WIE97: Judasbrevet 1

1 Judas, Jesu Kristi træl og Jakobs broder, [[sender hilsen]] til dem, som er kaldede og elskede af Gud Fader og bevarede i Jesus Kristus:

2 måtte I få nåde og fred og kærlighed i rigt mål!

3 I elskede! Da jeg nærede stor iver efter at skrive til jer om vor fælles frelse, fandt jeg det nødvendigt [[først]] at skrive til jer for at formane jer til at kæmpe for den tro, som een gang for alle er overgivet de hellige.

4 Thi der har iblandt jer indsneget sig nogle ugudelige mennesker, som efter Skrifterne forlængst er bestemte til dom! De misbruger vor Guds nåde til usædelighed og fornægter vor Eeneste Hersker og HErre, Jesus Kristus!

5 Skønt I een gang har fået dette at vide, vil jeg atter påminde jer om, at HErren, da Han havde frelst folket fra Ægyptens land, alligevel [[senere]] dræbte dem, som ikke troede,

6 og om, at de engle, som ikke holdt fast ved den høje rang, de havde i begyndelsen, men forlod deres egen bolig, dem har Han bevogtet i mørket med evige lænker til Den store doms Dag,

7 og ligeså om, at Sodoma og Gomorra og byerne omkring dem, der på lignende måde havde levet i hor og homosexualitet, nu er sat som advarende exempler for os, idet de lider den evige ilds straf!

8 Trods dette gør disse [[mennesker]] nu ligeså: de følger deres drømme og besmudser kødet, de foragter Herredømmerne og spotter [[engle-]]Magterne!

9 End ikke ærkeengelen Mikael vovede jo, dengang han var i ordstrid med Djævelen om Mose legeme, at dømme ham for hans blasfemi – nej, han sagde blot: “Måtte HErren straffe dig!”

10 Disse spotter derimod ting, de ikke forstår, og det, de erkender efter naturen ligesom uvidende dyr, det går de til grunde ved!

11 Vé dem! Thi de er slået ind på Kains vej: for vindings skyld har de prisgivet sig Bileams vildfarelse, og ved en oprørskhed som Koras er de gået under!

12 Det er dem, som er skampletter på jeres kærlighedsmåltider, idet de mæsker sig uden at frygte. De er hyrder, som kun sørger for sig selv, vandløse skyer, som drives omkring af vindene, træer, der til høst står uden frugt, to gange døde, revet op med rode;

13 vilde havets bølger, der skummer over af deres egne skændsler, vildfarne stjerner, hvem mørkets dunkelhed er beredt til evigheden!

14 Det var også dem, den syvende fra Adam, Enok, forud profeterede om, da han sagde: “Se, HErren kom med Sin hellige titusinder

15 for at holde dom over alle og straffe de ugudelige blandt dem for alle de ugudelige gerninger, de har gjort, og for alle de trodsige ord, de har talt imod Ham, ugudelige syndere, som de er!

16 Det er dem, som knurrer og klager over deres egen skæbne og dog vandrer efter deres egne lyster, og deres mund taler store ord og smigrer folk for vindings skyld!

17 Men alle I, mine kære: ihukom De Ord, Som tidligere er talt ved vor HErres Jesu Kristi apostle:

18 de sagde til jer, at der i den sidste tid vil komme spottere, der vandrer efter deres egne, ugudelige lyster!

19 Det er dem, som skaber splittelse: sjælelige, som ikke har Ånd!

20 Men I, mine kære: opbyg jer selv i jeres højhellige tro og bed i Helligånden

21 og forbliv i Guds kærlighed, idet I bier på vor HErres Jesu Kristi nåde til evigt liv!

22 De, som tvivler, skal I forbarme jer over og overbevise dem!

23 Andre skal I frelse ved at rive dem ud af ilden. Andre igen skal i forbarme jer over med frygt, idet I skyer endog den kappe, der er besmittet af kødet!

24 Men Han, Som har magt til at vogte jer, så I ikke falder, og til at stille jer ulastelige frem for Sin herlighed i fryd,

25 Ham, Den Eeneste viise Gud, vor Frelser ved Jesus Kristus, vor HErre, Ham være ære og storhed, magt og vælde, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen! — [Judas’ katolske brev.]

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Romerbrevet 81 Nu er der altsaa ingen Retskrav, de Kristne kan gøres ansvarlige for. 2 For Kristenlivets Aands Lov har løst dig fra Syndens og Dødens Lov. 3 For hvad Loven ikke magtede af den […]
  • Kongebarnet på kongevejen Der var ikke noget kongeligt skær over Jesu fødsel i en stald i Betlehem. Heller ikke hans vej mod den trone, han var født til at bestige en dag, var særlig let at gå. Ikke desto […]
  • DNPS26: Andet Timotheusbrev 41 Med Gud for Øje og Kristus Jesus, som engang skal dømme levende og døde, og hans Hidkomst og hans Kongedømme er det mit dyre Alvorsord: 2 Forkynd Ordet. Uanset om Tiden er dig […]
  • Højsangen: Sang nr. 2: Brudgommen kommer [Kap 2:8-17] Sulamit genkender brudgommens røst og ser ham komme [kap. 2:8-9] ’Hør min elskedes røst’ [KJ], udbryder Sulamit. Selv på lang afstand genkender hun øjeblikkelig hans stemme og fyldes […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development