DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 7

1 Efter dette saa jeg fire Engle staa ved de fire Verdenshjørner og holde fast paa Jordens fire Vinde, for at ingen Blæst skulde blæse paa Jorden eller paa Havet eller paa noget Træ.

2 Og saa, saa jeg en anden Engel stigende, hvor Sol staar op, Seglgemmer for en levende Gud. Og han raabte med høj Røst til de fire Engle, dem det var givet at gøre Jorden og Havet Fortræd:

3 I maa ikke gøre Jorden Fortræd og heller ikke Havet eller Træerne, førend vi faar seglmærket vor Guds Husfolk i deres Pander.

4 Og jeg hørte, hvor mange seglmærkede der var: 144,000 seglmærkede af alle Israels Sønners Stammer,

5 12,000 af Judas Stamme, 12,000 af Rubens Stamme, 12,000 af Gads Stamme,

6 12,000 af Asers Stamme, 12,000 af Naftalis Stamme, 12,000 af Manasses Stamme,

7 12,000 af Simeons Stamme, 12,000 af Levis Stamme, 12,000 af Isakars Stamme,

8 12,000 af Sebulons Stamme, 12,000 af Josefs Stamme, 12,000 af Benjamins Stamme.

9 Næst efter dette saa jeg et Syn: En stor Skare, som ingen kunde tælle af ethvert Borgerskab og Stamme og Broderskab og Modersmaal staaende for Tronen og for Lammet i lange hvide Kjortler og med Palmegrene i Hænderne.

10 Og de raaber med høj Røst: Frelsen hører vor Gud til, ham som sidder paa Tronen, og Lammet.

11 Og alle Englene stod i Kreds om Tronen og om de Ældste og de fire Levende. Og de kastede sig ned for Tronen paa deres Ansigt og hyldede Gud med de Ord:

12 Amen! Velsignelsen og Højheden og Visdommen, Takken og Æren, Magten og Vælden være vor Guds i alle Evighedernes Evigheder, Amen!

13 Saa tog en af de Ældste til Orde og sagde til mig: Disse med de lange hvide Kjortler paa, hvem er de, og hvor er de komne fra?

14 Min Herre, fik jeg sagt til ham, du ved det. Og saa sagde han til mig: Det er dem, som kommer lige ud af den store Trængsel og har vasket deres Kjortler hvide i Lammets Blod.

15 Derfor stædes de for Guds Trone og dyrker ham Dag og Nat i hans Tempel. Og han, som sidder paa Tronen, skal opslaa sit Telt over dem.

16 Aldrig mere skal de lide Sult eller Tørst, og hellerikke skal Solen eller nogen anden Brand gløde over dem.

17 For Lammet hist midt for Tronen skal vogte dem og lede dem til Livets Kildevæld. Og Gud skal tørre hver Taare af deres Øjne.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesus Kristus' Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes, 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til Efesos-Menighedens Engel: San siger han, som holder de syv Stjerner fast i sin højre Haand, han som færdes midt iblandt de syv Stager af Guld! 2 Jeg kender godt dine […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død. 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 41 Næst efter dette saa jeg et Syn: En Dør stod aaben i Himlen, og den samme Røst, jeg først havde hørt som med Basunklang tale med mig, sagde: Kom herop, saa skal jeg vise dig, hvad der […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development