

19 Saa kastede Englen sin Høstkniv ned paa Jorden, og saa blev Jordens Vintræ afplukket. Og han kastede det i den store Vinperse med Guds Varselsrus.

20 Saa blev Persen traadt udenfor Staden, og der flød Blod ud af Persen i Højde med Hestenes Bidsler 1600 Stadier langt hen.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesus Kristus' Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes, 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til Efesos-Menighedens Engel: San siger han, som holder de syv Stjerner fast i sin højre Haand, han som færdes midt iblandt de syv Stager af Guld! 2 Jeg kender godt dine […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død. 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 41 Næst efter dette saa jeg et Syn: En Dør stod aaben i Himlen, og den samme Røst, jeg først havde hørt som med Basunklang tale med mig, sagde: Kom herop, saa skal jeg vise dig, hvad der […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development