DNPS26: Johannesevangeliet 1

1 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var selv Gud.

2 Dette var i Begyndelsen hos Gud.

3 Det voldte, at alt blev til, og der er ikke den Ting, der er bleven til uden det.

4 I det var der Liv, og Livet var Menneskenes Lys.

5 Og Lyset skinner i Mørket, og Mørket fik ikke Overmagt over det.

6 Der blev et Menneske til sendt fra Gud. Han hed Johannes.

7 Han kom for at bære Vidnesbyrd og skulde vidne om Lyset, for at alle skulde komme til at tro ved ham.

8 Han var ikke Lyset, men skulde vidne om Lyset.

9 Det virkelige Lys, som hvert Menneske faar sit Lys fra, var ved at komme til Verden.

10 Han var i Verden og Verden var bleven til ved ham. Men Verden kendte ham ikke.

11 Han kom til sit eget. Men hans egne tog ikke imod ham.

12 Men dem, som tog imod ham, gav han allesammen Lov til at blive Guds Børn, dem som tror paa hans Navn.

13 Han blev født, hverken af Blodblanding eller af kødelig Vilje eller af Mandsvilje, men af Gud.

14 Og saa blev Ordet legemliggjort og hjemligt iblandt os. Og vi blev Øjenvidner til dets Højhed og Herlighed, en Højhed og Herlighed som en Faders enbaarnes fuldt og helt yndefuld og sandhedstro.

15 Johannes vidner om ham og har raabt det ud: „Det er ham, jeg sagde om: Den, som følger mig, er sprungen mig forbi, for han var til før mig”.

16 Og af hans Fylde, har vi øst, ja Yndest for, hvad yndefuldt er.

17 For Loven blev given ved Moses. Hvad yndefuldt er og sandhedstro, blev til ved Jesus Kristus.

18 Aldrig har nogen set Gud. Enbaaren, Gud, Faderen allernærmest er han, som har givet Oplysning derom:

19 Dette er Johannes’ Vidnesbyrd: Da Judæerne fra Jerusalem sendte Præster og Leviter ud for at spørge ham, hvem han var,

20 saa vedgik han, vedgik aabent og ærligt, at han var ikke den Salvede.

21 Saa spurgte de ham: Hvad da, er du Elias? Det er jeg ikke, siger han. Er du Profeten? Han svarede: Nej.

22 Hvem er du, sagde de da til ham, for at vi kan bringe dem Svar tilbage, som sendte os. Hvad siger du om dig selv.

23 Jeg er Røsten, sagde han, af en som raaber i Ørken: Lige frem skal I Herrevejen bane! som Profeten Jesaja sagde.

24 Og der var udsendt Farisæere,

25 og de spurgte ham: Naar du ikke er den Salvede, heller ikke Elias og heller ikke Profeten, hvorfor døber du da?

26 Johannes svarede dem: Jeg døber med Vand. Midt iblandt jer staar han, som I ikke kender,

27 han som følger mig, hvis Skobaand jeg ikke er værdig til at løse.

28 Dette gik for sig i Betania hinsides Jordan, der hvor Johannes døbte.

29 Dagen efter ser han Jesus komme til sig og siger saa: Se Guds-Lammet, som borttager Verdens Synd

30 Ham er det, jeg talte om, da jeg sagde: Mig følger en Mand, som er sprungen mig forbi, fordi han var til før mig

31 Men jeg kendte ham ikke, og for at han skulde blive kendelig for Israel, var det dog, jeg kom og døbte med Vand.

32 Og saa vidnede Johannes: Jeg har sét paa, at Aanden for ned fra Himlen som en Due og dvælede over ham.

33 Ja, jeg kendte ham ikke. Men han, som sendte mig for at døbe med Vand, havde sagt til mig: Den, som du ser Aanden fare ned og blive over, han er den, som døber med Helligaand.

34 Og jeg har set det, og jeg har vidnet om, at han er Guds Søn.

35 Den følgende Dag staar Johannes der igen og to af hans Lærlinge med,

36 og med Blikket rettet paa Jesus, som gaar der, siger han: Se Guds-Lammet!

37 Da de to Lærlinge hørte ham sige det, fulgte de efter Jesus.

38 Da saa Jesus vendte sig om og saa dem følge efter, siger han til dem: Hvad vil I? De sagde til ham: Rabbi — det betyder Lærer — hvor har du- dit Opholdssted?

39 Han siger til dem: Kom, saa skal I faa det at se. Saa gik de med ham og saa, hvor han havde sit Opholdssted, og blev hos ham den Dag. Det var ved den 10de Time.

40 Andreas, Simon Peters Broder var en af de to, som fulgte ham, da de hørte, hvad Johannes sagde.

41 Han finder først sin Broder Simon og siger til ham: Vi har fundet Messias. Det betyder den Salvede.

42 Han førte ham til Jesus. Jesus saa vist paa ham og sagde: Du er Simon, Johannes’ Søn. Kefas skal du hedde. Det betyder en Klippe (Petros).

43 Den næste Dag besluttede han at rejse til Galilæa, og saa finder han Filippos. og Jesus siger til ham: Følg mig.

44 Filippos var fra Betsaida, fra den samme By som Andreas og Peter.

45 Filippos finder Natanael og siger til ham: Vi har fundet ham, som Moses har skrevet om i Loven, og Profeterne ligesaa, Jesus Josefs’ Søn fra Nasaret.

46 Natanael sagde til ham: Kan noget godt være fra Nasaret? Filippos siger til ham: Kom, saa skal du se.

47 Jesus saa Natanael komme til sig og siger om ham: Se dér, en ægte Israelit, som ikke kender til Svig.

48 Natanael siger til ham: Hvorfra kender du mig? Jesus svarede ham: Jeg saa dig, mens du var under Figentræet, inden Filippos kaldte ad dig.

49 Natanael svarede ham: Rabbi! du er Guds Søn. Du er Israels Konge.

50 Jesus svarede ham: Du tror, fordi jeg sagde dig, at jeg saa dig under Figentræet Du skal faa det at se, der er større.

51 Og saa siger han til ham: Sandelig, sandelig siger jeg jer. I skal herefter se Himlen aaben og Guds Engle fare op og ned over Menneskesønnen.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannesevangeliet 21 Den tredie Dag stod der et Bryllup i Kana i Galilæa, og Jesus' Moder var med; 2 men Jesus og hans Lærlinge blev ogsaa budne til Bryllupet. 3 Da Bryllupsvinen slap op, saa de ingen […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 31 Der var en af Farisæerne, som hed Nikodemos, en af de raadende blandt Judæerne. 2 Han kom til ham om Natten og sagde til ham: Rabbi, vi vèd, at du er en Lærer, kommen fra Gud. For […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 41 Da nu Herren fik at vide, at Farisæerne havde hørt sige: „Jesus faar flere Lærlinge og døber flere end Johannes" 2 og det skønt det ikke var Jesus selv, men hans Lærlinge, der døbte […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 51 Sidenhen holdt Judæerne Højtid, og Jesus rejste til Jerusalem. 2 Der er i Jerusalem ved Faareporten en Dam, som paa hebraisk kaldes Betesda, og hvortil der hører fem Søjlegange. 3 […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development