DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 7

1 Efter dette saa jeg fire Engle staa ved de fire Verdenshjørner og holde fast paa Jordens fire Vinde, for at ingen Blæst skulde blæse paa Jorden eller paa Havet eller paa noget Træ.

2 Og saa, saa jeg en anden Engel stigende, hvor Sol staar op, Seglgemmer for en levende Gud. Og han raabte med høj Røst til de fire Engle, dem det var givet at gøre Jorden og Havet Fortræd:

3 I maa ikke gøre Jorden Fortræd og heller ikke Havet eller Træerne, førend vi faar seglmærket vor Guds Husfolk i deres Pander.

4 Og jeg hørte, hvor mange seglmærkede der var: 144,000 seglmærkede af alle Israels Sønners Stammer,

5 12,000 af Judas Stamme, 12,000 af Rubens Stamme, 12,000 af Gads Stamme,

6 12,000 af Asers Stamme, 12,000 af Naftalis Stamme, 12,000 af Manasses Stamme,

7 12,000 af Simeons Stamme, 12,000 af Levis Stamme, 12,000 af Isakars Stamme,

8 12,000 af Sebulons Stamme, 12,000 af Josefs Stamme, 12,000 af Benjamins Stamme.

9 Næst efter dette saa jeg et Syn: En stor Skare, som ingen kunde tælle af ethvert Borgerskab og Stamme og Broderskab og Modersmaal staaende for Tronen og for Lammet i lange hvide Kjortler og med Palmegrene i Hænderne.

10 Og de raaber med høj Røst: Frelsen hører vor Gud til, ham som sidder paa Tronen, og Lammet.

11 Og alle Englene stod i Kreds om Tronen og om de Ældste og de fire Levende. Og de kastede sig ned for Tronen paa deres Ansigt og hyldede Gud med de Ord:

12 Amen! Velsignelsen og Højheden og Visdommen, Takken og Æren, Magten og Vælden være vor Guds i alle Evighedernes Evigheder, Amen!

13 Saa tog en af de Ældste til Orde og sagde til mig: Disse med de lange hvide Kjortler paa, hvem er de, og hvor er de komne fra?

14 Min Herre, fik jeg sagt til ham, du ved det. Og saa sagde han til mig: Det er dem, som kommer lige ud af den store Trængsel og har vasket deres Kjortler hvide i Lammets Blod.

15 Derfor stædes de for Guds Trone og dyrker ham Dag og Nat i hans Tempel. Og han, som sidder paa Tronen, skal opslaa sit Telt over dem.

16 Aldrig mere skal de lide Sult eller Tørst, og hellerikke skal Solen eller nogen anden Brand gløde over dem.

17 For Lammet hist midt for Tronen skal vogte dem og lede dem til Livets Kildevæld. Og Gud skal tørre hver Taare af deres Øjne.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 121 Saa, saas et stort Tegn i Himlen: En Kvinde omstraalet af Solen med Maanen under sine Fødder og en Krans af tolv Stjerner over sit Hoved. 2 Og hun var frugtsommelig og skreg i […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 81 Da det saa aabnede det syvende Segl, blev der Tavshed i Himlen omtrent i en halv Time. 2 Og jeg saa de syv Engle, som staar for Guds Ansigt, dens blev der givet syv Basuner. 3 Og […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 171 Saa kom en af de syv Engle med de syv Skaaler og talte med mig. Kom, sagde han, saa skal jeg vise dig Dommen over den store Skøge, som sidder ved mange Strømme. 2 Jordens Konger […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 161 Saa hørte jeg fra Tempelhuset en mægtig Røst sige til de syv Engle: Gaa nu hen og udgyd Guds Varsels de syv Skaaler mod Jorden. 2 Og saa gik den første og udgød sin Skaal mod Jorden, […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development