WIE97: Første Petersbrev 1

1 Peter, Jesu Kristi apostel, [[sender hilsen]] til de udvalgte, som er udlændinge i adspredelsen i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien,

2 alle I, som efter Gud Faders forudviden ved Åndens helliggørelse er udvalgte til lydighed og til at blive bestænkede med Jesu Kristi blod: nåde og fred være med jer i rigeligt mål!

3 Lovet være Gud, vor HErres Jesu Kristi Fader, Som efter Sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra døde,

4 til en uforgængelig og ubesmittet og uvisnelig arv, [[som er]] bevaret i Himlene til os,

5 og som ved Guds kraft bevogtes ved tro til den frelse, som ligger rede til at blive åbenbaret i den sidste tid!

6 Da skal I juble, selvom I nu en liden tid – om så skal være – bedrøves i mange slags prøvelser,

7 for at jeres prøvede tro – som er kosteligere end guld, der dog prøves i ild, skønt det er forgængeligt – må vise sig at være til pris og ære og herlighed, når Jesus Kristus bliver åbenbaret,

8 Han, Som I ikke har set og dog elsker, Han, Som I ikke kan se nu, men Som I dog tror på, og over Hvem I skal juble med en uudsigelig og herliggjort glæde,

9 når I opnår målet for jeres tro: jeres sjæles frelse –

10 dén frelse, som profeter har udforsket og grundet over, alle de, som profeterede om den nåde, som skulle blive os til del.

11 De prøvede derved at finde ud af, hvilken eller hvad slags tid, Kristi Ånd i dem hentydede til, når Han i dem forud vidnede om Kristi lidelser og de herligheder, der skulle følge derefter.

12 Thi det blev åbenbaret dem, at det ikke var sig selv, men os, de tjente med dette, som nu forkyndes jer ved dem, som forkynder jer Evangeliet ved Helligånden, Som blev sendt fra Himmelen – Dét, Som endog engle attrår at få indsigt i!

13 Omgjord I derfor jeres tankers lænder, vær ædru og sæt så jeres håb fuldt og fast til den nåde, som er beredt jer ved Jesu Kristi åbenbarelse,

14 som lydige børn, så I ikke længere lader jer lede af de lyster, I tidligere fulgte i jeres uvidenhed.

15 Nej, ligesom Han, Som kaldte jer, er hellig, skal I også selv være hellige i al jeres færd!

16 Thi det er skrevet: “Vær hellige, thi JEG ER hellig!”

17 Og hvis I Som Fader påkalder Ham, Som ikke gør forskel på folk, men dømmer enhver efter hans gerning, så må I færdes i frygt, så længe I lever i udlændighed.

18 Thi I veed, at det ikke var med forgængelige ting, sølv eller guld, I blev løskøbte fra det tomme liv, I havde arvet fra fædrene,

19 men med dyrebart blod, som et lydeløst og pletfrit Lams: nemlig Kristi [[blod]]!

20 Dertil var Han nemlig forudbestemt før verdens grundlæggelse, men blev først åbenbaret i de sidste tider for jeres skyld –

21 I, som ved Ham er kommet til tro på Gud, Som har oprejst Ham fra døde og givet Ham herlighed, så at jeres tro samtidig er håb til Gud.

22 Da I nu ved Ånden har renset jeres sjæle i lydighed mod Sandheden, så at I nærer oprigtig broderkærlighed, så elsk hverandre inderligt af et rent hjerte.

23 Thi I er genfødte, ikke af forgængelig sæd, men uforgængelig: nemlig ved Guds Ord, Som er levende, og Som forbliver til evigheden.

24 Thi “alt kød er som græs, og al dets herlighed som græssets blomster: græsset visner og dets blomst falder af,

25 men HErrens Ord forbliver til evigheden!” Dette er Evangeliets Ord, Som er blevet forkyndt jer!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Første Petersbrev 21 Når I da har aflagt al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og al bagtalelse, 2 så attrå da som nyfødte børn den åndelige, uforfalskede mælk, for at I ved den kan voxe til […]
  • WIE97: Første Petersbrev 31 Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de, hvis de er ulydige mod Ordet, ved hustruernes livsførelse skal vindes uden ord, 2 når de ser jeres rene, gudfrygtige […]
  • WIE97: Første Petersbrev 41 Da Kristus nu har lidt for os i kødet, må også I styrke jer ved denne tanke: at den, som har lidt i kødet, har brudt med synden, 2 så at han ikke længere skal leve efter menneskelige […]
  • WIE97: Første Petersbrev 51 Præsterne iblandt jer formaner jeg som embedsbroder, som vidne om Kristi lidelser og som een, der også har del i den kommende herlighed, som skal åbenbares: 2 vogt den Guds hjord, som […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development